Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

ARCHIEFVERORDENING TERSCHELLING 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingARCHIEFVERORDENING TERSCHELLING 1996
CiteertitelArchiefverordening Terschelling 1996.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30, eerste lid, artikel 31, van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-199701-01-199601-03-2017nieuwe regeling

17-12-1996

de Terschellinger

106/1996

Tekst van de regeling

Intitulé

ARCHIEFVERORDENING TERSCHELLING 1996

De gemeenteraad van Terschelling,gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.gelet op de artikelen 30, eerste lid, 31, van de Archiefwet 1995

Besluit vast te stellen de navolgende :

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats. 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder :a. de wet : de Archiefwet 1995;b. gemeentelijke/waterschapsorganen de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1,onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;c. de archiefbewaarplaats : de door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 vande wet aangewezen archiefbewaarplaats;d. beheerder : degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archief-bescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaatszijn overgebracht;e. beheerseenheid : een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzenorganisatie-onderdeel;f. informatiesysteem : systeem van documentatie, procedures, apparatuur en pro-grammatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd,bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd. 

Hoofdstuk II De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2  

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in het gemeentehuis van de gemeente Terschelling en die staat aangegeven op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte tekening. 

Hoofdstuk III De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 5  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen

Artikel 6 eerste lid

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

Artikel 6 tweede lid

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast.

Artikel 9  

Burgemeester en wethouders doen tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht, ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk IV Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 10  

Onder de bevelen van burgemeester en wethouders is de secretaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 11  

Hij is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

 

Artikel 12  

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de secretaris of de beheerder desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

 

Artikel 13  

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de secretaris of de beheerder bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 14  

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de secretaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 15  

De secretaris brengt eenmaal per twee jaar verslag uit aan burgemeester en wethouders over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 16  

De Archiefverordening vastgesteld d.d. 15 maart 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 17  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 januari 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1996

Artikel 18  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Terschelling 1996.

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Terschelling d.d. 17 december 1996

1  

De raad van de gemeente Terschelling;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010.

Gelet op de artikelen 30 (1e lid) en 31 van de Archiefwet 1995.

Vanwege het feit dat de bij de Archiefverordening 1996 behorende tekening van de archiefbewaarplaats niet meer actueel is.

Besluit:

Bijgevoegde tekening vaststellen als de bij artikel 2 van de Archiefverordening 1996 behorende tekening van de archiefbewaarplaats.

 

Terschelling, 28 september 2010.De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,