Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

de Marktgeldverordening Albrandswaard 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Marktgeldverordening Albrandswaard 2011
CiteertitelMarktgeldverordening Al­brands­waard 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet
  2. Artikel 219 Gemeentewet
  3. Artikel 227 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201001-01-2012Onbekend

16-12-2010

De Schakel Albrandswaard

90522

Tekst van de regeling

Intitulé

de Marktgeldverordening Albrandswaard 2011

 

 

RAADSBESLUIT

Besluitnr.: 90522

Onderwerp: Marktgeldverordening 2011

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d. 9 november 2010;

 

Overwegende, dat het wenselijk is om regels te stellen voor de heffing en invordering van marktgeld in de gemeente Albrandswaardhet ;

 

Gelet op artikelen 149, 219 en 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

Vast te stellen de Marktgeldverordening Albrandswaard 2011

Artikel 1 Aard der belasting

Onder de naam van marktgeld wordt in deze gemeente een belasting geheven voor het gebruik of genot van een standplaats tot het ten verkoop aanbieden of voorradig hebben van goederen of voorwerpen van handel op het daarvoor aangewezen marktterrein krachtens de Marktgeldverordening der gemeente Albrandswaard aangewezen data en uren.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Bedrag van de belasting

Het marktgeld bedraagt:

a.voor het innemen van een standplaats met een tent, kraam of andere soortgelijke inrichting ter oppervlakte van:

 

8 m² of minder:

meer dan 8 m² per m² ingenomen opp.:

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 8,25

€ 1,35

per kalenderkwartaal

€ 84,35

€ 13,20

per kalenderhalfjaar

€ 163,35

€ 21,95

per kalenderjaar

€ 286,85

€ 39,50

b.voor het innemen van een standplaats op een andere wijze dan onder a. bedoeld:

 

per m² inge-

nomen opp.:

met een minimum

tarief van:

per marktdag of gedeelte

daarvan

€ 1,25

€ 2,40

per kalenderkwartaal

€ 11,80

€ 22,95

per kalenderhalfjaar

€ 23,-

€ 45,90

per kalenderjaar

€ 42,25

€ 83,30

c.in afwijking van het voorgaande voor het innemen van een standplaats door een standwerker:

 

per m² inge-

nomen opp.:

met een minimum

tarief van:

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,25

€ 7,10

per kalenderkwartaal

€ 11,80

€ 70,90

per kalenderhalfjaar

€ 23,-

€ 135,65

per kalenderjaar

€ 42,25

€ 263,25

2.Voor de berekening van het onder b. en c. van lid 1 vermelde tarief worden gedeelten van een m²

2. buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4 Inning

Het marktgeld, dat wordt geheven door middel van een kwitantienota, moet bij vooruitbetaling en op eerste aanzegging worden voldaan.

Artikel 5 Restitutie

1.

Indien een belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik meer kan maken van een standplaats waarvoor het marktgeld voor tenminste een kalenderhalfjaar is voldaan, wordt het betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd indien binnen acht weken den na afloop van het gebruik daarom schriftelijk wordt gevraagd; zulks met dien verstande dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle kalendermaanden, dat nog in de termijn over is.

2.

Geen recht op restitutie ontstaat indien de vergunning tot het innemen van een standplaats is vervallen respectievelijk is ingetrokken.

Artikel 6 Kwijtschelding

De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en in artikel 255 van de Gemeentewet bedoelde kwijtschelding is niet van toepassing voor de in deze verordening genoemde belasting.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De ‘Marktgeldverordening Albrandswaard 2010’, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 21 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt;

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011;

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Marktgeldverordening Albrandswaard 2011’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

16 december 2011.

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann