Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Besluit ten behoeve van de experimenteerfase van het wietexperiment en intrekking van de beleidsregel vrijgekomen plek voor een coffeeshop 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ten behoeve van de experimenteerfase van het wietexperiment en intrekking van de beleidsregel vrijgekomen plek voor een coffeeshop 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpcoffeeshop, coffeshops, wietexperiment

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 174 van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Opiumwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2024Nieuwe Regeling

10-06-2024

gmb-2024-260960

4221009

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ten behoeve van de experimenteerfase van het wietexperiment en intrekking van de beleidsregel vrijgekomen plek voor een coffeeshop 2023

De burgemeester van de gemeente Arnhem;

 

overwegende dat:

 

 • op 17 juni 2020 de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (de Wet), evenals het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (het Besluit) in werking getreden is;

 • deze Wet en het Besluit de basis zijn voor het “wietexperiment”. Het wietexperiment moet duidelijk maken of het gedoogbeleid voor cannabis anders ingericht kan worden. De productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de burgemeester de verkoop van cannabis in maximaal elf coffeeshops in Arnhem gedoogt;

 • tijdens het wietexperiment coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde cannabis verkopen. Arnhem is één van de deelnemende gemeenten;

 • het wietexperiment uit vijf fasen bestaat, te weten de voorbereidingsfase, de aanloopfase, de overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase. Op 17 juni 2024 start de overgangsfase. Tijdens de overgangsfase mogen coffeeshophouders onder voorwaarden zowel gedoogde producten als gereguleerde producten aanwezig hebben en verkopen in hun coffeeshop. Deze fase duurt in beginsel drie maanden. Aansluitend start de experimenteerfase die minimaal vier jaar en maximaal vijf en een half jaar duurt. Dan gelden de regels van het wietexperiment. Coffeeshophouders in Arnhem mogen in deze fase uitsluitend cannabis (hennep en hasjiesj) verkopen die ingekocht zijn bij de aangewezen telers.

 • de burgemeester is belast met het toezicht op coffeeshops en bestuursrechtelijk handhavend kan optreden tegen overtredingen van de Opiumwet, de Wet en het Besluit;

 • de burgemeester ervoor kiest om in dit kader nadere regels en beleidsregels vast te stellen;

 • de nadere regels en beleidsregels zijn opgenomen in één document, getiteld “Regels voor coffeeshops Arnhem 2024” welk document gelijktijdig wordt vastgesteld (zaaknummer 4420991).

 • ter voorkoming van onduidelijkheden, dubbelingen en onjuistheden ervoor gekozen wordt om tijdens de experimenteerfase “Nota Het Arnhems Coffeeshopbeleid 2016”, de “Beleidsregels aangaande de handhavingspraktijk coffeeshops 2016” buiten toepassing te laten en de “beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Arnhem omtrent het invullen van een vrijgekomen plek voor een coffeeshop 2023” in te trekken, hetgeen een actief besluit om hiertoe over te gaan vergt van de burgemeester;

 

gelet op artikel 174 Gemeentewet, de Opiumwet, de wet en het Besluit en artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

Besluit:

 

Tot het tijdens de experimenteerfase van het wietexperiment buiten toepassing laten van “Het Arnhemse coffeeshopbeleid 2016”, de “Beleidsregels aangaande de handhavingspraktijk coffeeshops 2016” en het intrekken van de “beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Arnhem omtrent het invullen van een vrijgekomen plek voor een coffeeshop 2023”.

 

Aldus vastgesteld op 10 juni 2024.

De burgemeester van Arnhem

A. Marcouch