Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Scherpenzeel

Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Scherpenzeel
Officiële naam regeling Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen
Citeertitel Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 12 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201101-01-2013nieuwe regeling

16-12-2010

Scherpenzeelse Krant 28 december 2010

college van 5 oktober 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2010,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit

1.vast te stellen de volgende verordening:

subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De (deel)subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen betreft een aanvulling op c.q. nadere specificatie van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   1. door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

   2. door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2.

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,--;

 • 4

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 8. Subsidieplafond

1.Het subsidieplafond bedraagt maximaal het bedrag dat door de provincie Gelderland beschikbaar wordt gesteld voor het treffen voor de in artikel 7 genoemde maatregelen. Verlening van een eventuele subsidie geschiedt uitsluitend indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2010,

 

 

 

B. van Ginkel- Schuur                       J.J.H. Colijn-de Raat

Griffier (wnd)                                                voorzitter