Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002
CiteertitelVerkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200231-12-2018Nieuwe regeling

25-10-2002

Onbekend

Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002

 

 

 

GEMEENTE GIESSENLANDEN

De raad van de gemeente Giessenlanden;

 

overwegende, dat het gewenst is de ‘Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden 1994 van gemeente Giessenlanden’ per 1 januari 2002 aan te passen in verband met de invoering van de euro;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2001;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1.in te trekken:

de ‘Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden 1994 van gemeente Giessenlanden’, zoals vastgesteld op 30 maart 1994;

2.vast te stellen:

de ‘Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002’.

 

 • 1. Een eventuele op basis van het raadsbesluit aan de leveringsakte gehechte tekening dient slechts voor de globale aanwijzing van de grenzen.

 • 2. Koper zal moeten gedogen, dat nog door en voor rekening van de gemeente werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in verband met het bouwrijp maken van de grond.

 • 3. Binnen zes maanden na het verlijden van de leveringsakte moet met de bebouwing van het gekochte zijn begonnen, volgens een door burgemeester en wethouders goed te keuren bouwplan, tenzij de duur van een aan te spannen planologische procedure dit verhindert. Binnen achttien maanden na het verlijden van de leveringsakte moet de te stichten bebouwing zijn voltooid. In bijzondere gevallen, zulks te hunner beoordeling, kunnen burgemeester en wethouders de termijnen hiervoor vermeld, met een door hen te bepalen termijn verlengen. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet nakoming of overtreding van het bepaalde in dit punt een boete opleggen van honderd vijfentwintig euro (. 125,00) voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. De gemeente heeft het recht om het gekochte terug te kopen, indien zonder aanwijsbare of aannemelijke reden niet wordt overgegaan tot bebouwing van het gekochte. Dit recht treedt in werking twee jaar na de datum van levering en geschiedt op basis van de door koper betaalde koopprijs, vermeerderd met omzetbelasting, voorzover deze op de levering aan de gemeente verschuldigd zal zijn. Indien tot terugoverdracht aan de gemeente wordt overgegaan komen de kosten van levering ten laste van koper. In bijzondere gevallen, zulks te hunner beoordeling, kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat de kosten van levering ten laste van de gemeente komen. Indien koper op eerste verzoek van de gemeente, hetwelk bij aangetekend schrijven zal geschieden weigert om mee te werken aan terugoverdracht aan de gemeente, verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een gelijke boete als hierna bij punt 14 onder a vermeld.

 • 4. De aanleg van straten, voetpaden, parkeerplaatsen en dergelijke, welke direct of indirect aansluiten op het bouwterrein geschiedt op kosten van de gemeente, welke ook de kosten van het onderhoud zal dragen. Beschadiging aan vorenbedoelde werken tijdens de bouw van een woning en verdere opstallen op het gekochte, welke redelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden, zullen op kosten van de koper worden hersteld.

 • 5. De te stichten woning(en) (en garages) mogen nimmer worden bestemd, ingericht of gebruikt voor de uitoefening van enig bedrijf, waaronder begrepen hotel, café, restaurant, winkel, garagebedrijf, werkplaats, pakhuis, en dergelijke.

 • 6. Koper is verplicht ingeval van tenietgaan door brand, verwoesting en dergelijke van de op het gekochte staande gebouwen binnen een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn op hetzelfde terrein, een nieuwe woning op te richten volgens een door burgemeester en wethouders goed te keuren bouwplan.

 • 7. Zolang niet is voldaan aan de hiervoor sub 3 en 6 genoemde verplichtingen van bebouwing of herbouw, is het koper niet toegestaan het gekochte geheel of gedeeltelijk te vervreemden of met beperkte rechten te bezwaren dan onder door burgemeester en wethouders goedgekeurde voorwaarden, bepalingen en bedingen. Deze bepaling zal niet gelden ingeval van verkoop als bedoeld in artikel 268 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat, op straffe van na te melden boete onder 14 a omschreven, aan de koper de bepalingen sub 3 en 6, alsmede deze bepaling 7, zullen worden opgelegd, terwijl de datum van ingang van de aldaar bedoelde termijnen dan door burgemeester en wethouders zullen worden vastgesteld.

 • 8. Koper is verplicht het gekochte ten spoedigste doch uiterlijk een maand na oplevering van de woning(en), van behoorlijke afscheidingen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, te voorzien en daarna tot genoegen van burgemeester en wethouders te onderhouden. De kosten van het maken van de erfafscheiding(en) komen geheel voor rekening van de koper.

 • 9. Het gekochte mag in geen geval, voor hoe korte tijd ook, gebruikt worden als berg- of opslagplaats voor auto's, caravans, materialen, bouwsels en andere goederen, dan alleen voor zover een en ander voor de bouw van de daarop te stichten woning(en) nodig is.

 • 10. Koper zal op zijn terrein op eigen kosten in de aanleg van riolen en dergelijke voor de afvoer van faecalien en menagewater moeten voorzien, welke aan het gemeentelijk hoofdriool moeten worden aangesloten; op het erf van koper moet daar, waar het particulier riool het erf verlaat, een stankvrij controleputje worden gemaakt.

 • 11. Koper moet het gekochte voor zover het een tot voor- en/of zijtuin bestemde strook grond bevat, welke van de openbare weg af zichtbaar is, ten genoegen van burgemeester en wethouders als siertuin aanleggen en onderhouden. In ieder geval dienen koper en zijn rechtsopvolgers in de eigendom het gekochte in goede staat van onderhoud te houden en derhalve het gras op tijd te maaien. Bovendien moet koper zorgdragen voor een behoorlijke drainage van het gekochte.

 • 12. Koper en zijn rechtsopvolgers moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes voor openbare doeleinden, met inbegrip van die, behorende bij de centrale antenne inrichting, op, in, aan of boven het gekochte en de daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaats waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders danwel het nutsbedrijf ten behoeve waarvan voorbedoelde voorzieningen worden aangebracht, dit zullen nodig achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd. De koper is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan.

 • 13. Koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht zich te onthouden van alle handelingen welke afbreuk doen aan de omgeving waarvan het gekochte deel uitmaakt, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • 14. Bij elke overdracht van het gekochte of een gedeelte daarvan zullen in elke leveringsakte de sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en 13 omschreven bedingen, mitsgaders de onderhavige bepaling in de vorm van een kettingbeding ten behoeve van de gemeente Giessenlanden worden opgenomen, terwijl zowel door de koper als door de opvolger in de eigendom ten bate van de gemeente Giessenlanden is verschuldigd:

 • 15. Indien op het gekochte te realiseren opstallen aansluiten aan de op een naastgelegen bouwterrein te realiseren of al gerealiseerde opstallen, zullen in de leveringsakte die erfdienstbaarheden en andere zakelijke regelingen worden vastgesteld, die voor die situatie naar redelijkheid en billijkheid noodzakelijk en/of nuttig zijn. Indien dit reeds gebeurd is in de leveringsakte voor dat naastgelegen bouwterrein, is de koper gebonden aan die reeds vastgestelde regelingen.

 • 16. 1. Omtrent de aanwezigheid in de te verkopen grond van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet-aanvaardbare stoffen zal van gemeentewege een indicatief bodemonderzoek verricht zijn c.q. worden.

 • 2. De resultaten van het in lid 1 genoemde onderzoek worden vastgelegd in een rapport, waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk te achten zijn voor het doel waartoe de grond wordt verkocht.

 • 3. Het in lid 2 genoemde onderzoeksrapport is te allen tijde voor de koper ter inzage beschikbaar en in de akte van levering wordt daarnaar verwezen.

 • 4. De gemeente is betreffende eventuele verontreiniging van het verkochte niets anders bekend dan hetgeen blijkt uit het ook aan koper bekende in lid 2 genoemde onderzoeksrapport.

 • 5. Onder gevaarlijke of niet-aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of stru16iken.

 • a. bij geheel of gedeeltelijk niet-nakomen van elk der vorenstaande verkoopvoorwaarden of bij het niet-opnemen van de onderhavige bepalingen in de leveringsakte, een boete van vijfentwintigduizend euro ( 25.000,00);

 • b. voor iedere maand, gedurende welke niet is voldaan aan de onder sub 5, 6, 8, 9, 11 en 12 omschreven bedingen, telkens een boete van vijfhonderd euro ( 500,00), zulks in de plaats van de hiervoor vermelde boete; een en ander met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze boete wordt invorderbaar nadat per aangetekende brief de schuldenaar tenminste een maand tevoren, door burgemeester en wethouders op enig verzuim of overtreding is opmerkzaam gemaakt; de boetebetaling kan achterwege blijven, wanneer dit verzuim of de overtreding in die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is hersteld, danwel teniet gedaan. Onder overdracht als hiervoor bedoeld is begrepen verkrijging krachtens erfrecht of legaat en vestiging van een beperkt recht.

   

17. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Verkoopvoorwaarden woningbouwgronden van gemeente Giessenlanden 2002’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Giessenlanden d.d. 25 oktober 2001,

De secretaris, De burgemeester,

S.A. de Leeuw (l.s.) C. Bakker