Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDENING van de 22e juni 1967 regelende het waterskiën op Bonaire

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van de 22e juni 1967 regelende het waterskiën op Bonaire
CiteertitelWaterskiverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is niet bekend. Wel is bekend dat zij van kracht is. Het systeem van deze databank staat niet toe dat deze regeling wordt opgenomen zonder datum van inwerkingtreding. Daarom heeft de redactie daarvoor een fictieve datum - de datum onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de startcollectie van de CVDR voor Bonaire is vastgesteld - vermeld in het overzicht van wijzigingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

onbekend
14-12-200810-10-2010Nieuwe regeling

22-06-1967

A.B. 1967, no. 5

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 22e juni 1967 regelende het waterskiën op Bonaire

 

 

Artikel 1.

Onder waterskiën wordt verstaan het zich in, op en boven water op latten, schijven of anderszins laten voorttrekken door een vaartuig.

Artikel 2.

Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 dezer verordening is het de waterskiër en de bestuurder van het hem voorttrekkende vaartuig verboden zich binnen een afstand van 20 meter van enig zich in het water bevindende persoon of voorwerp te begeven dan wel zich binnen die afstand van zulk een persoon of voorwerp te doen voortbewegen.

Artikel 3.

Het in artikel 2 gestelde verbod geldt niet voor de waterskiër en de bestuurder van het hem voorttrekkende vaartuig ten opzichte van elkaar en de hen voor het waterskiën in gebruik zijnde voorwerpen.

Artikel 4.

Het in artikel 2 gestelde verbod geldt evenmin tijdens de aanvang en het beëindigen van het waterskiën voor zover dat geschiedt binnen de grenzen gesteld door de Gezaghebber van het eilandgebied Bonaire, het Bestuurscollege van dit eilandgebied gehoord.

Artikel 5.
 • 1.

  Overtreding van het in artikel 2 gestelde verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden, terwijl de voorwerpen waarmede de overtreding is gepleegd, voor zover zij de veroordeelde toebehoren kunnen worden verbeurd verklaard.

 • 2.

  Indien ten tijde van het plegen van een in het eerste lid van dit artikel bedoelde feit nog geen twee jaar verlopen is sedert een vorige veroordeling van de schuldige wegens overtreding van artikel 2 dezer verordening onherroepelijk is geworden of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarde door de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen gesteld, kan het dubbele van de in het vorige lid bedoelde straffen worden opgelegd, alsmede openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak worden bevolen.

Artikel 6.

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 7.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Waterskiverordening Bonaire”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op een nader door het Bestuurscollege van Bonaire bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen te bepalen tijdstip.