Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Flevoland

Beleidsregel Podiumkunsten 2: podiumkunst subsidies voor innovatieve projecten van maximaal een jaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Flevoland
Officiële naam regelingBeleidsregel Podiumkunsten 2: podiumkunst subsidies voor innovatieve projecten van maximaal een jaar
Citeertitelbeleidsregel Podiumkunsten 2
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuur, subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de per 25 augustus 2009 ingetrokken Beleidsregel voor projecten cultuur 2006-2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
 2. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201208-06-2012intrekking

29-05-2012

Provinciaal blad, 2012, 13

collegevoorstel 1322926
26-08-200908-06-2012nieuwe regeling

25-08-2009

Provinciaal blad, 2009, 24

collegevoorstel 870371

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland

1. Inleiding

De provincie Flevoland beschouwt een goed en divers aanbod in de podiumkunsten als een wezenlijk onderdeel van de provinciale, culturele infrastructuur. In ons cultuurbeleid streven we naar een goede balans tussen verankering van kwaliteit en ruimte voor innovatie. Hiertoe hanteren we voor de podiumkunsten de volgende driedeling:

 • 1.

  de provincie verstrekt vierjarige, gelabelde subsidies aan drie Flevolandse instellingen van landelijk belang.

 • 2.

  er is een budget voor driejarige projectsubsidies voor organisaties met regionaal belang;

 • 3.

  er is een budget voor projectsubsidies van innovatieve projecten van maximaal een jaar.

Voor de tweede en de derde laag zijn twee aparte beleidsregels opgesteld. Onderhavige beleidsregel heeft betrekking op de derde groep: projectsubsidies voor innovatieve projecten van maximaal een jaar.

2. Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel heeft als doel de culturele infrastructuur van Flevoland te versterken door grootschalige, bovenlokale, professionele podiumkunstprojecten te subsidiëren. Amateurkunstprojecten en professionele projecten op het gebied van andere kunstdisciplines vallen buiten deze subsidiemogelijkheid.

3. Verklaring gehanteerde begrippen in deze beleidsregel

 • 1.

  Podiumkunsten: de podiumkunsten bestaan uit de disciplines muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan.

 • 2.

  Podiumkunstproject: een productie of festival op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar.

 • 3.

  Podiumkunstinstelling: podiumkunstorganisatie of -festival met rechtspersoonlijkheid die/dat activiteiten verricht op het gebied van professionele muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan.

 • 4.

  Festival: reeks van presentaties op het gebied van de professionele podiumkunsten met artistiek-inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van beperkte tijdsduur.

 • 5.

  Projectkosten: alle kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project (dus geen reguliere exploitatielasten).

4. Hoogte van de aanvraag en maximaal 60%

De aanvraag voor een podiumkunstproject onder deze beleidsregel bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 20.000. De aangevraagde subsidie bedraagt bovendien maximaal 60% van de totale projectkosten (het overige tekort wordt gedekt door sponsors, subsidies van andere overheden en fondsen, kaartverkoop, horeca-inkomsten, etc.).

5. De aanvrager

Alleen podiumkunstinstellingen en/of -festivals kunnen onder deze beleidsregel een subsidieaanvraag indienen voor een professioneel uitgevoerd podiumkunstproject.

6. De subsidieaanvraag

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze tijdig en volledig is ingediend. De eisen die aan een subsidieaanvraag worden gesteld zijn:

 • 1.

  De aanvraag is ondertekend door een hiertoe bevoegd persoon en bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • A.

   een inhoudelijk plan waarin het gehele project zo concreet mogelijk wordt omschreven. In het inhoudelijk plan staat o.a. een beschrijving van de organisatie, de artistieke motivatie voor het project, de doelstellingen van het project en het artistiek concept (regie, muzikaal, choreografisch) alsmede een concrete uitwerking van het plan en bijbehorende activiteiten (o.m. gekozen werkwijze en aard, duur en omvang van de activiteiten). Tevens wordt hierin aangegeven wat het belang is van het project voor de provincie Flevoland en waarom het plan innovatief is.

  • B.

   een werkplan met tijdspad: beknopte schematische weergave van de tijdsduur en fasering van het plan vanaf de eventuele honorering van de aanvraag tot het tijdstip van voltooiing.

  • C.

   een PR en marketingplan: een omschrijving van de wijze waarop bekendheid wordt gegeven aan het project alsmede hoe publiek wordt aangetrokken en of er sprake is van specifieke publieksgroepen.

  • D.

   een prestatieoverzicht: hierin staat duidelijk aangegeven wat het geplande aantal uitvoeringen/activiteiten is, op welke plaats en datum deze plaatshebben en wat het verwachte publieksbereik is.

  • E.

   een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten, inclusief een korte toelichting.

 • 2.

  Bijlage 1: een lijst van de belangrijkste medewerkers en (beoogde) uitvoerders, artistiek en overig, met hun Curriculum Vitae.

 • 3.

  Bijlage 2: de statuten van de organisatie (geldt alleen voor nieuwe aanvragers)

 • 4.

  Bijlage 3: eventueel aanvullende informatie als kopieën van recensies, foto’s, programmaboekjes, etc.

7. Aanvraagtermijn

De volledige aanvraag dient op uiterlijk 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsheeft in ons bezit te zijn. Indien na behandeling van de eerste tranche aanvragen budget resteert, worden later aangekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

8. Procedure van de beoordeling

Bij een subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject gaan wij eerst na of de aanvraag past binnen het cultuurbeleid, zoals uiteengezet in de cultuurnota “Op de maat van Flevoland 2009-2012” en de onderhavige beleidsregel. Daarna wordt gekeken of de aanvraag compleet is en voldoet aan de eisen die zijn gesteld onder 4, 5, 6 en 7. Indien dit het geval is, wordt de aanvraag in behandeling genomen en ter beoordeling voorgelegd aan de adviescommissie podiumkunsten. De adviescommissie weegt de aanvragen binnen het beschikbare budget integraal tegen elkaar af aan de hand van onderstaande subsidiecriteria. Op basis van het advies van de adviescommissie neemt Gedeputeerde Staten een besluit over de aanvraag.

9. Beoordelingscriteria

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor een podiumkunstproject op zes criteria, waarbij ‘artistieke kwaliteit’ een zwaarwegend criterium is. Ook ‘innovatie’ en ‘provinciaal belang’ wegen relatief zwaar.

 • 1.

  Artistieke kwaliteit

  • a.

   Artistieke kwaliteit: vakmanschap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid.

 • 2.

  Innovatie

  • a.

   Innovatie: het project is vernieuwend of heeft voldoende vernieuwende elementen.

 • 3.

  Provinciaal belang

  • a.

   De activiteit heeft een bovenlokaal publieksbereik, dwz: de activiteiten moeten bezoekers uit een groot gebied trekken of verspreid over een groot gebied plaatsvinden.

  • b.

   De activiteit heeft een aantoonbare relatie met Flevoland (bijv. door locatie/thema).

  • c.

   De activiteit levert een bijdrage aan de versterking van de culturele infrastructuur van Flevoland.

 • 4.

  Cultureel ondernemerschap

  • a.

   Goed kwaliteitsniveau van productie, organisatie en financieel beheer.

  • b.

   Deugdelijk gemotiveerde en gespecificeerde reële begroting.

  • c.

   Deugdelijk gemotiveerd marketing- en publiciteitsplan met duidelijke strategie voor o.m. publieksbereik

 • 5.

  Diversiteit

  • a.

   Diversiteit/pluriformiteit: het belang van het project voor de veelzijdigheid van provinciale podiumkunstaanbod (in aanbod, programmering en/of publieksbereik)

 • 6.

  Spreiding

  • a.

   Geografische spreiding: leidt het totaal van de gehonoreerde aanvragen tot een spreiding van het aanbod in Flevoland?

10. Jaarlijkse afweging

Aangezien het om incidentele projectsubsidies gaat, wegen wij de aanvragen die voor 1 oktober zijn binnengekomen op basis van de subsidiecriteria onderling tegen elkaar af binnen het beschikbare budget. Hierdoor kan het voorkomen dat een activiteit het ene jaar wel en het andere jaar niet wordt ondersteund en/of dat de bijdrage aan een activiteit het ene jaar hoger is dan het andere jaar.

11. Verplichting Publiciteit

Aan gehonoreerde aanvragen verbinden wij de verplichting dat de aanvrager in zijn publiciteit (persberichten, uitnodigingen, flyers, programmaboekjes, e.d.) duidelijk moet maken dat de realisatie van het project (mede) mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland. Indien de provincie (tijdelijk) hoofdsponsor is, verwachten wij dat dit in publieksuitingen ook zichtbaar wordt gemaakt.

12. Overige bepalingen

 • 1.

  Podiumkunstinstellingen die financiering ontvangen uit de eerste en tweede laag, zoals bedoeld onder 1, kunnen geen subsidie aanvragen onder deze beleidsregel.

 • 2.

  Voor deze beleidsregel geldt dat organisaties per discipline slechts één aanvraag kunnen indienen.

 • 3.

  Op deze beleidsregel is de Algemene Subsidieverordening Flevoland (2006) van toepassing, waarin algemene bepalingen omtrent de subsidieverstrekking zijn omschreven, zoals aanvraagprocedure, vereisten, voorwaarden en verplichtingen.

 • 4.

  Voor zover bij wettelijk voorschrift niet uitgesloten kunnen Gedeputeerde Staten, op grond van artikel 4:84 Awb, afwijken van het gestelde in deze beleidsregel wanneer toepassing ervan naar hun oordeel zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

13. Ingangsdatum

Deze beleidsregel voor de podiumkunsten treedt in werking op 26 augustus 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 augustus 2009.

Gedeputeerde Staten van Flevoland, T. Van der Wal, Secretaris    L. Verbeek, Voorzitter