Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Destructieverordening 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 1995
CiteertitelDestructieverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-1996-

12-02-1996

Duivenpost

1996/I-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr. 1996/I-11/wethouder Nijland

Besluit tot het vaststellen van de “Destructieverordening 1995”.

De raad van de Gemeente Duiven;

Overwegende dat 1 december 1994 de gewijzigde Destructiewet (Stb. 1994, 783) in werking is getreden;

Gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 1994, 783) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 1996;

Besluit:

vast te stellen de navolgende “Destructieverordening 1995”.

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb.1994, 783);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Destructieverordening 1995”.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De Destructieverordening voor de Gemeente Duiven vastgesteld d.d. 3 augustus 1970, zoals laatstelijk gewijzigd bij het raadsbesluit van 25 maart 1985, vervalt.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 februari 1996.

De raad van de gemeente Duiven,

Secretaris, voorzitter,