Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

22-12-2011

Onbekend.

11-XII-10
01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Scherpenzeelse Krant 4 januari 2011

college van 2 november 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010,

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet,

 

 

besluit

 

1.vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaste vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • c.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het, gedurende een seizoen of een jaar, plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

 • e.

  hotels, pensions: beroepsmatig verhuurde ruimten, niet zijnde vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, stacaravans of accommodaties bestemd en gebruikt voor verblijf in groepsverband.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam "toeristenbelasting" een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht
 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven van verblijf door degene die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Wordt met betrekking tot de in artikel 1, lid a, zijnde de vakantieonderkomens, bepaald op het aantal beschikbare, capaciteit per 1 januari 2011, slaapplaatsen, waarbij het aantal slaapplaatsen wordt gesteld op:

 • §

  1 indien het aantal slaapplaatsen 1 of 2 bedraagt;

 • §

  2 indien het aantal slaapplaatsen 3 of 4 bedraagt;

 • §

  3 indien het aantal slaapplaatsen 5 of 6 bedraagt;

 • §

  5 indien het aantal slaapplaatsen 7 tot en met 10 bedraagt;

   

Berekening forfaitaire tarief;

Aantal forfaitaire slaapplaatsen x Tarief x 365 (dagen per jaar)

 

Er wordt niet afgerekend op basis van de werkelijke bezetting van het belastingjaar.

Artikel 7 Niet-forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Voor de in artikel 1, lid b tot en met lid e, genoemde begripsomschrijvingen wordt de belasting geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 8 Belastingtarief
 • 1.

  Als de maatstaf van de heffing op forfaitaire wijze, artikel 6, is berekend, bedraagt het tarief per overnachting € 0,84

 • 2.

  Als de maatstaf van de heffing is vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, artikel 7, bedraagt het tarief per overnachting € 0,82

Artikel 9 Belastingjaar
 • 1.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid loopt het belastingtijdvak van 1 april tot 1 november voor het houden van verblijf in onderkomens als bedoeld in artikel 1, onderdeel d.

Artikel 10 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11 Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 12 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 13 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 15 Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 16 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, dat schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

De “Verordening toeristenbelasting 2010” van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding nieuwe regeling
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2010,

 

 

 

 

B.S. van Ginkel-Schuur                       J.J.H. Colijn-de Raat Griffier (wnd.)                                               Burgemeester