Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving gemeente Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving gemeente Duiven
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving gemeente Duiven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021
 3. artikel 3 van de Politiewet 2012
 4. artikel 13 van de Politiewet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2024nieuwe regeling

29-05-2024

gmb-2024-247745

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving gemeente Duiven

De burgemeester van de gemeente Duiven;

 

Gelet op:

 

Het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021, artikel 3 Politiewet 2012 en de bespreking in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13 Politiewet 2012.

 

Overwegende dat:

 

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • het inzetten van cameratoezicht bijdraagt aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel bij bezoekers, bewoners en passanten die zich bevinden rondom het treinstation;

 • de plaatsing van cameratoezicht een positief effect op het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en overlast tot gevolg kan hebben;

 • in het bewakingsgebied geen woningen aanwezig zijn en dus geen mensen in dit gebied woonachtig zijn, waardoor ernstige inbreuk op de privacy wordt voorkomen;

 • in het stationsgebied van Duiven al langere tijd maatregelen worden getroffen om de criminaliteit en overlast in de hand te houden, maar dit niet afdoende is;

 • het lokale driehoeksoverleg unaniem heeft ingestemd om cameratoezicht bij de stationsomgeving te realiseren;

 • in het licht van het voorgaande, het algemeen belang van de handhaving van de openbare orde, daaronder begrepen de rust en orde in de stationsomgeving, zwaarder weegt dan het individuele belang van de privacy van burgers.

Besluit:

 • 1.

  De stationsomgeving, zijnde het openbare gebied dat loopt tussen de Zuidelijke Parallelweg en de Visserlaan, zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond, ter handhaving van de openbare orde aan te wijzen als een openbare plaats waar, met ingang van 29 mei 2024, met een vaste camera toezicht wordt gehouden op de omgeving van het treinstation.

 • 2.

  Dat op de onder punt 1 aangewezen openbare plaats als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • a.

   op alle dagen, de camerabeelden 24 uur per dag wordt opgenomen en kan worden uitgekeken;

  • b.

   de beeldopslag bij de politie plaatsvindt;

  • c.

   de verwerking van de gegevens, bedoeld in artikel 151c, achtste lid, van de Gemeentewet (vastlegging van camerabeelden ter handhaving van de openbare orde), een verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens is. Met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Politiewet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, bedoeld in artikel 151 c, achtste lid, van de Gemeentewet, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen worden verwerkt;

  • d.

   dat de camera voor ten minste de periode van 29 mei 2024 tot en met 29 mei 2025 (één jaar) wordt geplaatst. Aan het einde van deze periode vindt een evaluatie plaats.

Duiven, 29 mei 2024.

De burgemeester van Duiven,

H.B. (Huub) Hieltjes

Bezwaar?

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u hiertegen binnen zes weken, ingaande de dag na de datum van verzending van deze brief, een bezwaarschrift indienen via Postbus 6, 6920 AA Duiven.

In dit bezwaarschrift vermeldt u tegen welk besluit u bezwaar maakt en wat uw redenen daarvoor zijn. Daarnaast vermeldt u uw naam en adres en ondertekent u het bezwaarschrift.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via: https://www.duiven.nl/bezwaar-en-beroep.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Bent u van mening dat er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter, Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor een dergelijk verzoek bent u griffiegeld verschuldigd.

 

Gebiedstekening behorende bij het aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving gemeente Duiven 29 mei 2024.