Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Instructie voor de gemeentesecretaris der gemeente Alphen aan den Rijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de gemeentesecretaris der gemeente Alphen aan den Rijn
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris der gemeente Alphen aan den Rijn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet jo.Algemeen Ambtenarenreglement Alphen aan den Rijn, thans Car-Uwo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-196601-01-2016Onbekend

28-01-1966

Witte Weekblad, februari 1966

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de gemeentesecretaris der gemeente Alphen aan den Rijn

 

 

 

INSTRUCTIE VOOR DE SECRETARIS DER GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

(vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 1966)

Artikel 1

1 Voor zover in de "gemeentewet" en de regeling van zijn bezoldiging niet anders is bepaald is, met inachtneming van de bepalingen van deze instructie, op de secretaris van toepassing het Algemeen Ambtenarenreglement voor de gemeente Alphen aan den Rijn met uitzondering van de artikelen 19, 64, 66, 79a en 105.

2 Mede zijn van toepassing de "Verplaatsingskostenregeling 1962"; de "Spaarregeling gemeentepersoneel" en de "Gratificatieregeling ambtsjubileum" of de daarvoor in de plaats tredende regelingen.

Artikel 2

1 De secretaris is belast met de leiding van alle werkzaamheden op de gemeentesecretarie. Hij regelt de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende afdelingen en ziet toe, dat deze tijdig worden afgedaan.

2 Hij bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de goede samenwerking tussen de afdelingen van de secretarie onderling en tussen deze afdelingen en de overige gemeentelijke diensten en instellingen.

Artikel 3

1 Hij woont de vergaderingen van de raad en van burgemeester en wethouders bij en zorgt voor het opmaken van de notulen van deze vergaderingen.

2 Indien hij is benoemd tot secretaris van een commissie als bedoeld in de artikelen 61 tot en met 64 f van de "gemeentewet" woont hij de vergaderingen van deze commissie bij.

3 Hij is verplicht de benoemingen te aanvaarden waartoe hij ambtshalve wordt aangewezen.

Artikel 4

Indien de raad, burgemeester en wethouders of een commissie als bedoeld in artikel 3, 2e lid,dit noodzakelijk achten, is de secretaris verplicht deze op reizen in of buiten de gemeente te vergezellen en aantekening te houden van hetgeen daarbij besloten of behandeld is.

Artikel 5

Hij geniet per kalenderjaar een vakantieverlof van 29 dienstdagen. Vakantieverlof, voor minder dan vijf dagen wordt verleend door de burgemeester. Overigens wordt vakantieverlof, alsmede buitengewoon verlof voor ten hoogste veertien dagen, verleend door burgemeester en wethouders. Buitengewoon verlof voor langer dan veertien dagen wordt verleend door de raad.

Artikel 6

Indien de secretaris verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten geeft hij daarvan ten spoedigste kennis aan de burgemeester en aan degene die hem vervangt.

Artikel 7

De straffen, genoemd in artikel 89 van het Algemeen Ambtenarenreglement, worden opgelegd door de raad met uitzondering van de straf van schriftelijke berisping, die wordt opgelegd door burgemeester en wethouders.

Artikel 8

Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag, waarop zij is vastgesteld. Op die datum vervalt de instructie voor de secretaris, vastgesteld bij besluit van de raad van 3 september 1935 alsmede de verordening, regelende de rechtstoestand van de secretaris en de ontvanger, voor zover deze betrekking heeft op de secretaris.

* Wijziging van de verordening, artikel :

5 : raadsbesluit 27 november 1969, ingaande 1 januari 1969