Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijsbesluit Flyerverbod Dutch Grand Prix 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Flyerverbod Dutch Grand Prix 2024
CiteertitelAanwijsbesluit Flyerverbod Dutch Grand Prix 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-202426-08-2024nieuwe regeling

21-05-2024

gmb-2024-241742

2024/847501

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Flyerverbod Dutch Grand Prix 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

 

Gelet op artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort,

 

Overwegende,

 • -

  dat van 22 tot en met 25 augustus 2024 de Dutch Grand Prix plaatsvindt op het circuit in Zandvoort;

 • -

  dat dit veel bezoekers trekt die Zandvoort zullen aandoen;

 • -

  dat er binnen de gemeente Zandvoort meerdere activiteiten worden georganiseerd.

 • -

  dat de raad het college de bevoegdheid heeft gegeven om openbare plaatsen aan te wijzen waar het niet is toegestaan om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen zowel voor promotionele doeleinden als voor niet promotionele doeleinden onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden.

 • -

  dat het college heeft besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken om het woon- en leefklimaat, het milieu en de openbare orde te beschermen;

 • -

  dat het verbod om te flyeren niet van toepassing is op flyers waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Besluit,

 • 1.

  Alle openbare straten en wegen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort aan te wijzen als openbare plaats als bedoeld in artikel 2:6, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  Dat de werking van dit aanwijsbesluit wordt beperkt tot de periode van 18 augustus 2024 tot en met 25 augustus 2024.

 • 3.

  Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Secretaris,

Burgemeester,

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen ter attentie van het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

 

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort: Bezwaar tegen gemeentelijk besluit - Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van het verzoek wordt een griffierecht geheven.