Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Verordening VROM Starterslening Amsterdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Amsterdam
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Amsterdam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 27-11-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad 2013, afd. 3a, nr. 240/1035

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014art. 5

27-11-2013

Gemeenteblad 2013, afd. 3a, nr. 240/1035

Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 1035
16-09-201301-01-2014art. 4, 5, 6, 7

11-09-2013

Gemeenteblad 2013, afd. 3a, nr. 153/670

Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 670
22-06-200916-09-2013art. 4, art. 6 en art. 7

10-06-2009

Gemeenteblad 2009, afd. 3A, nr. 129/306

Gemeenteblad 2009, afd. 1, nr. 306
11-10-200722-06-2009nieuwe regeling

11-10-2007

Gemeenteblad 2007, afd. 3A, nr. 167/438

Gemeenteblad 2007, afd. 1, nr. 438

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Amsterdam

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen.

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeente-rekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn en de resterende dekking voor de rentekorting afkomstig is uit het VROM Rentedekkingsfonds.

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee of meer aanvragers gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • g.

  Nieuwbouwwoning: nieuw te bouwen woning of woning gebouwd vóór 1940 waarin vernieuwbouw heeft plaatsgehad waardoor deze woning naar het oordeel van het college gelijkgesteld kan worden aan een woning die voldoet aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit;

 • h.

  Het college: het college van Burgemeester en Wethouders.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1.

  De gemeenteraad van Amsterdam heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, tweede lid, onder a, bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, tweede lid, onder d, bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1.

  Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toekennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De hoogte van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten per woning en wordt door het college per aanvraag bepaald.

 • 4.

  De VROM Starterslening wordt slechts verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.

 • 6.

  Het college wijst, zo nodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, ingeval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 7.

  De aanvraag van een VROM Starterslening wordt niet in behandeling genomen als de koopovereenkomst reeds definitief is gesloten op het moment van de aanvraag.

Artikel 5

 • 1.

  VROM Startersleningen worden toegekend voor zover het vastgestelde toekenningsplafond van € 4,5 miljoen hiervoor toereikend is.

 • 2.

  Alle volledig ingevulde aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. De volgorde van binnenkomst wordt bepaald door de ontvangstdatum van het aanvraagformulier bij het SVn.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, worden VROM Startersleningen toegekend voor zover de bijdrage die het college van het rijk krijgt in het kader van deze verordening, toereikend is.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woonruimte in de gemeente Amsterdam die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning door particulieren

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   waarvan de aanvrager de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaat bewonen;

  • b.

   voor het verwerven van een woning in de gemeente Amsterdam waarvan de kosten voor het verkrijgen daarvan in eigendom niet hoger zijn dan € 200.000,-, inclusief latere indexeringen daarvan.

 • 3.

  Het college kan het in het tweede lid, onder b, genoemde bedrag jaarlijks indexeren.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, onder e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij het college om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Het college toetst of het in het eerste lid bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en stuurt binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe.

 • 3.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 4.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1.

  Het college kan een besluit tot toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Het college trekt een besluit tot toekenning in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Het college kan in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager afwijken van deze verordening.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Amsterdam".