Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Beleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg (2007)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg (2007)
CiteertitelBeleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg (2007)
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidies, zorg en welzijn, volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de per Beleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006, art. 4 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201208-06-2012intrekking

29-05-2012

Provinciaal blad, 2012, 13

collegevoorstel 1322926
22-05-200708-06-2012nieuwe regeling

22-05-2007

Provinciaal blad, 2008, 3

collegevoorstel 538797

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg (2007)

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland

Doel van de regeling

Met de Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg wordt beoogd projecten te stimuleren die als doel hebben om mensen die afhankelijk zijn van zorg, langer zelfstandig te laten wonen en functio-neren in de maatschappij.

Criteria om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • -

  Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die een goede samenhang vertonen op het gebied van wonen, zorg en welzijn;

 • -

  Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die niet of niet geheel uit reguliere gelden betaald kunnen worden;

 • -

  Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die bijdragen aan het doel van de regeling;

 • -

  Aanvragen moeten voldoen aan het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006;

 • -

  Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die een antwoord zijn op een lacune (witte vlek) in het aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in het betreffende gebied;

 • -

  Aanvragen moeten betrekking hebben op één van de volgende thema's:

 • -

  projecten die sectoroverstijgend zijn;

 • -

  projecten op het gebied van technologische vernieuwing;

 • -

  projecten op het gebied van vernieuwing van welzijn en dienstverlening;

 • -

  projecten op het gebied van zorgvriendelijke wijken/buurten.

Wegingsfactoren

Wanneer het beschikbare budget van de regeling niet toereikend is, gelden de volgende (limitatieve) wegingsfactoren:

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate de doelgroep meer betrokken is bij het project;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering als de betrokken partijen minder in staat zijn om zelf middelen in te brengen (over minder reserves beschikken);

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate deze meer innovatief voor Flevoland is;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate deze meer bovenlokaal is;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate er meerdere partijen bij betrokken zijn;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate deze meer aansluit bij de (concept)regiovisies (of hun opvolgers) voor de verschillende deelsectoren;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering wanneer deze tevens positieve effecten heeft op de arbeidsmarkt;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering wanneer deze aansluit bij de behoefte van risico-groepen zoals allochtone senioren, jeugdige volwassenen met een licht verstandelijke handicap in combinatie met een gedragsproblematiek, mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), thuiswonende senioren die niet direct zorg nodig hebben maar wel de regie verliezen over hun eigen leven, verslaafden en anderen die om uiteenlopende redenen aanspraak maken op maatschappelijke opvang, enzovoort;

 • -

  Een aanvraag heeft meer kans op honorering naarmate gunstige voorwaarden worden gecreëerd om mensen afhankelijk van zorg, langer volwaardig en zelfstandig in de thuissituatie te laten wonen en functioneren in de maatschappij met behoud van regie over het eigen leven.

Afwijzingsgronden

Subsidie zal worden geweigerd als:

 • -

  de aanvraag niet voldoet aan de criteria;

 • -

  de aanvraag een exploitatiesubsidie betreft;

 • -

  de aanvraag betrekking heeft op bouwkundige kosten voortkomend uit het 'stapelen van stenen' in relatie tot wonen of definitief verblijf;

 • -

  er naar het oordeel van GS onvoldoende draagvlak in het betreffende deelgebied voor een project bestaat;

 • -

  de realisatie van het project naar het oordeel van GS niet haalbaar is b.v. op grond van ervaringen elders of uit het verleden;

 • -

  met de aanvang van een project is gestart voordat de subsidie werd aangevraagd;

Hoogte van de toe te kennen bijdrage

 • -

  Onder bepaalde restricties zijn bouwkundige kosten subsidiabel. Naar het oordeel van GS kunnen voorbereidingskosten en uitvoeringskosten aangaande bijvoorbeeld multifunctionele dienstencentra en uitvoeringskosten in relatie tot domotica in aanmerking komen voor subsidie, tenzij deze kosten naar het oordeel van GS uit reguliere middelen moeten worden gedekt;

 • -

  Voor voorbereidingsprojecten (b.v. haalbaarheidsstudies) is de maximale subsidie Euro 20.000 per project, voor uitvoeringsprojecten Euro 150.000 per project en voor projecten die zijn gericht op kennisverspreiding Euro 10.000 per project;

 • -

  Voor alle projecten geldt dat de provinciale bijdrage nooit meer kan zijn dan 50% van de begrote kosten;

 • -

  Het kapitaliseren van eigen personeel kan als kostenpost worden opgevoerd op de begroting maar deze kosten mogen niet uitstijgen boven 50% van de begroting en die kosten worden geacht onder-deel te zijn van het niet subsidiabele deel;

 • -

  Per deelgebied moet ten minste de helft van de ingediende projecten (gemeten naar het gevraagde subsidiebedrag) ten goede komen aan de doelgroep ouderen.

Overige punten

 • -

  De start van het project moet plaatsvinden binnen 1 jaar na subsidietoekenning;

 • -

  Projecten moeten beëindigd zijn vóór 1 januari 2011;

 • -

  Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor om thema's te wijzigen, te laten vervallen of toe te voegen;

 • -

  Op aanvragen die vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn ingediend en waarop nog geen beslissing is genomen is deze beleidsregel van toepassing.

Looptijd van de regeling

Met het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland de dato 22 mei 2007 is deze regeling ingegaan. De regeling loopt tot en met 31 december 2010.

Uitvoering

Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om subsidieaanvragen in te dienen, zal dit bekend worden gemaakt via een mailing, een publicatie op de website www.flevoland.nl en via een publicatie in de huis aan huis bladen. Aanvragen die in het kader van een volgende tender worden ontvangen zullen gelijktijdig beoordeeld en zonodig tegen elkaar worden afgewogen.

 

Voorzitter en secretaris