Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit meldingplichtig evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 174 van de Gemeentewet
 2. hoofdstuk 2 afdeling 3 van de Algemene plaatselijke verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2024nieuwe regeling

28-05-2024

gmb-2024-241851

33068-2024

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

zaaknummer: 33068-2024

datum: 28 mei 2024

 

Burgemeester van de gemeente Raalte

overwegende:

 • Dat de kleinste A-evenementen een laag risico hebben, waarbij het zeer onwaarschijnlijk is dat deze evenementen leiden tot risico’s voor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu;

 • Dat we in de gemeente Raalte meer ruimte willen geven aan evenementenorganisatoren, waarbij we minder procedurele eisen willen stellen aan organisatoren van de kleine evenementen;

Gelet op artikel 174 Gemeentewet en hoofdstuk 2 afdeling 3 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte;

 • b.

  Evenement: Evenement als bedoeld in artikel 2.24 van de APV;

 • c.

  Meldingplichtig evenement: een niet-vergunningplichtig evenement als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 van de APV welke gemeld moet worden;

 • d.

  Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet Openbare Manifestaties daaronder wordt verstaan;

 • e.

  Organisator: de organisator van een evenement als bedoeld in artikel 2.24 van de APV.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Onder een meldingplichtig evenement wordt verstaan, een evenement waarbij:

 • a.

  De opbouw, het evenement en de afbouw op één dag plaatsvindt;

 • b.

  het aantal bezoekers of deelnemers maximaal 500 personen bedraagt;

 • c.

  het aantal gelijktijdig aanwezigen maximaal 150 personen bedraagt;

 • d.

  het evenement plaats vindt op

  • I.

   maandag t/m donderdag tussen 07:00 uur en 23:00 uur indien de volgende dag een werkdag is, of tussen 07:00 uur en 01:00 uur indien de volgende dag een officiële feestdag is;

  • II.

   vrijdag en zaterdag tussen 07:00 uur en 01:00 uur;

  • III.

   zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur indien de volgende dag een werkdag is, of tussen 13:00 uur en 01:00 uur indien de volgende dag een officiële feestdag is;

 • e.

  er geen versterkt (muziek)geluid ten gehore wordt gebracht buiten de tijden onder d. De inzet van de apparatuur/geluid moet passen bij de kleinschaligheid van de activiteit.

 • f.

  er geen bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende drank plaatsvindt;

 • g.

  er geen doorgaande wegen worden afgesloten;

 • h.

  er geen bouwsels groter dan 100 m2 worden geplaatst;

 • i.

  het geen gemotoriseerd evenement betreft;

 • j.

  er geen reclameobjecten worden geplaatst;

 • k.

  er geen kansspelen worden georganiseerd of collectes worden gehouden;

 • l.

  er een organisator is.

 

Artikel 3 Algemene regels

 • 1.

  Het evenement voldoet aan alle criteria voor meldingplichtige evenementen zoals omschreven in artikel 2. Indien een evenement niet aan de criteria van artikel 2 voldoet, dan dient de organisator een evenementenvergunning aan te vragen.

 • 2.

  De organisator is verantwoordelijk voor het terrein waarop het evenement plaatsvindt. De organisator zorgt ervoor dat het terrein en de directe omgeving daarvan in oorspronkelijke staat wordt opgeleverd. Eventuele beschadigingen en/of vernielingen zullen voor rekening van de organisator worden hersteld.

 • 3.

  Eventuele bevelen en/of aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer en/of gemeente worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.

 • 4.

  Onverlet het bepaalde in de vorige leden dient de organisator zich te houden aan andere wettelijke of gebruikersvoorschriften, of van toepassing zijnde noodverordening(en).

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Het “aanwijzingsbesluit meldingplichtig evenementen” treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Tegelijkertijd bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt het aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen d.d. 12-01-2012 ingetrokken.

 

 

de burgemeester van de gemeente Raalte

ArcoHofland

Toelichting op het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van meldingplichtige evenementen als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

De van belang zijnde begrippen worden in dit artikel gedefinieerd.

Artikel 2 Toepassingsbereik Het aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen is van toepassing op evenementen zoals gedefinieerd in artikel 2. Indien evenementen niet voldoen aan deze criteria, dan moeten de evenementenorganisator een vergunningsaanvraag indienen.   

 

 • a.

  de opbouw, het evenement en de afbouw op één dag plaatsvindt

  Voor ieder evenement geldt dat er in bepaalde mate risico’s ontstaan voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Alle evenementen worden aan de hand van een risicoscan geclassificeerd. Landelijk is hiervoor de categorie-indeling A, B en C in gebruik. De kleinste A-evenementen worden meldingplichtig in plaats van vergunningplichtig. Dit staat voor een regulier evenement zonder noemenswaardige risico’s. Deze evenementen vragen niet of nauwelijks inzet van de hulpdiensten. Een onderdeel van de risicoscan is de duur van het evenement. Een ééndaags evenement levert minder risico op dan een meerdaags evenement. Daarbij draagt een ééndaags evenement bij aan het minimaliseren van mogelijke overlast voor omwonenden, terwijl het de evenementenorganisatoren nog steeds voldoende flexibiliteit geeft om een evenement te organiseren.

 • b.

  het aantal bezoekers of deelnemers maximaal 500 personen bedraagt

  Om risico’s bij een evenement te beperken is het belangrijk om het aantal bezoekers en/of deelnemers gedurende het evenement te beperken. Dit limiet is vastgesteld om ervoor te zorgen dat de evenementen beheersbaar blijven en waarbij de veiligheid voor de bezoekers gewaarborgd blijft.   

 • c.

  het aantal gelijktijdig aanwezigen maximaal 150 personen bedraagt

  Voor deze criteria is aangesloten bij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de basishulpverlening op die plaatsen. Veel van de regels in dit besluit gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn. Dit limiet is vastgesteld om ervoor te zorgen dat de evenementen beheersbaar blijven en voldoen aan de veiligheidsnormen. Door het maximaal aantal gelijktijdig aanwezig personen op maximaal 150 te houden, hoeft er geen aanvraag voor een gebruiksmelding op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen ingediend te worden.   

 • d.

  de begin en eindtijden van een evenement 

  De tijden in dit artikel sluiten aan bij het Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving. Het doel van deze tijden is om de balans te vinden tussen het houden van evenementen en het belasten van de omgeving. Door aan te sluiten bij de dagperiode en de avondperiode van het Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving, tenzij de volgende dag een officiële feestdag of weekenddag is, blijft de overlast voor de omgeving enigszins beperkt en is er wel genoeg ruimte voor een evenement. Dit criterium past binnen het uitvoeringsbeleid evenementen en het geluidbeleid bij evenementen.   

 • e.

  er geen versterkt geluid ten gehore wordt gebracht buiten de tijden onder d. De inzet van de apparatuur/geluid moet passen bij de kleinschaligheid van de activiteit.

  Het doel van dit artikel is om de balans te vinden tussen het houden van evenementen en het belasten van de omgeving. Het blijft wel mogelijk om versterkt geluid ten gehore te brengen, maar de inzet van de apparatuur en het geluid moet passen bij de kleinschaligheid van de activiteit. De organisatie moet voorkomen dat er geluidshinder wordt veroorzaakt. Zodra een ontheffing van artikel 4.6 APV nodig is, is een evenementenvergunning noodzakelijk.

 • f.

  er geen bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende drank plaatsvindt

  Voor het anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank is een alcoholvergunning, dan wel een ontheffing artikel 35 Alcoholwet noodzakelijk. Door het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol te verbieden, worden veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s beperkt. Indien er anders dan om niet alcohol wordt geschonken is er een evenementenvergunning nodig.   

 • g.

  er geen doorgaande wegen worden afgesloten

  Volgens artikel 1 van de Wegenverkeerswet zijn wegen ‘alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.  

  Om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten geen hinder ervaren door meldingplichtige evenementen, is opgenomen dat er geen doorgaande wegen worden afgesloten. Alle huizen moeten bereikbaar blijven. Tevens dient de toegang voor hulpverleningsvoertuigen te worden gewaarborgd. Zo mogen er geen statische objecten op straat komen te staan. Brandkranen, brandputten en nooduitgangen worden ook vrijgehouden. Dit is benoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.  

  Dit artikel is met name bedoeld voor kleinschalige activiteiten, waarbij een gedeelte van de straat, in combinatie met bijvoorbeeld een groenstrook, wordt gebruikt. Dit past in de gedachte van de inrichting van een (woon)erf en 30 km/uur zone, waardoor een verkeersmaatregel niet direct noodzakelijk is.

  Zodra een weg wordt afgesloten voor een evenement is ten minste een tijdelijke verkeersmaatregel nodig en tevens een evenementenvergunning.   

 • h.

  er geen bouwsels groter dan 100 m2 worden geplaatst

  Een bouwsel is een constructie (zoals een tent) die tijdelijk op een locatie staat. Het betreft meestal constructies die niet onder het Bouwbesluit vallen. De definitie uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is: ‘bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats is gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren’

  Bij het gebruiken van bouwsels moet er rekening worden gehouden met de veiligheidsnormen. Bij bouwsels van maximaal 100 m2 vertrouwen we erop dat de organisatoren en tentbouwers zelfstandig de constructieve veiligheid waarborgen. We bedoelen hiermee kleine partytenten, een barbecuetoestel, een springkussen voor kinderen etc. van maximaal 5 meter hoog.   

 • i.

  het geen gemotoriseerd evenement betreft

  Als een motorvoertuig onderdeel uitmaakt van een evenement moeten er verzwaarde veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Hiervoor is een evenementenvergunning vereist en vaak ook nog aanvullende toestemmingen, zoals een ontheffing Wegenverkeerswet.   

 • j.

  er geen reclameobjecten worden geplaatst Het betreft hier reclame buiten het evenemententerrein. Wildgroei van reclameobjecten in de openbare ruimte leidt tot verrommeling van het landschap. Tevens kunnen borden geplaatst op verkeerde locaties leiden tot verkeersonveilige situaties. Daarom is toestemming voor het plaatsen van reclame voor evenementen onderdeel van de evenementenvergunning. Bovendien kan het maken van reclame leiden tot een grootschaliger evenement.   

 • k.

  er geen kansspelen worden georganiseerd of collectes worden gehouden Voor het houden van een (kleine) loterij of een collecte is een vergunning nodig op grond van de Wet op de kansspelen, dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening.   

 • l.

  er een organisator is. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om zich tijdig over de regels te informeren. De organisator kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Indien de organisator een rechtspersoon is, dient uit de melding eenduidig te blijken wie binnen de rechtspersoon bevoegd is om deze te vertegenwoordigen en wie als aanspreekpunt dient. De organisator is het aanspreekpunt voor het naleven van de voorschriften.

Artikel 3 Algemene regels

Het opstellen van algemene regels binnen het Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen is van belang voor het waarborgen van de veiligheid, de orde en het welzijn van de deelnemers/bezoekers van het evenement en de omwonenden. Deze regels dienen als aanvulling op de specifieke criteria die zijn vastgesteld in artikel 2 en zijn ontworpen om een veilige en prettige omgeving te waarborgen. Tevens zijn de algemene regels benodigd om te kunnen handhaven op eventuele extremen.   

Artikel 4 Slotbepalingen

Behoeft geen toelichting