Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Amstelveen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening achttiendagenregeling winkelsluitingswet 1976 en de Verordening avondwinkels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-200609-05-20121e wijziging i.v.m. de Wet dualisering gemeentebestuur

31-05-2006

Amstelveens Weekblad d.d. 14-06-2006

06-49
01-06-199601-06-1996Nieuwe regeling

11-09-1996

Amstelveens Weekblad d.d. 21-10-1996

96-06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a. en b. van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar tussen 06.00 en 24.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. Hierbij worden drie delen onderscheiden:

 • a.

  Stadshart, dit is het gebied begrensd door de Keizer Karelweg, de Burgemeester van Sonweg (A9), de Beneluxbaan, de mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Rembrandtweg tot aan de Frans Halslaan;

 • b.

  bedrijventerreinen Bovenkerk en Legmeer, dit is het gebied dat aan de westzijde wordt begrensd door de spoorbaan en de Hammarskjöldsingel, aan de zuidzijde door het water tussen de Bouwerij en sportpark De Kegel, aan de oostzijde door de Bovenkerkerweg/Handweg, alsmede het gebied begrensd door de Sportlaan, Wimbledonpark, Beneluxbaan en de Bovenkerkerweg;

 • 3.

  Amstelveen met uitzondering van de onder delen 1. en 2. aangegeven gebieden.

Artikel 3 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a. en b. van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 24.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste vier winkels ontheffing verlenen. Per deel van de gemeente voor één winkel. In Amstelveen worden vier delen onderscheiden (zie de bij de verordening behorende kaart):

 • a.

  het gebied omvattende: Randwijck, Elsrijk-West en Karselaan, Patrimonium;

 • b.

  het gebied omvattende: Elsrijk-Oost, Kronenburg, Kostverloren en Bankras;

 • c.

  het gebied omvattende: Oude Dorp, Keizer Karelpark-West, Bovenkerk-dorp en Westwijk;

 • d.

  het gebied omvattende: Keizer Karelpark-Oost, Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 en 10.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, kunstateliers, galeries, veilingen en beurzen.

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen tot 24.00 uur van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen voor avondwinkels als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Regeling voor ruimere openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder c. van de wet, geldt niet op ten hoogste tien, door het college aan te wijzen werkdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. Hiervoor geldt dezelfde gebiedsindeling als beschreven in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan de ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woonklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 10 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 1996.

 • 2.

  De Verordening achttiendagenregeling winkelsluitingswet 1976 en de Verordening avondwinkels worden ingetrokken op 1 juni 1996.

 • 3.

  De ontheffingen en vrijstellingen die in 1996 op grond van de verordeningen genoemd in het tweede lid zijn verleend, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Amstelveen”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 september 1996.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE VERORDENING WINKELTIJDEN AMSTELVEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal twaalf zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Het college heeft deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de raad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden.

Artikel 3 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondag en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 4 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 5 en 6 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur  

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of voor vormen van detailhandel aan te wijzen waarin het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden. De modelverordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend. In het Vrijstellingsbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 22.00 uur en 06.00 uur op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

Artikel 8 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 10 In werking treden

De wet kent geen overgangsregeling. Ook in de modelverordening is geen overgangsbepaling opgenomen. Voor de zon- en feestdagen in de periode juni tot en met december 1996 die op grond van de regeling in de oude verordening (achttiendagenregeling) of rechtstreeks op grond van de Winkelsluitingswet zijn aangewezen door het college of de raad kan een overgangsregeling worden opgenomen die inhoudt dat de ontheffingen en vrijstellingen die op grond van de oude verordening zijn verleend geacht worden ontheffingen en vrijstellingen te zijn op grond van de nieuwe verordening. Betrokkenen hoeven dan geen nieuwe ontheffing of vrijstelling aan te vragen en de gemeente kent minder bestuurslasten en ontheffingen. Het college of de raad kunnen dan naast die, op grond van de overgangsregeling reeds aangewezen, zon- en feestdagen voor de periode juni tot en met december 1996 nog een aantal zon- en feestdagen aanwijzen tot een maximum van twaalf, verminderd met de voor die periode reeds aangewezen zon- en feestdagen op grond van de oude verordening of de oude wet. Voor 1996 geldt het maximum van de twaalf aan te wijzen zon- en feestdagen ongeacht het tijdstip waarop de Winkeltijdenwet in werking is getreden. Indien in de periode januari tot en met mei 1996 op grond van de oude Winkelsluitingswet acht zon- en feestdagen zijn aangewezen, kunnen op grond van de nieuwe Winkeltijdenwet in de periode juni tot en met december 1996 nog eens twaalf zon- en feestdagen worden aangewezen. Het tijdstip van in werking treden van de verordening zal om de bestaande ontheffingen en vrijstellingen te kunnen laten doorlopen moeten worden gekoppeld aan het tijdstip van in werking treden van de wet.