Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Verordening Jaarwisseling 2010-2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Jaarwisseling 2010-2011
CiteertitelVerordening Jaarwisseling 2010-2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageveiligheidsrisicogebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft werking tot 1 januari 2011 9.00 uur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2011nieuwe regeling

16-12-2010

Stadskrant, 24-12-2010

RV 10.0157

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Jaarwisseling 2010-2011

 

 

Houdende regels met betrekking tot de viering van Oud en Nieuw

DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN

OVERWEGENDE

 • -

  dat de afgelopen jaren is gebleken dat er ter gelegenheid van de jaarwisseling zich ernstige openbare orde problemen in Leiden hebben voorgedaan die in het bijzonder betrekking hebben op een aantal gebieden;

 • -

  dat om deze openbare orde problemen te voorkomen en te beheersen tijdens de jaarwisseling van 2007 - 2008 in diverse gebieden noodbevelen door mij zijn vastgesteld alsmede dat er aldaar sprake was van een aanzienlijk inzet van de Mobiele Eenheid;

 • -

  dat deze maatregelen niet toereikend zijn gebleken, omdat zich tijdens de jaarwisseling op een aantal locaties, waaronder in Leiden Noord, ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan die de veiligheid en openbare orde in gevaar hebben gebracht;

 • -

  dat gebleken is dat op voornoemde locatie op 31 december 2007 wederom geweld is gebruikt tegen de politiemedewerkers, brandweermedewerkers, overige hulpverleners en bewoners, hetgeen onaanvaardbaar is;

 • -

  dat ook uit nadere analyses is gebleken dat in de afgelopen jaren voorafgaand aan de jaarwisseling (brand)gevaarlijke (vloei)stoffen of voorwerpen in combinatie met vuurwerk (ernstig gevaar voor) brand, schade aan eigendommen, geweld tegen medewerkers van de gemeente Leiden en overlast heeft veroorzaakt;

 • -

  dat om deze openbare orde problemen te voorkomen en te beheersen ook tijdens de jaarwisseling van vorig jaar de ‘Verordening jaarwisseling 2009 - 2010’ is vastgesteld voor de gebieden Leiden Noord en Leiden West en was aldaar een aanzienlijk aanwezigheid van de Mobiele Eenheid;

 • -

  dat uit onderzoek van de Politieacademie ‘Van Oud naar Nieuw’ blijkt dat voor het doorbreken van een jarenlange traditie van jaarwisselingen met ernstige openbare orde problemen verscheidene aansluitende jaren nodig zijn;

 • -

  dat de gemeente Leiden net als de voorgaande jaarwisseling diverse preventieve en repressieve maatregelen heeft getroffen om herhaling van wanordelijkheden te voorkomen die met name worden gericht op risicolocaties;

 • -

  dat er informatie van de politie Hollands Midden is verkregen dat er risico bestaat op openbare orde problemen tijdens alsook voorafgaand aan de komende jaarwisseling;

 • -

  dat rond de komende jaarwisseling wederom op één of verscheidene locaties in Leiden het reële gevaar bestaat op herhaling van de wanordelijkheden tussen groepen van al dan niet jeugdige personen welke de veiligheid en openbare orde ernstig in gevaar kunnen brengen;

 • -

  dat het dreigende gevaar met betrekking tot de openbare orde en veiligheid naast de basismaatregelen niet kan worden afgewend zonder buitengewone maatregelen;

 • -

  dat het met het oog hierop noodzakelijk is algemeen verbindende voorschriften te geven in afwijking van en in aanvulling op de bestaande wettelijke voorschriften en de volgende verbodsbepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2009 Leiden ter voorkoming ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen:

artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden;

artikel 2:10 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg;

artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg;

artikel 2:16 Open straatkolken e.d.;

artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik;

artikel 2:73A Vervoer en opslag brandbaar materiaal;

artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te

stoken;

 

Artikel 1 Verbod ordeverstorende gedragingen

Het is een ieder die zich op één van de risicogebieden Leiden Noord of Leiden West (zoals aangegeven op de bij dit besluit horende bijlage) bevindt, met uitzondering hen die toestemming hebben van de politie, verboden:

 • a.

  zich op de openbare weg te bevinden of begeven op een wijze waarop door middel van gezichtsbedekking (capuchon, bivakmuts, sjaal, e.d.) het vaststellen van de identiteit van betrokkene door middel van gezichtsherkenning wordt belemmerd of belet.

 • b.

  zich op de openbare weg te bevinden of begeven en wapens zoals genoemd in artikel 2 Wet wapens en munitie, stokken, knuppels, stenen, dan wel andere (brand-)gevaarlijke (vloei)stoffen of voorwerpen bij zich te dragen dan wel daarmee of anderszins schade toe te brengen aan zaken dan wel personen, zowel materieel als immaterieel.

 • c.

  met glaswerk of anderszins schade toe te brengen aan zaken dan wel personen, zowel materieel als immaterieel, dan wel zich zodanig te gedragen dat moet worden gevreesd voor dit gedrag.

 • d.

  zich op een locatie te bevinden dan wel te begeven met het kennelijke doel deel te nemen aan wanordelijkheden dan wel feitelijk daaraan deelnemen.

 • e.

  vuurwerk anders dan op de door de fabrikant of importeur voorgeschreven wijze af te steken, dan wel op een dusdanige wijze af te steken dat dit schade toe kan brengen aan zaken dan wel personen, zowel materieel als immaterieel, dan wel zich zodanig te gedragen dat moet worden gevreesd voor dit gedrag.

Artikel 2 Legitimatieverplichting

Een ieder die zich op één van de voornoemde risicogebieden in Leiden bevindt, is verplicht zich op eerste vordering van de politie door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs, zulks ter beoordeling van de politie, te legitimeren.

Artikel 3 Verwijderingsverplichting

Een ieder die zich één van de voornoemde risicogebieden bevindt dan wel begeeft en in strijd handelt met het bepaalde in artikel 1, dient op eerste aanzegging van de politie onmiddellijk het gemeentelijk grondgebied te verlaten tot de volgende dag 9.00 uur, of voorzover het blijkens inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie een inwoner van de gemeente Leiden betreft, dient diegene onmiddellijk feitelijk een einde te maken aan de met artikel 1 strijdige gedragingen en zich naar zijn woonadres te begeven.

Artikel 4 Betreden terreinen en ruimten, niet zijnde woningen

Zo dikwijls als de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen die met de handhaving van dat voorschrift is belast de last verstrekt op basis waarvan alle al dan niet afgesloten terreinen en ruimten (met uitzondering van woningen) desnoods tegen de wil van de eigenaar of gebruiker te allen tijde mogen worden betreden of mogen worden binnengedrongen.

Artikel 5 Toezicht op naleving van deze verordening

Een ieder is verplicht alle aanwijzingen die de politie bij uitvoering van deze verordening in het belang van de veiligheid van personen en goederen geeft, stipt op te volgen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur

Deze verordening heeft werking van 30 december 2010 12.00 uur tot 1 januari 2011 9.00 uur of zo veel eerder of later als dit door mij bij nader besluit noodzakelijk wordt geacht.

 

 

AANWIJZING

TIJDELIJKE VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN

rondom jaarwisseling 2010 - 2011

Houdende aanwijzing van de gebieden Leiden Noord en Leiden West als zodanig

 

DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN

OVERWEGENDE

dat er zich in gedeelten van Leiden Noord en Leiden West de afgelopen jaren ernstige openbare orde problemen hebben plaatsvonden tijdens de jaarwisseling waardoor er gevaar ontstond voor de veiligheid van omwonenden, medewerkers van hulpdiensten en schade aan woningen en eigendommen;

 

dat op grond van informatie van de politie Hollands Midden er gerede vrees bestaat dat voor en tijdens de komende jaarwisseling door de aanwezigheid van (vuur)wapens en zeer zwaar, verboden, vuurwerk, verstoring van de openbare orde zal ontstaan in de hierna genoemde gebieden van Leiden;

 

dat ik het belang van effectieve handhaving van de openbare orde voor en tijdens de komende jaarwisseling enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van vrijheden anderzijds tegen elkaar heb afgewogen;

 

dat in die afweging aan het algemene belang om (dreigende) verstoring van de openbare orde wegens de aanwezigheid van (vuur)wapens en zeer zwaar, verboden, vuurwerk te voorkomen meer gewicht moet worden toegekend dan aan het belang om niet het risico te lopen gefouilleerd te worden alsmede onderzocht te worden aan meegebrachte goederen en (motor)voertuigen;

 

dat het in dat verband noodzakelijk wordt geacht om de instrumenten van preventief fouilleren alsmede het verplicht onderzoeken van meegebrachte goederen en (motor)voertuigen in te zetten teneinde een verstoring van de openbare orde door de mogelijke aanwezigheid van (vuur)wapens en zeer zwaar, verboden, vuurwerk te voorkomen;

 

dat er overleg heeft plaats gevonden met de leden van het Driehoeksoverleg alvorens tot deze aanwijzing over te gaan;

Gelet op de artikelen 151b Gemeentewet j° 2:76 Algemene plaatselijke verordening 2009;

 

BESLUIT

aan te wijzen als tijdelijke veiligheidsrisicogebieden

 • a.

  het gebied Leiden West, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt begrensd door de lijn: A44 ter hoogte van Plesmanlaan / N206, de spoorlijn ter hoogte van Plesmanlaan, de spoorlijn ter hoogte van Marga Klompestraat, Marga Klompestraat ten oosten van Nieuwe Weg, Tine Tammespad ten oosten van Nieuwe Weg, Charlotte Kohlerpad, A44 ter hoogte van Charlotte Kohlerpad, A44 tussen ter hoogte van Charlotte Kohlerpad en ter hoogte van Marga Klompestraat.

 • b.

  het gebied Leiden Noord, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt begrensd door de lijn: de spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg, Zijldijk ten noorden van Provincialeweg 5, Zijldijk, Lage Rijndijk, Zijlsingel, Herensingel, Maresingel, Rijnsburgersingel, Schuttersveld, de spoorlijn ter hoogte van Schuttersveld, spoorlijn tussen ter hoogte van Schuttersveld en spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg.

om preventief fouilleren alsmede het onderzoeken van meegebrachte goederen en (motor)voertuigen, gericht op het opsporen van wapens en voorwerpen die als zodanig worden gebruikt, mogelijk te maken.

 

Dit besluit heeft werking in de periode van 30 december 2010 12.00 uur tot 1 januari 2010 9.00 uur of zo veel eerder of later als dit door mij bij nader besluit noodzakelijk wordt geacht.

 

veiligheidsrisicogebieden

Bovenstaande link toont de twee (tijdelijke veiligheids)risicogebieden, te weten: Leiden Noord en Leiden West.