Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008
CiteertitelBijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-200901-01-200801-07-2011nieuwe regeling

11-03-2009

Gemeenteblad 2009, afd. 3A, nr. 56/111

Gemeenteblad 2008, afd. 1, nr. 111

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008

 

 

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanpasbaar bouwen: het bouwen van woningen die zonder veel kosten aangepast kunnen worden voor mensen met een lichamelijke beperking;

  • b.

   aanvrager: ontwikkelaar van een nieuwbouwwoning;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

  • d.

   complex: bouwkundig aaneengesloten groep van woonruimten van vergelijkbare of dezelfde bouwaard, waarbij de bouwvergunningsprocedure en de aanbesteding als één geheel geschiedt;

  • e.

   duurzaam bouwen: het milieuvriendelijk bouwen van woningen met gebruikmaking van duurzame materialen;

  • f.

   grondprijsovereenkomst: ondertekende grondprijsafspraak tussen de gemeente en de ontwikkelende partij(en);

  • g.

   nieuwbouwwoning marktsector: nieuw gebouwde marktsectorwoning;

  • h.

   marktsectorwoningen: koopwoningen alsmede vrijesectorhuurwoningen die bij eerste verhuur een rekenhuur hebben boven de grens genoemd in artikel 13, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Per nieuwbouwwoning marktsector kan zowel een aanvraag voor de vaststelling van een projectsubsidie voor aanpasbaar bouwen als voor duurzaam bouwen worden ingediend.

 • 2.

  De subsidie wordt per complex aangevraagd binnen zes maanden na oplevering van de laatste nieuwbouwwoning van het complex.

 • 3.

  Bij de aanvraag worden verklaringen, tekeningen en certificaten gevoegd waaruit blijkt dat de vereiste maatregelen zijn uitgevoerd:

  • a.

    voor aanpasbaar bouwen:

   - tekeningen op een schaal van 1:200 per woningtype;

   - een verklaring van de opdrachtgever dat aan alle eisen van aanpasbaar bouwen is voldaan;

  • b.

   voor duurzaam bouwen:

   - facturen van het toegepaste hout met specificatie en hoeveelheden van al het toegepaste hout en vermelding van het ‘chain of custody’-nummer;

   - een opgave van merk en type HR-ketel of een verklaring van de installateur of fabrikant waarmee aangetoond kan worden dat de ketel beschikt over een HRww-keurmerk voor het rendement op warm tapwater of dat een nog beter renderend systeem is toegepast;

   - een verklaring van de opdrachtgever dat de radiatoren ontworpen zijn op een aanvoertemperatuur van 70 graden of lager en dat geen koper of ongecoat zink is toegepast op plaatsen die blootgesteld zijn aan hemelwater of oppervlaktewater.

Artikel 3 Aanpasbaar bouwen

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan een aanvrager om aanpasbaar bouwen te stimuleren.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 500,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector.

Artikel 4 Weigeringsgronden aanpasbaar bouwen

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd wanneer de aanvraag niet betrekking heeft op een nieuwbouwwoning marktsector die zonder trap bereikbaar is, en waarvan woonkamer, keuken, toilet, badkamer en de hoofdslaapkamer op entreeniveau liggen.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer er geen grondprijsovereenkomst bestaat, die vanaf 1 januari 2008 is afgesloten.

 • 3.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer de woning naar het oordeel van het college niet voldoet aan de basis- en ruimtelijke eisen van schema A in de bijlage.

Artikel 5 Duurzaam bouwen

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan een aanvrager om duurzaam bouwen te stimuleren.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 1.000,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector.

Artikel 6 Weigeringsgronden duurzaam bouwen

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd wanneer de aanvraag niet betrekking heeft op een nieuwbouwwoning marktsector.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer er geen grondprijsovereenkomst bestaat, die vanaf 1 januari 2008 is afgesloten.

 • 3.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer de woning naar het oordeel van het college niet voldoet aan de basiseisen van schema B in de bijlage.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na bekendmaking in afdeling 3A van het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008.

Bijlage, behorende bij de Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008

Schema A

Schema A, behorende bij artikel 4, derde lid

Basiseisen aanpasbare nultredenwoning

Woongebouw en woning zijn vanaf de openbare weg bezoekbaar met een rolstoel.

Op het entreeniveau zijn geen niveauverschillen en drempels, met uitzondering van de natte cel.

Het niveauverschil bij de natte cel, de woningtoegangsdeur en de buitenruimte is maximaal 20 mm boven de kale vloer. Dit geldt ook voor de drempel.

Plaats brievenbussen (= hoogte postkastbodem) en bedieningselementen van ramen, bovenlichten en roosters tussen 0,60 m en 1,20 m boven vloerniveau.

Hoogte deurbel tussen 0,60 en 1,35 m.

Deurkrukken minimaal 0,40 m uit de inwendige hoek aan beide zijden van de deur.

Ruimtelijke eisen aanpasbaarheid in de woning

minimale maten

Vrije vloeroppervlakte aan de binnenzijde van de woningtoegangsdeur

1,50 m x 1,50 m of 1,35 m x 1,85 m

Vrije opstelruimte aan slotzijde woningtoegangsdeur (binnen- en buitenzijde)

0,35 m

Vrije breedte verkeersruimten ter plaatse van deuren

1,10 m

Vrije vloeroppervlakte en breedte woonkamer

18 m² en 3,60 m breed

Vrije vloeroppervlakte en breedte hoofdslaapkamer

13 m² en 3,00 m breed

Badruimte [exclusief opstelplek (was)apparatuur] en toiletruimte (deur in lange wand, deurklink bij toiletpot) of gecombineerde bad/toiletruimte [excl. opstelplek (was)apparatuur]

1,70 m x 1,70 m

0,90 m x 1,20 m

2,10 m x 2,10 m of 1,70 m x 2,40 m

Schema B

Schema B, behorende bij artikel 6, derde lid

Basiseisen duurzame woning

Al het toegepaste hout en alle houtproducten zijn voorzien van het FSC-keurmerk.

Aan de buitenschil is geen koper, zink of thermisch verzinkt staal gebruikt, tenzij verzinkte delen worden gecoat of er vanuit cultuurhistorisch perspectief geen alternatief is voor koper. Koper en zink komen niet in contact met hemelwater.

Er wordt voor de CV-installatie een ontwerp-aanvoertemperatuur gehanteerd van maximaal 70 graden. Het afgiftesysteem in de woning (radiatoren en/of vloerverwarming en/of wandverwarming) dient op deze of lagere aanvoertemperatuur te worden ontworpen.

Waar geen warmtelevering is, dient de HR-ketel te beschikken over een keurmerk HRww voor het rendement op warm tapwater of dient een beter renderend systeem te worden toegepast.