Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Verordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De artikelen 2 tot en met 7 van de ‘Verordening ondersteuning gemeenteraad Zandvoort komen te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2024nieuwe regeling

28-05-2024

gmb-2024-240609

2024/871206

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024

De gemeenteraad van Zandvoort,

 

gelet op de artikelen 83, eerste lid, 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet;

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

het besluit tot instelling van de werkgeverscommissie van 28 mei 2024;

en gelezen de voorstellen van het presidium van 24 april 2024.

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024

Artikel 1. Instellen commissie en delegatie bevoegdheden

 • 1.

  De raad heeft een werkgeverscommissie voor de griffie ex artikel 83 Gemeentewet.

 • 2.

  De raad delegeert aan deze commissie al zijn bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit:

  • a.

   de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde rechtspositionele voorschriften,

  • b.

   artikel 107e lid 2 Gemeentewet.

Artikel 2. Bevoegdheden

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent de bevoegdheden van de raad ten aanzien van het werkgeverschap van de griffie uit, die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Voor de griffier en de op de griffie werkzame personen zijn de arbeidsvoorwaarden en de overige op de uitvoering van het personeelsbeleid gerichte stukken, zoals door het college van de gemeente Haarlem vastgesteld, van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van de bij deze verordening of bij besluit van de werkgeverscommissie gestelde uitzonderingen.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen en de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van collectieve bepalingen in het Personeelshandboek voor de op de griffie werkzame personen en aanvullende bepalingen voor het griffiepersoneel op deze collectieve bepalingen.

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier en regelt voorts alle benodigde mandaten, bevoegdheden, budgetten en andere verantwoordelijkheden, zodat de griffier de bedrijfsvoering effectief kan uitvoeren.

 • 5.

  De griffier voert het personeelsbeleid uit ten aanzien van de op de griffie werkzame medewerkers.

 • 6.

  De griffier geeft hiërarchisch leiding aan de op de griffie werkzame medewerkers en aan gemeentelijke ambtelijke medewerkers, daar waar het gaat om ambtelijke ondersteuning aan de raad, en is opdrachtgever van inhuur via externe bureaus.

 • 7.

  De werkgeverscommissie voert twee maal per jaar een medezeggenschapsgesprek met (een vertegenwoordiging van) de medewerkers van de griffie over arbeidsomstandigheden en die zaken die het functioneren van de griffie betreffen.

Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De raad benoemt voor de werkgeverscommissie uit zijn midden drie leden, voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad en het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de voorzitter van de raad in voorkomende gevallen uitnodigen om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn of om op te treden als informant.

Artikel 4. Taken werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie draagt zorg voor:

 • alle uit de Ambtenarenwet 2017 voortvloeiende bevoegdheden, rechten en verplichtingen van een overheidswerkgever en voorts al hetgeen het werkgeverschap met zich meebrengt uit te voeren voor de griffier en de griffiemedewerkers, waaronder de functiebeschrijving en -waardering;

 • het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten.

 • het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

 • overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de griffier en de overige werknemers van de griffie;

 • het middels goedkeuring van het jaarverslag van de griffie, decharge verlenen aan de griffier.

 • het vaststellen van wijzigingen en aanvullen op het personeelshandboek.

Artikel 5. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • het leiden van de vergaderingen;

 • het doen naleven van deze verordening;

 • het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • het accorderen van declaraties van de griffier;

 • het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 6. Ondersteuning van de commissie

De griffier, of een door deze aan te wijzen functionaris, staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over benodigde faciliterende ondersteuning.

Artikel 7. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 8. Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 • 2.

  Als in de werkgeverscommissie gesproken wordt over het functioneren van de griffier, organiseert de commissie op een andere wijze de verslaglegging en het vaststellen.

Artikel 9. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden vanwege de belangen als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid aanhef en onder e, en artikel 5.1.4 van de Wet open overheid in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn opvraagbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in de Wet open overheid, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie en de griffier. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één van de leden dit nodig acht.

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, jaarlijks verslag uit aan het presidium.

 • 2.

  De griffier maakt voor de werkgeverscommissie ter vaststelling een griffiejaarplan en publiekelijk jaarverslag. Het jaarplan wordt ter kennisname aangeboden aan het presidium.

 • 3.

  De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, bevordert een gezonde financiële huishouding en legt verantwoording af aan de werkgeverscommissie.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De artikelen 2 tot en met 7 van de ‘Verordening ondersteuning gemeenteraad Zandvoort komen te vervallen.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening werkgeverscommissie griffie Zandvoort 2024”.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 28 mei 2024

De griffier,

de voorzitter,