Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Meerssen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Meerssen 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Meerssen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
 2. Wet bescherming persoonsgegevens 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201006-01-2014nieuwe regeling

17-12-2009

Geulbode, 6 januari 2010

2009/9545

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Meerssen 2009

De Raad van de gemeente Meerssen

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

d.d. 3 november 2009

gelet op de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de wet

bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen:

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Meerssen 2009 (GBA)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA:

 • de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA:

 • de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009;

 • c.

  GBA:

 • de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke:

 • het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder:

 • een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  ingeschrevene:

 • degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen,

 • g.

  afnemer:

 • bestuurorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  derde:

 • elk andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • i.

  geregistreerde:

 • degene die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wie gegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Meerssen zijn opgenomen;

 • j.

  binnengemeentelijke afnemer:

 • elke afnemer die een organisatieonderdeel is van de gemeente Meerssen.

Artikel 2

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a)

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b)

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c)

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelde, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 4Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens zijn in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 5. Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

hebben:

 • a)

  de beheerder van de persoonsgegevens;

 • b)

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam bij de sector Burgerzaken;.

 • c)

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in de bijlage 2 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreeksetoegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage 2 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (ad-hoc) de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage 3 bij deze verordening aangewezen derden gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig

wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht.

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 10 Protocollering

De privacyprocedures zoals beschreven in de Wet GBA, artikelen 103 en 110, gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. De verstrekkingen aan de binnengemeentelijke afnemers worden bijgehouden en kunnen herleid worden.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 7 april 2005 wordt per 01-01-2010 ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Meerssen 2009.

 • 4.

  De in deze verordening genoemde bijlagen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009

De voorzitter, De griffier,