Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Gratificatieregeling 12,5 jarig ambtsjubileum Alphen aan den Rijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGratificatieregeling 12,5 jarig ambtsjubileum Alphen aan den Rijn
CiteertitelGratificatieregeling 12,5 jarig ambtsjubileum Alphen aan den Rijn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Alphen aan den Rijn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-199101-01-199101-01-2014Onbekend

29-08-1991

Onbekend

2001 / 9193

Tekst van de regeling

Intitulé

Gratificatieregeling 12,5 jarig ambtsjubileum Alphen aan den Rijn

 

 

 

GRATIFICATIEREGELING 12½ JARIG AMBTSJUBILEUM ALPHEN AAN DEN RIJN 1991

(vastgesteld door de gemeenteraad op 29 augustus 1991)

Artikel 1

Aan de ambtenaren in dienst van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt wegens 12½ jarige loffelijke dienst - ter beoordeling van burgemeester en wethouders - een gratificatie toegekend.

Artikel 2

1 Deze regeling is van toepassing op de ambtenaar in de zin van het Algemeen Ambtenarenreglement, de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht krachtens de Verordening, regelende het aangaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met bepaalde personen is aangegaan alsmede de gemeentesecretaris en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2 De in lid 1 bedoelde werknemer wordt in de regeling als "ambtenaar" aangeduid.

Artikel 3

Voor de berekening van de diensttijd van de ambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing de ministeriële richtlijnen voor de toekenning van een gratificatie bij ambtsjubilea van burgerlijk rijkspersoneel.

Artikel 4

1 Als grondslag voor de berekening van het bedrag der gratificatie geldt een kwart van de bezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder "bezoldiging" verstaan de bezoldiging per maand in de zin van artikel C 1, lid 4, van het Algemeen Ambtenarenreglement.

3 De gratificatie wordt naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.

Artikel 5

De over de gratificatie eventueel verschuldigde loonheffing komt voor rekening van de gemeente.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als de

"Gratificatieregeling 12½ jarig ambtsjubileum Alphen aan den Rijn 1991".

Artikel 7

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1991.