Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Subsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025
CiteertitelSubsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Buurthuizen 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2024nieuwe regeling

21-05-2024

gmb-2024-238605

0000795995

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025

Het college besluit:

 • 1.

  de subsidieregeling Buurthuizen 2024 in te trekken, met ingang van de eerste dag na bekendmaking, met dien verstande dat voor aanvragen en vaststellingen voor het jaar 2024 de bepalingen uit deze regeling van toepassing zijn.

 • 2.

  de subsidieregeling Kunst en cultuur 2024 in te trekken, met ingang van de eerste dag na bekendmaking, met dien verstande dat voor aanvragen en vaststellingen voor het jaar 2024 de bepalingen uit deze regeling van toepassing zijn.

 • 3.

  de subsidieregeling Welzijn, participatie en jeugd 2024 in te trekken, met ingang van de eerste dag na bekendmaking, met dien verstande dat voor aanvragen en vaststellingen voor het jaar 2024 de bepalingen uit deze regeling van toepassing zijn.

 • 4.

  de subsidieregeling Buurthuizen 2025 vast te stellen

 • 5.

  de subsidieregeling Kunst en cultuur 2025 vast te stellen

 • 6.

  de subsidieregeling Welzijn, participatie, jeugd 2025 vast te stellen.

 • 7.

  De gemeenteraad te informeren via het bijgevoegd collegebericht.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

 

Overwegende,

 

de visie sociaal domein, het integraal beleidskader sociaaldomein en het subsidiebeleid Dijk en Waard 2023,

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022

 • b.

  buurthuis: Een buurthuis is een openbaar gebouw, waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen voor ontmoeting en activiteiten. Een buurthuis heeft een zelfstandig bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het buurthuis. De kerntaak van het buurthuis is een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten en het oplossen van vraagstukken in de buurt of wijk. Het buurthuis is een platform voor activiteiten en initiatieven van en voor alle bevolkingsgroepen uit de wijk: jong, oud, vrouw, man en alle culturen en achtergronden. Het sluit aan en stemt af met andere maatschappelijke organisaties. Het buurthuis kent een balans tussen maatschappelijke activiteiten (het primaire doel) en activiteiten die tot inkomsten leiden om zelfstandig te kunnen zijn of worden.

 • c.

  kwetsbare inwoners: inwoners die niet in staat zijn op eigen kracht volledig deel te nemen aan de samenleving. Inwoners die vaak als kwetsbaar worden beschouwd, zijn mensen:

  • met een lichamelijke beperking,

  • met chronische ziekten of aandoeningen,

  • met een verstandelijke beperking,

  • met psychische of psychosociale (inclusief financiële en materiële) problemen,

  • met lichte opvoed- en opgroeiproblemen,

  • die betrokken zijn bij huiselijk geweld,

  • die uitgesloten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie, identiteit of gender,

  • met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden);

 • d.

  sociale basis: het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving;

 • e.

  sociale cohesie: de mate waarin de inwoners van de gemeente verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn;

 • f.

  samenredzaamheid: de wijze waarop de inwoner zelf (met zijn/haar probleem of zorgvraag) samenwerkt met zijn of haar netwerk en maatschappelijke organisaties om tot een oplossing te komen.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten die bijdragen aan de versterking van de sociale basis:

 • 1.

  Het bestrijden van eenzaamheid:

 • Open inloop en laagdrempelige activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting van kwetsbare bewoners uit de wijk en aan het bestrijden van eenzaamheid;

 • 2.

  Sociale cohesie en samenredzaamheid:

  Activiteiten die bijdragen aan verbindende activiteiten voor wijkbewoners ten gunste van de sociale cohesie en samenredzaamheid in de wijk. Hierdoor leren mensen elkaar kennen en zien mensen (weer) om naar elkaar;

 • 3.

  Het bieden van een fysieke ruimte:

 • Het bieden van een fysieke ruimte aan maatschappelijke organisaties en individuele ingezetenen ten behoeve van laagdrempelige activiteiten gericht op ontspanning, vermaak, fysieke en mentale gezondheid, beweging en zelfontplooiing;

 • 4.

  Het faciliteren van vrijwilligersbeleid:

 • Het uitvoeren van een door het buurthuis bestuur vastgesteld vrijwilligersbeleid ten aanzien van werving, training, waardering en behoud van vrijwilligers voor uw buurthuis. Een onkostenvergoeding of een jaarfeest zijn voorbeelden van de waardering. Daarnaast kunnen kosten die te maken hebben met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt subsidiabel zijn;

 • 5.

  Signalering en verwijzing:

 • Het maken van samenwerkingsafspraken met welzijnsorganisaties ten aanzien van signalering en doorverwijzing van sociale vraagstukken vanuit de wijk of van individuele inwoners.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dienen de buurthuizen activiteiten te ontplooien op alle 5 thema’s.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

 • 1.

  niet is aangetoond dat er behoefte is aan de geplande activiteit;

 • 2.

  de activiteit geen meerwaarde oplevert bovenop het reeds bestaande aanbod in Dijk en Waard;

 • 3.

  de activiteit is gericht op het promoten van een religieuze, levensbeschouwelijk of politieke overtuiging, hetgeen onder andere kan blijken uit de doelstelling, inhoud, doelgroep of toegankelijkheid;

 • 4.

  de activiteit in strijd is met gemeentelijk beleid;

 • 5.

  als de activiteit via een andere subsidieregeling van de gemeente Dijk en Waard moet worden aangevraagd of als via een andere voorliggende voorziening in de activiteit of haar doel wordt voorzien.

Artikel 4: Doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte en aan stichtingen.

Artikel 5: Procedurebepalingen

 • 1.

  grond van artikel 7 lid 4 Algemene subsidieverordening dient een aanvraag voor subsidie bij voorkeur van 1 juli tot 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteiten gaan plaats vinden, te worden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de indieningstermijn worden gedateerd op 1 juli.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens art 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

 • 4.
  • a.

   Organisaties die voor het derde jaar op rij minder dan € 50.000 per jaar subsidie aanvragen, kunnen voor meerdere jaren subsidie aanvragen met een maximum van vier jaar. Bij het verlenen van subsidie voor meerdere jaren, blijven alle bepalingen in deze subsidieregeling van kracht. Wanneer het totale subsidiebedrag over de aangevraagde periode hoger wordt dan €5.0000 of €50.000, heeft dat invloed op de verantwoordingseisen genoemd in artikel 11.

  • b.

   Alle andere aanvragen kunnen jaarlijks voor maximaal 1 kalenderjaar worden ingediend.

 • 5.

  In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening beslist het college binnen 13 weken op volledige aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend

Artikel 6 Aanvraag

In aanvulling op artikel 6, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening legt de aanvrager die voor het eerst sinds de afgelopen drie jaar subsidie aanvraagt de volgende gegevens over:

 • -

  een jaarverslag en de jaarrekening

 • -

  de balans met de stand van de reserves

 • -

  een uitleg over hoe wordt voldaan aan ieder van de vijf activiteiten genoemd in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de begroting van de subsidiabele activiteit en bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Subsidie kan enkel worden verstrekt voor door het college noodzakelijk te achten kosten, onder aftrek van redelijkerwijs te verwachten bijdragen van derden zoals inkomsten uit verhuur, horeca en eigen bijdragen. Onder noodzakelijke kosten vallen in ieder geval huisvestingskosten zoals nutsvoorzieningen, internet en klein onderhoud.

Artikel 8 Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Bestemmingsreserveringen en voorzieningen zijn alleen toegestaan indien zij onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag en in de beschikking tot toekenning zijn vermeld.

 • 2.

  De volgende reserves en voorzieningen worden onderscheiden:

  • Egalisatiereserve: voor het opvangen van schommelingen in de exploitatie

  • Bestemmingsreserve: specifieke reserve , waaraan vooraf een bestemming gegeven.

   Voorbeelden van bestemmingsreserves zijn:

   • -

    Reserve ten behoeve van kleine inventaris (vervanging)

   • -

    Reserve ten behoeve bepaalde omschreven, niet-reguliere, activiteiten en/of ten behoeve van een specifiek doel (bijvoorbeeld jubilea)

  • Voorzieningen: ten behoeve van redelijkerwijs te verwachten toekomstige risico’s en betalingsverplichtingen. Voorbeelden van voorzieningen zijn:

   • -

    Niet reguliere verplichtingen die sterk fluctueren (ziektevervanging, wachtgeld, reorganisatiekosten e.d.)

   • -

    Groot onderhoud en renovaties op basis van een meerjarenplan

 • 3.

  De hoogte van de toegestane reserves en voorzieningen is afhankelijk van de aard van de organisatie en haar activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders kunnen hiervoor normen vaststellen.

 • 4.

  Het is instellingen toegestaan het positieve verschil tussen het bedrag van de subsidieverlening en de (lagere) subsidievaststelling toe te voegen aan de egalisatiereserve.

 • 5.

  De egalisatiereserve mag maximaal 10% bedragen van de gemiddelde inkomsten van de instelling over de afgelopen 4 jaar. Indien de aanvrager minder dan vier jaar subsidies heeft ontvangen, geldt het aantal jaren dat subsidie is ontvangen.

Artikel 9: Verdeling van het subsidieplafond

Indien het subsidiebedrag, voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen, het subsidieplafond overtreft, gelden achtereenvolgens de onderstaande verdeelregels:

 • 1.

  Instellingen die in de periode 1 juli tot 1 oktober voorafgaande aan het betreffende subsidiejaar, hun volledige aanvraag hebben ingediend (groep A) gaan voor instellingen die vanaf 1 oktober voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar hun volledige aanvraag hebben ingediend (groep B).

 • 2.

  Bij de aanvragen uit groep A wordt het subsidiebudget naar rato verdeeld.

 • 3.

  Aanvragen uit groep B worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van de volledige subsidieaanvragen.

 • 4.

  Indien bij toepassing van lid 3 blijkt dat het resterende budget dient te worden verdeeld tussen twee of meer instellingen van wie de aanvraag die op dezelfde datum zijn ontvangen, waarbij het budget ontoereikend is om deze volledige aanvragen volledig te honoreren, dan wordt het budget naar rato verdeeld.

Artikel 10: Verplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de subsidiëring aanvullende voorwaarden verbinden, voor zover deze naar verwachting de kwaliteit verbetert of de resultaten beter zichtbaar en verantwoord kunnend worden.

Artikel 11: Eindverantwoording

 • 1.

  Op grond van artikel 15 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (subsidies tussen € 5.000 en € 50.000), bevat de aanvraag tot vaststelling::

  • a.

   een inhoudelijk (jaar)verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)

  En op grond van artikel 15 lid 3 van de Algemene subsidieverordening ook:

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Artikel 12: Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan van artikel 8 van deze subsidieregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2.

  Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het collegebesluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Buurthuizen 2024 wordt ingetrokken, met ingang van de eerste dag na bekendmaking, met dien verstande dat voor aanvragen en vaststellingen voor het jaar 2024 de bepalingen uit deze regeling van toepassing zijn.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling heeft betrekking op activiteiten met ingang van 2025

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Buurthuizen Dijk en Waard 2025