Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Aanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet
CiteertitelAanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpflora en fauna

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Flora- en faunawet, art. 67; Algemene wet bestuursrecht; Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2009Onbekend

10-11-2009

Provinciaal Blad, 2009, 67

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet

Aanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet

Artikel 1

Als personen of categorieën van personen en middelen als bedoeld in artikel 67 van de Flora- en faunawet aan te wijzen:

 • 1.

  voor het grondgebied van de provincie Limburg houders van een geldige jachtakte die de in bijlage 1 genoemde soorten mogen beperken binnen het in deze bijlage per soort genoemde werkgebied, met het geweer of met honden, niet zijnde lange honden, op de gronden waar zij gerechtigd zijn gebruik te maken van het geweer of honden, niet zijnde lange honden, voor de in deze bijlage per soort genoemde belangen;

 • 2.

  voor het grondgebied van de provincie Limburg houders van een geldige valkeniersakte die de in bijlage 1 genoemde soorten mogen beperken binnen het in deze bijlage per soort genoemde werkgebied, met gefokte jachtvogels te weten vogels waarvan de jacht krachtens het eerste lid van artikel 50 mag worden uitgeoefend, op de gronden waar zij toestemming hebben van de grondgebruiker, voor de in deze bijlage per soort genoemde belangen;

 • 3.

  houders van een geldige jachtakte die de in bijlage 2 genoemde soort mogen beperken binnen het in deze bijlage per soort genoemde werkgebied, met gebruik van kastval, geweer of met honden, niet zijnde lange honden, op gronden waar zij gerechtigd zijn gebruik te maken van kastval, geweer of honden, voor de in deze bijlage per soort genoemde belangen;

Artikel 2

Aan de aanwijzing in artikel 1 worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  de in artikel 74 van de Flora- en faunawet vastgelegde verboden dienen in acht te worden genomen;

 • 2.

  de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit (Stbl. 2000, nr. 520) en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stbl. 2000, nr. 521) dienen in acht te worden genomen;

 • 3.

  het recht gebruik te maken van het geweer, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, dient te blijken uit een geldige jachthuurovereenkomst of uit verkregen schriftelijke toestemmingen van de grondgebruiker(s);

 • 4.

  voor het doden van de in bijlage 1 genoemde dieren mag gebruik worden gemaakt van een geweer dat voldoet aan de volgende eisen: hagelgeweer kal.12,16 of 20, hagel max. 3,5mm, kogelgeweer met een kaliber vanaf .22 inch of 5,6 (5,58) mm;

 • 5.

  indien bij het gebruik van een kastval beschermde inheemse diersoorten worden gevangen, dienen deze onverwijld in vrijheid te worden gesteld.

Artikel 3

Voor alle soorten uit deze aanwijzing geldt een rapportageplicht naar de Faunabeheereenheid Limburg welke op haar beurt jaarlijks vóór 15 februari rapporteert over het voorafgaande jaar aan de provincie Limburg, afdeling Landelijk Gebied. Na het doden of vangen van exemplaren van de rosse stekelstaart dient hiervan zo spoedig mogelijk melding te worden gedaan bij de provincie Limburg, afdeling Landelijk Gebied, telefoon 043 389 9944 of fax 043 389 7643, in verband met onderzoek naar de stand van deze diersoort. De bemachtigde dieren van deze soort dienen ter beschikking te worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, zulks in nader overleg met medewerkers van de provincie Limburg.

Artikel 4 

Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om de werking van deze aanwijzing op te schorten.

Artikel 5

Het bepaalde in artikel 16, derde lid Flora- en faunawet is niet van toepassing bij gebruik van honden en jachtvogels op grond van deze aanwijzing.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt in werking de dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal blad, waarin zij is opgenomen.

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter

drs. F.J. Offerein, plv. secretaris

Uitgegeven, 12 november 2009  

de plv. secretaris,

drs. F.J. Offerein  

Bijlage 1

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Belang*

Werkgebied  

nijlgans

Alopochen aegyptiacus

1

Geheel Limburg

rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Geheel Limburg

Bijlage 2

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Belang*

Werkgebied  

verwilderde kat (niet zijnde Cypers, Tabby of Wildkleur  

Felis catus

2

Zuid-Limburg (Gebied ten zuiden van de gemeente Echt-Susteren)  

*1 In het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; *2 In het belang van het voorkomen van schade aan flora en fauna.