Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2002
CiteertitelVerordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging art. 4, lid 1

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200529-12-2016wijziging regeling 2002

23-11-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2002.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  standplaats: een kavel voor het uitstallen, aanbieden of voorradig hebben van goederen, eetwaren of andere artikelen;

 • b.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven ter zake van het hebben van een standplaats op het marktterrein tijdens de markt.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats heeft als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Voor elke strekkende meter van een standplaats bedraagt het recht

  € 1,25 per dag.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volle strekkende meter aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijn van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving als bedoeld in artikel 5.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening marktgelden 1997' van 17 december 1996, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 maart 1998, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerking-treding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van het marktgeld in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2002'.

Artikel II
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van de ingang van heffing is 1 januari 2005.