Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten Alkemade 2007 en de Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten Jacobswoude 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-200901-10-2010Nieuwe regeling

02-01-2009

Witte Weekblad, 14-01-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven: a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn; b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.  

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; b. het beperken van brandgevaar; c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; d. al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt; e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is: a. degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eer-ste lid, onderdeel a; b. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.  

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 4

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste, tweede of derde lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding en nadere regels

a. Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend. b. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de tarieventabel zoals genoemd in artikel 3 van deze verordening.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten Alkemade 2007 en de verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten Jacobswoude 2008 worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009

De griffier,                                               De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink                H.B. Eenhoorn  

TARIEVENTABEL 1  

Behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Kaag en Braassem 2009

AlgemeenAlle in deze verordening opgenomen bedragen zijn exclusief het hoge BTW-tarief indien dat is verschuldigd

Hoofdstuk 1. Wacht- en controledienstenHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:1.1 het verrichten van wacht- en waakdienstenper personeelslid per uur                 € 29,001.2 het verrichten van controlediensten per personeelslid per uur                              € 29,00

Hoofdstuk 2. Beschikbaar stellen van brandblusmiddelenHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van een:2.1 brandslang, per etmaal                                                                                                 € 16,002.2 handbrandblusapparaat, per etmaal                                                                         € 16,00

Hoofdstuk 3. Verrichten van dienstenVoor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van voertuigen of vaartuigen, exclusief personeel, van:3.1.1 een vrachtauto met hiabkraan, per half uur                                                          € 60,003.1.2 een tankautospuit met een vermogen tot 2800 liter, per minuut                      € 60,003.1.3 een personeels-/materiaalwagen, per half uur                                                   € 30,003.1.4 een blusvaartuig, per half uur                                                                                  € 29,003.1.5 een ander voertuig dan in dit hoofdstuk genoemd, per half uur                       € 30,003.2.1 voor het ter beschikking stellen van personeel t.b.v. de 3.1.1 tot en met 3.1.5 genoemde voertuigen wordt overeenkomstig genoemde artikelen berekende tarief verhoogd met, per persoon, per half uur                         € 13,00

Hoofdstuk 4. Verrichtingen ten behoeve van de adembeschermingHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:4.1.1 het controleren en reinigen van een gelaatstuk, per stuk                                 € 20,004.1.2 het vervangen van ruit of aansluitstuk, per stuk                                                  € 26,004.1.3 het vervangen van een spreekmembraan, per stuk                                          € 11,004.1.4 algemene revisie van een gelaatstuk, per stuk                                                  € 52,004.1.5 inspectie van een gelaatstuk met als gevolg afkeuring                                    € 10,004.2.1 het controleren/reinigen van een persluchttoestel, per stuk                            € 103,004.2.2 het vullen van persluchtcilinder, per 100 liter                                                      € 10,004.2.3 reparatie van een afsluiter van een persluchtcilinder, per stuk                       € 21,004.2.4 algemene reparatie/onderzoek storing persluchttoestel, per storing            € 26,004.2.5 het reinigen en persen van slangen, per stuk                                                    € 46,004.2.6 het bedelen van slangen, per stuk                                                                        € 21,004.3.1 het ter beschikking stellen van een compleet persluchttoestel          (exclusief kosten van reinigen en vullen), per stuk                                            € 70,00

Hoofdstuk 5. Overige dienstenHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:5.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal, per dagdeel                            € 46,005.1.2 het verrichten van diensten met een motorzaag, per uur                                 € 23,005.1.3 het verrichten van diensten met een lichtaggregaat, per uur                          € 23,005.1.4 het ter beschikking stellen van noodverlichtingarmaturen,          per armatuur, per etmaal                                                                                       € 16,005.1.5 het beproeven van een blusleiding, per leiding                                                € 46,005.1.6 het openen van deuren of ramen, per half uur                                                  € 46,005.1.7 het dichten van deuren of ramen, per half uur                                                   € 43,005.1.8 het verwijderen van een antenne van een dak, per antenne                          € 118,005.1.9 het bestrijden van wateroverlast, per half uur                                                   € 56,005.1.10 het reinigen van wegen, terreinen of water en/of het bestrijden             van milieu-incidenten, per brandweervoertuig, per half uur                         € 84,005.1.11 als voor de dienst als genoemd onder 5.1.9 en 5.1.10 meer             dan twee personen beschikbaar worden gesteld, wordt het             tarief als vermeld onder 5.1.9 en 5.1.10 verhoogd, per persoon,             per half uur, boven het aantal van twee personen met                                 € 12,005.1.12 het geven van instructie, per uur                                                                        € 46,00

Behorende bij raadsbesluit van 2 januari 2009

De Griffier,                                                   De Voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink                    H.B. Eenhoorn