Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Flevoland

Beleidsregel Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Flevoland
Officiële naam regelingBeleidsregel Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouw
CiteertitelBeleidsregel stimuliering CPO woningbouw
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpsubsidies, volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-200928-10-2011nieuwe regeling

17-02-2009

Provinciaal blad, 2009, 04

collegevoorstel, 788561

Tekst van de regeling

De provincie Flevoland stelt de Beleidsregel stimulering CPO woningbouw vast:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a

  . CPO: collectief particulier opdrachtgeverschap;

 • b.

  Collectief particulier opdrachtgeverschap: de situatie dat een groep van particulieren zich verenigt in een rechtspersoon zonder winstoogmerk, en volledige privaatrechtelijke zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van een kavel en daarop (koop)woningen laat ontwerpen en bouwen voor eigen gebruik door de aangesloten leden of deelnemers;

 • c.

  CPO groep: een groep van natuurlijke personen die georganiseerd is in een rechtspersoon en door middel van CPO een woningbouwproject wil realiseren;

 • d.

  CPO project: een woningbouwproject dat door middel van CPO wordt gerealiseerd;

 • e.

  Planfase: de fase van een CPO project die duurt vanaf het initiatief om te komen tot de oprichting van een CPO groep tot aan het verlenen van een bouwvergunning aan de CPO groep voor het door die groep geïnitieerde CPO project;

 • f.

  Startdatum CPO-project: de datum waarop de bij sub c genoemde rechtspersoon formeel is opgericht en een aanvang kan worden gemaakt met de planvorming.

 • g.

  Einddatum CPO-project: de datum waarop door het College van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente de definitieve bouwvergunning voor het CPO project is verleend.

Artikel 2. Doel van deze beleidsregel

Deze beleidsregel heeft tot doel te stimuleren dat een woningbouwproject door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd door CPO groepen.

Artikel 3. Criteria waaraan aanvragen om subsidie moeten voldoen

Een aanvraag om subsidie dient aan de volgende criteria te voldoen:

 • a.

  De voorwaarden zoals die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006;

 • b.

  De aanvraag dient te worden ingediend door de gemeente waarin het CPO project wordt gerealiseerd;

 • c.

  Bij de aanvraag dient een inschatting te worden gegeven over de einddatum van het CPO-project. Deze einddatum moet liggen binnen twee jaar na de datum van de subsidieaanvraag voor het desbetreffende CPO project;

 • d.

  Bij de aanvraag dient de bouwlocatie te worden aangegeven waarop het CPO project zal worden gerealiseerd;

 • e.

  Bij de aanvraag dient het aantal woningen te worden vermeld dat op de bouwlocatie wordt gerealiseerd door de CPO groep. Aanvragen die betrekking hebben op minder dan 5 woningen worden niet in behandeling genomen; tenzij het een aanvraag betreft van minimaal 3 woningen gecombineerd met andere functies waarbij het om wonen boven winkels en/of voorzieningen gaat;

 • f.

  Bij de aanvraag dient te worden aangeven op welke deskundigheid door de CPO groep een beroep wordt gedaan voor de begeleiding bij de oprichting van de rechtspersoon en de planvorming.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a.

  De kosten gemoeid met het opstellen van plannen en werven van deelnemers leidend tot het oprichten van een rechtspersoon en de kosten samenhangend met de oprichting zelf, zoals notariskosten;

 • b.

  Het inhuren door de CPO groep van een of meer onafhankelijke externe deskundigen voor coördinatie en procesbegeleiding bij het voorbereiden en opstellen van een collectief bouwplan. Het subsidiëren van ontwerpwerkzaamheden en reguliere advieskosten samenhangend met bouwplanontwikkeling wordt hier expliciet uitgesloten.

Artikel 5. Hoogte subsidie en bevoorschotting

 • 1 Per woning die in het kader van een CPO project wordt gerealiseerd wordt een subsidie

  toegekend van € 3.000,-- met dien verstande dat de maximale subsidie voor een CPO

  project als geheel niet meer bedraagt dan maximaal € 30.000,--;

 • 2 Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie worden de kosten die naar het oordeel van

  Gedeputeerde Staten in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor het

  uitvoeren van de subsidiabele activiteit(en) buiten beschouwing gelaten.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen in de beschikking tot subsidieverlening bepalen dat

  bevoorschotting plaatsvindt tot een bedrag van 90% van het maximaal toegekende subsidiebedrag.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het door het ministerie van VROM aan de provincie toegekende budget wordt als volgt onder de Flevolandse gemeenten verdeeld:

  • a.

   gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde ieder: € 30.000,--

  • b.

   gemeente Almere: € 108.552,--

  • c.

   gemeente Lelystad: € 86.842,--

 • 2 Wanneer Gedeputeerde Staten één jaar na vaststelling van deze beleidsregel constateren dat het in het eerste lid toegekende budget door een gemeente niet is aangewend voor CPO projecten, herverdelen zij de dan nog beschikbare middelen over de gemeenten. Herverdeling vindt plaats op basis van de op het moment van herverdeling meest kansrijke CPO projecten.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als : Beleidsregel stimulering CPO woningbouw.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2009.

Gedeputeerde Staten van Flevoland, T. van der Wal, secretaris L. Verbeek, voorzitter