Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009
CiteertitelMandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009, 1e wijziging 2010, 2e wijziging 2010, 3e wijziging 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1 
 2. Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201022-08-2013nieuwe regeling

02-11-2010

Geulbode, 6 november 2010

2010/8336

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009

andaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009

Gelet op het besluit van 27 mei 2008 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen en de burgemeester van de gemeente Meerssen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft , strekkende tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Gezien

 • -

  de regeling budgethouders gemeente Meerssen 1997;

 • -

  de interne klachtenregeling;

 • -

  de instructie voor de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Meerssen 2007;

 • -

  de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsregels;

Overwegende dat het voor een doelmatige bedrijfsvoering wenselijk is dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester gebruik maken van mandaatverlening bij de uitoefening van hun bestuurlijke bevoegdheden;

BESLUITEN:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester;

 • b.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • c.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • d.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om besluiten van het bestuursorgaan namens hem te laten ondertekenen;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • g.

  mandans: degene die mandaat verleent;

 • h.

  mandataris: degene die het mandaat heeft ontvangen;

 • i.

  afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, Inwonerszaken, Bouwen en Milieu, Facilitaire Zaken/Openbare Werken;

 • j.

  functionaris/medewerker: degene die werkzaam is voor de gemeente Meerssen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Artikel 2 Mandaat/Ondermandaat

 • 1.

  De gemeentesecretaris heeft binnen de kaders van onderhavig besluit mandaat voor de uitvoering van zijn taken en die van de afdelingshoofden, alsook voor het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  De gemeentesecretaris verleent ondermandaat aan de afdelingshoofden om binnen de kaders van dit mandaatbesluit, besluiten te nemen en correspondentie te voeren betreffende alle aangelegenheden die behoren tot de werkzaamheden van de afdelingen genoemd in het besluit van 29 mei 2007 tot vaststelling van de nieuwe organisatiestructuur. De afdelingshoofden zijn uit dien hoofde bevoegd verplichtingen met financiële consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren conform de budgetregeling, tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 3.

  Aan elke functionaris/medewerker wordt door de afdelingshoofden ondermandaat verleend om binnen de kaders van onderhavig besluit, besluiten te nemen en correspondentie te voeren zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit, tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

Artikel 3 Uitoefening bevoegdheid

Onverminderd het bepaalde in deze regeling en de daarbij behorende toelichtingen wordt bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in onderhavig besluit het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke bepalingen, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Bevoegdheid mandaatgever

 • 1.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

 • 2.

  De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken, een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Artikel 5 Plaatsvervanger

 • 1.

  Een aan de gemeentesecretaris gemandateerde en aan de afdelingshoofden ondergemandateerde bevoegdheid geldt tevens voor de aangewezen plaatsvervangers.

 • 2.

  Een aan een functionaris ondergemandateerde bevoegdheid geldt tevens voor diens daartoe door het afdelingshoofd aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Degene aan wie de bevoegdheid is (onder)gemandateerd een besluit te nemen wordt geacht het in mandaat genomen besluit te ondertekenen.

 • 2.

  De ondertekening van in mandaat genomen besluiten luidt als volgt:

  • “Burgemeester

   en wethouders van de gemeente Meerssen” respectievelijk “De burgemeester van de gemeente Meerssen”,

  • “namens

    deze”,

  • Gevolgd

    door de functienaam van de gemandateerde,

  • De

   handtekening van de gemandateerde,

  • De

   naam van de gemandateerde.

 • 3.

  Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ondertekeningsmandaat dient uit het besluit te blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

 • 4.

  In het in het vorige lid genoemde geval luidt de ondertekening:

  • "Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen” respectievelijk “Overeenkomstig het besluit van de burgemeester van de gemeente Meerssen” , d.d. ( datum besluit), gevolgd door de functienaam, de handtekening en de naam van degene die gebruik maakt van het ondertekeningsmandaat.

Artikel 7 Besluiten met verstrekkende financiële consequenties

Voor zover voorgenomen besluiten met financiële consequenties niet passen binnen de daartoe door het bestuursorgaan vastgestelde budgetten met daaraan gekoppelde prestaties en/of resultaten, is instemming van dat bestuursorgaan vereist.

Artikel 8 Uitgezonderde besluiten

Van mandaat wordt in ieder geval uitgezonderd:

 • 1.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften, alsmede het stellen van nadere regels ter uitvoering van algemeen verbindende voorschriften;

 • 2.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van kaders, beleidsregels en besluiten van algemene strekking;

 • 3.

  het beslissen op bezwaarschriften;

 • 4.

  besluiten ten aanzien waarvan is bepaald dat deze met versterkte meerderheid moeten worden genomen;

 • 5.

  negatieve beslissingen, met uitzondering van negatieve besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning , de subsidieverordening Welzijn, alsmede de aan deze verordening gelieerde besluiten en het weigeren van een parkeervergunning;

 • 6.

  besluiten op grond van artikelen 151b, 154a, 172, 173, 174, tweede lid, 175, 176 en 176a van de Gemeentewet (zogenaamde openbare orde bevoegdheden);

 • 7.

  besluiten op grond van de Zondagswet en de Wet openbare manifestaties, voor zover daarbij sprake is van een inperking van grondrechten;

 • 8.

  besluiten tot inbewaringstelling op grond van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

 • 9.

  het uitoefenen van bestuursdwangbevoegdheden met uitzondering van de bevoegdheid tot het verwijderen van illegale reclameborden;

 • 10.

  het verstrekken van opdrachten voor werken, leveringen en diensten, overeenkomstig het gemeentelijk aanbestedingsbeleid bij een drempelbedrag boven € 5.000,- ;

 • 11.

  de verhuisverplichting in het kader van een aanvraag voor het treffen van voorzieningen in een woning;

 • 12.

  de benoeming van een ambtenaar in de burgerlijke stand voor incidentele huwelijksvoltrekking;

 • 13.

  de beschikking op aanvraag en niet in overeenstemming met adviezen van de Monumentencommissie, RDMZ en/of college van GS;

 • 14.

  de afwikkeling van subsidie aanvragen restauratie monumenten;

 • 15.

  subsidie/bijdrage toezegging op grond van beschikbaar budget;

 • 16.

  besluiten inzake aanvraag vergunning op grond van de Drank- en Horecawet;

 • 17.

  aan- en verkoop van onroerende zaken;

 • 18.

  verkeersbesluiten.

 • 19.

  Het nemen van een principebesluit t.a.v. het toepassen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 2.1 lid 1, onder c, 2.12, lid 2 en artikel 2.12, lid 1 onder c van de Wabo;

 • 20.

  Het nemen van een definitief besluit t.a.v. het toepassen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen artikel 2.1 lid 1, onder c, 2.12, lid 2 en artikel 2.12, lid 1 onder c van de Wabo indien er tegen het ontwerpbesluit een zienswijze is ingediend.

Artikel 9 Mandaat, volmacht en machtiging.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 10 Evaluatie en beheer

 • 1.

  De mandaatregeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afdeling Bedrijfsvoering.

 • 2.

  Tussentijdse relevante wijzigingen worden door de afdelingshoofden bij de afdeling Bedrijfsvoering aangeleverd. Elke aangeleverde wijziging wordt middels advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders, onder begeleiding van een integraal aangepaste mandaatregeling, aangeboden.

 • 3.

  De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste en volledige gegevens.

 • 4.

  De afdelingshoofden verschaffen twee maal per jaar informatie, en leggen verantwoording af aan de gemeentesecretaris over de toepassing van het mandaat.

Artikel 11 Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle andere tot dat moment geldende mandaatbesluiten van de gemeente Meerssen ingetrokken.

Artikel 12 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 december 2010;

 • 2.

  Bekendmaking vindt op 6 november 2010 plaats door publicatie in nieuwsblad “De Geulbode” en op de internetsite van de gemeente Meerssen.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als

 • “Mandaat,

  volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009,

  • 1e wijziging 2010

  • 2e wijziging 2010

  • 3e wijziging 2010”

Meerssen, 2 november 2010

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,

De secretaris, De burgemeester,

Mr. J.J.M. Eurlings Mr. R.S.M.R. Offermanns

ALGEMENE TOELICHTING

De mandaatlijsten zijn voor het laatst in 2008 aangepast en gewijzigd en stemmen niet meer overeen met de gemeentelijke organisatie zoals deze nu is ingericht. Maar ook wetten die zijn vervallen en wijzigen, waardoor bevoegdheden veranderen, maken aanpassing noodzakelijk. Voorts is in het kader van de verbetering van de coördinatie en de bedrijfsvoering gekozen voor een nieuwe opzet.

Het bestuursorgaan wordt door het verlenen van mandaat ontlast van bestuurlijk minder relevante besluitvormingstaken, en kan zich zo meer richten op de bepaling van hoofdlijnen van dagelijks bestuur en het stellen en verwezenlijken van doelen voor de middellange/lange termijn. Verder kan het verlenen van een bevoegdheid in mandaat er voor zorgen dat de administratieve procedures sneller doorlopen kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening richting de burger kan verbeteren en de organisatie klantvriendelijker wordt.

Gezien de vele besluiten die dagelijks genomen moeten worden is het niet practisch en feitelijk ondoenbaar om dit door het bestuursorgaan zelf te laten doen. In deze mandaatregeling worden de bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie neergelegd. Dit is passend binnen de platte organisatiestructuur en sluit zoveel mogelijk aan bij de oude mandaatbesluiten. Bovendien worden ook de afdelingshoofden op deze manier van bepaalde gestandaardiseerde operationele werkzaamheden ontlast waardoor meer tijd voor andere (kern)taken beschikbaar is.

Formeel juridisch is mandaat de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Besluiten worden gedefinieerd als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling of een daarmee juridisch gelijk te stellen andere handeling. Belangrijke voorbeelden van besluiten zijn: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, verkeersmaatregelen maar ook weigeringen daarvan. Bestuursorganen binnen de gemeente zijn bijvoorbeeld: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester sec.

Met andere woorden mandaat is een instrument waarbij bijvoorbeeld het college bepaalde vergunningen niet meer zelf verleent, maar bij het ambtelijk niveau in de organisatie neerlegt zodat zij zelf haar tijd efficiënter kan besteden.

Uitgangspunten algemeen mandaatbesluit

1. Mandaat heeft betrekking op beslissingen die extern gericht zijn en rechtsgevolg creëren. Hiermee wordt bedoeld het veranderen van rechten en/of plichten van burgers.

In het nieuwe mandaatbesluit is expliciet gekozen om met besluiten samenhangende extern gerichte stukken ook onder dit mandaat te vatten. Dan gaat het om correspondentie, niet zijnde een besluit, die daarmee wel samenhangt en voorafgaande dan wel na afloop van een besluit uitgaat. Voorbeelden hiervan zijn: een ontvangstbevestiging, verzoek om meer informatie, aanbiedingsbrief, voortgangsbericht etc.

2. Degene die mandateert blijft altijd bevoegd de gemandateerde bevoegdheid toch nog zelf uit te oefenen, dan wel bij de uitoefening van die bevoegdheid aanwijzingen te geven. De uitgeoefende gemandateerde bevoegdheid blijft daarbij altijd onder verantwoordelijkheid vallen van het bestuursorgaan. In feite gaat het dus om een juridische constructie waarbij bestuursorganen aan ambtenaren de bevoegdheid opdragen om bepaalde beslissingen voor en namens hen te nemen.

Het ligt overigens voor de duidelijkheid van besluitvormingsprocedures voor de hand dat indien het bestuursorgaan een gemandateerde bevoegdheid bij nader inzien toch aan zich wil houden, dat daartoe ook expliciet door het bestuursorgaan besloten wordt.

Dit laatste geldt overigens ook voor het niveau van ondermandaat. Voor de ambtelijke organisatie geldt dat de gemeenteseceretaris als eindverantwoordelijke bevoegdheden via ondermandaat verleend, kan wijzigen.

Een algemeen mandaat dient schriftelijk te worden verleend (en ingetrokken). Een mandaat is algemeen indien het de bevoegdheid verschaft om een bepaalde categorie van besluiten namens het bestuursorgaan te nemen.

3. Het algemeen mandaatbesluit is de basis en formuleert de essentiële voorwaarden waaronder mandaat kan worden toegepast. In de mandaatregeling is een expliciete koppeling gemaakt met relevante regelingen – budgetregeling, klachtenregeling – hetgeen betekent dat de mandaatbevoegdheden uitgeoefend dienen te worden met inachtneming van deze regels.

Daarnaast geldt in algemene zin dat een gemeente zich dient te houden aan de door haarzelf vastgestelde spelregels, zoals vastgelegd in verordeningen, beleidsregels, besluiten enz.

4.a. In het algemeen mandaatbesluit is het uitdrukkelijke uitgangspunt opgenomen dat mandaat mogelijk is “tenzij de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet”. Hierdoor wordt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid gelegd bij de gemandateerde om op een juist moment bij het bestuursorgaan aan de bel te trekken; niet te vroeg want dan heeft het mandaat weinig zin en niet te laat voor het bestuursorgaan om eventueel zelf in actie te komen.

4.b. Daarnaast geeft het algemene mandaatbesluit door de daarin opgenomen voorwaarden/beperkingen en uitzonderingen aan dat de mandaatbevoegdheid alleen kan worden uitgeoefend met betrekking tot positieve routinematige besluiten cq handelingen welke passen binnen het beleid, de begroting etc.

5 Uitzondering Wmo

Uit practische overwegingen is voor de Wmo gekozen dat negatieve beslissingen wel in mandaat kunnen worden genomen. De bevoegdheid hiertoe is tot op het niveau van de medewerker gemandateerd, eveneens uit practisch oogpunt.

In het kader van rechtmatigheid dient binnen het cluster Wmo functiescheiding tussen advisering – beschikking te worden gewaarborgd. M.a.w. advisering en beslissing mogen niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

In dit artikel zijn de definities omschreven zoals deze in dit besluit van toepassing zijn.

Deze begripsomschrijvingen sluiten aan c.q. zijn gebaseerd op de Awb en de daar gehanteerde uitleg.

Artikel 2

In dit artikel geven de bestuursorganen aan de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden (onder)mandaat voor dat deel van het werkterrein dat hen aangaat. Het mandaat strekt zich – zoals ook in de algemene toelichting staat aangegeven – uit tot beslissingen die gericht zijn op enig rechtsgevolg én alle daarbij behorende correspondentie. Het mandaat wordt verleend tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet. Bijna alle bevoegdheden kunnen gemandateerd worden. Een uitzondering vormt bijvoorbeeld artikel 177 Gemeentewet (noodbevelen). Het komt echter wel voor dat de aard van een bevoegdheid zich verzet tegen uitoefening van een mandaat. Bijvoorbeeld het toepassen van bestuursdwang (hoewel in onze mandaatregeling ervoor gekozen is de bestuursdwangbevoegdheden uit te sluiten van mandaat, zouden deze wettelijk gezien wel gemandateerd mogen worden). Naast zware, ingrijpende bevoegdheden kan ook worden gedacht aan situaties waarin sprake is van een besluit met een hoog politiek/bestuurlijk risico. In dergelijke gevallen verzet de aard zich tegen uitoefening door een ambtenaar.

Het (onder)mandaat aan de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden is ruim geformuleerd en strekt zich uit tot de reguliere taakuitoefening/werkzaamheden waarvoor de secretaris respectievelijk afdelingshoofden verantwoordelijk zijn.

Op het niveau van de medewerker is in de bij het algemeen mandaatbesluit behorende bijlage aangegeven welke bevoegdheden ondergemandateerd worden.

Voor ondermandaat gelden dezelfde regels als bij mandaat (artikel 10:9, lid 2 Awb). Dit betekent dat degene die een bevoegdheid in ondermandaat uitoefent hierover verantwoording verschuldigd is aan de ondermandaatgever. De ondermandaatgever blijft bevoegd de ondergemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen, evenals de primaire mandaatgever, het bestuursorgaan.

Artikel 3

In dit artikel wordt benadrukt dat bij de uitoefening van mandaat alle relevante interne en externe regels in acht dienen te worden genomen.

Artikel 4

Dit artikel is overeenkomstig de bepalingen in de Awb.

Het geeft aan dat de mandaatgever zelf in het bezit blijft van de bevoegdheid tot het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid. Maar het betekent ook dat wanneer de gemandateerde reeds een besluit heeft genomen, dat als een besluit van de mandaatgever geldt, de mandaatgever niet meer een besluit met een andere inhoud mag nemen.

Omdat de mandaatgever de verantwoordelijkheid draagt voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid, en er ook op kan worden aangesproken, dient hij steeds in staat te zijn om het mandaat te beëindigen. Mandaat dat schriftelijk is verleend, dient op eenzelfde wijze te worden beëindigd.

Artikel 5

De plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan de bevoegdheden van de gemandateerde functionaris uitoefenen indien de gemandateerde tijdelijk afwezig is of gedurende langere tijd niet in staat is zijn functie uit te oefenen. Wel moet de vervanger als zodanig aangewezen zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Het is niet de bedoeling en evenmin wenselijk dat iedere willekeurige ambtenaar bevoegdheden van een gemandateerde kan waarnemen. De functionaris moet bevoegd zijn hetgeen voor een buitenstaander op grond van vastgelegde besluitvorming aantoonbaar moet zijn.

Artikel 6

In dit artikel wordt de verplichte wijze van ondertekening van in mandaat genomen besluiten voorgeschreven. Niet alleen is uniformiteit in wijze van ondertekening wenselijk, maar ook moet uit de wijze van ondertekening blijken dat het besluit in mandaat is genomen (art. 10:10 Awb).

In geval een daartoe aangewezen plaatsvervanger een besluit (moet) ondertekenen, is de redactie van de ondertekeningsclausule hetzelfde als opgenomen in dit artikel, met dien verstande dat bij de functiebenaming wordt toegevoegd “plv” en deze vanzelfsprekend met de eigen handtekening ondertekent.

Wanneer het bestuursorgaan in een bepaald geval zelf besluit, dient het bestuursorgaan zelf zorg te dragen voor de ondertekening, tenzij sprake is van ondertekeningsmandaat.

Artikel 7

Wanneer er geen financiële dekking is, kan geen gebruik worden gemaakt van het verleende mandaat zonder expliciete toestemming van het bestuursorgaan.

Artikel 8

Dit artikel geeft een opsomming aan van mandaat uitgezonderde besluiten. Hierbij is enerzijds aansluiting gezocht bij artikel 10:3, lid 2 van de Awb. Anderzijds gaat het om uitzonderingen vallend onder “tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet”.

Daarnaast zijn in dit artikel bevoegdheden uitgezonderd van mandaat omdat dit niet wenselijk wordt geacht, waarbij aansluiting is gezocht bij het oude mandaatbesluit.

Artikel 9

In dit artikel wordt mandaat gelijkgesteld met de verlening van volmacht (de privaatrechtelijke variant van mandaat) en machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen. Dit betekent dat de gemandateerden via dit mandaatbesluit ook bevoegd zijn op hun desbetreffende beleidsterrein, andere dan publiekrechtelijke besluiten te nemen, nl. privaatrechtelijke en feitelijke handelingen.

Artikel 10

Getracht is een document te maken dat ontwikkelingen in de tijd kan doorstaan. In het verleden kwam het regelmatig voor dat, naast de bestaande mandaatlijsten, separate mandaatbesluiten werden genomen. Hierdoor ontbreekt na verloop van tijd het overzicht van gemandateerde bevoegdheden. Dit dient te worden voorkomen. In de toekomst dienen alle eventuele aanvullingen en wijzigingen via BV te verlopen, zodat aanpassing van de mandaatlijst centraal plaatsvindt. Bovendien dient elk voorstel tot wijziging, begeleid te worden door een integraal aangepaste mandaatregeling .

Daarnaast geldt voor afdelingshoofden de verplichting om twee maal per jaar (voor 15 juni en voor 15 december) verantwoording af te leggen aan de gemeentesecretaris over het door hen toegepaste ondermandaat.

Artikel 11

Het oude mandaatbesluit wordt tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit nieuwe mandaatbesluit ingetrokken.

Artikel 12

Bekendmaking geschiedt conform artikel 3:42 Awb via een kennisgeving van de zakelijke inhoud van dit mandaatbesluit in “De Geulbode” , waarbij wordt aangegeven waar de integrale tekst van dit besluit kan worden geraadpleegd.