Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR371474/4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2024nieuwe regeling

07-05-2024

gmb-2024-229909

Z -23-155269/22639

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat;

 

 • -

  de centra van Middelharnis, Ouddorp en Oude-Tonge een grote regionale aantrekkingskracht hebben zoals beschreven in de detailhandelsvisie;

 • -

  het wenselijk is om deze regionale aantrekkingskracht te behouden en versterken;

 • -

  de samenwerking tussen de verschillende economische stakeholders en de gemeente in het centrum hiervoor van belang is;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee.

 

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: een centrumgebied dat voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • -

  centrummanagement: structureel samenwerkingsverband tussen de gemeente en private partijen in de centrumgebieden Middelharnis, Ouddorp en Oude-Tonge dat op basis van een gezamenlijke inzet het economisch functioneren van het centrum versterkt;

 • -

  centrummanager: is een persoon die de taken zoals beschreven in bijlage 1 in zijn functie omschrijving heeft staan;

 • -

  centrum Middelharnis: het in de bijlage van de Verordening bedrijveninvesteringszone Middelharnis Centrum 2022-2026 (of de daaropvolgende verordening) aangewezen gebied;

 • -

  centrum Ouddorp: het in de bijlage van de Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2024-2028 (of de daaropvolgende verordening) aangewezen gebied;

 • -

  centrum Oude-Tonge: het centrumgebied zoals in het bestemmingsplan staat omschreven.

Artikel 2 Doel

Het doel is het bevorderen van centrummanagement in de kernen Middelharnis, Ouddorp en Oude-Tonge en daarmee de regionale aantrekkingskracht van de centrumgebieden te behouden en te versterken.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met het in dienst hebben van een of meerdere centrummanager(s).

 • 2.

  Per verleende subsidie mag de ontvanger maximaal 20% van het bedrag inzetten voor uren voor marketing en communicatie doeleinden.

 • 3.

  De aftrekbare btw over de gesubsidieerde kosten komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die ondernemers in een van de drie centrumgebieden Middelharnis, Ouddorp of Oude-Tonge vertegenwoordigen en zich voor het centrumgebied inzetten breder dan alleen hun bedrijfsbelang. Onder de doelgroep vallen in ieder geval ondernemersorganisaties met vertegenwoordiging vanuit meerdere sectoren (o.a. detailhandel, horeca, dienstverlening, vrijetijd/leisure).

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Voor het jaar 2024 geldt dat de subsidie aangevraagd moet worden voor 1 juli 2024.

 • 3.

  De subsidieaanvraag dient via het e-formulier ‘Aanvraagformulier Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee’ op de website te worden ingediend. Dit formulier is bij deze regeling gevoegd als bijlage 3.

 • 4.

  Op het aanvraagformulier wordt in ieder geval het benodigde aantal uren vermeld.

 • 5.

  Bij het aanvraagformulier moet een de-minimisverklaring worden ingediend.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt per kalenderjaar € 25.000,-.

 • 2.

  Bij meerdere aanvragen wordt het in het eerste lid genoemde bedrag verdeeld naar rato van het benodigde aantal uren, met dien verstande dat per aanvraag met maximaal twintig uur per week wordt gerekend.

 • 3.

  Het bedrag zoals genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index die wordt gebruikt bij het opstellen van de begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 4.

  Als er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend voor hetzelfde centrumgebied, wordt de subsidie verstrekt aan de aanvrager die in dat centrumgebied het grootste aantal ondernemers vertegenwoordigt.

Artikel 7 Cofinanciering

De subsidie wordt alleen verstrekt als er sprake is van cofinanciering van minimaal 50%.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders evalueren tenminste een keer per jaar samen met de subsidieontvanger de voortgang.

 • 2.

  Voor de evaluatie houden burgermeester en wethouders en de subsidieontvanger een tevredenheidsonderzoek over centrummanagement onder de ondernemers in het betreffende centrumgebied. De uit te zetten enquête voor het tevredenheidsonderzoek is bij deze regeling gevoegd als bijlage 4 (voor Middelharnis) en bijlage 5 (voor Ouddorp).

 • 3.

  De subsidieontvanger verstrekt een kopie van haar afspraken (zie voor functieomschrijving bijlage 1 en 2) met de centrummanager aan burgemeester en wethouders binnen vier weken nadat de afspraken gemaakt zijn en binnen vier weken nadat de afspraken gewijzigd zijn.

Artikel 9 Voorschot

In geval van verlening van een subsidie wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van de verleende subsidie.

Artikel 10 Subsidievaststelling

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen een half jaar, volgend op de jaarhelft waarin de subsidie is verleend. De bewijsvoering (facturen met betaalbewijs) van de activiteit of het initiatief dient te worden aangeleverd via het op de website van de gemeente beschikbaar gestelde ‘Vaststellingsformulier Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee’. Dit formulier is overeenkomstig bijlage 6.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 7 mei 2024 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

S. Heeren mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1: Functieomschrijving centrummanager Middelharnis

Functieomschrijving centrummanager Middelharnis gekoppeld aan de subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee.

De werkzaamheden en taken van de centrummanager zijn onderverdeeld in thema’s.

Van de centrummanager wordt per thema het volgende verwacht:

 

Aanspreekpunt en samenwerking

 • -

  Fungeert als relatiebeheerder en centraal aanspreekpunt voor de ondernemers in Middelharnis centrum en is de ingang naar de gemeente o.b.v. operationele zaken.

 • -

  Fungeert als centraal aanspreekpunt voor de gemeente en;

 • o

  zorgt voor effectieve communicatie en informatievoorziening richting de ondernemers in Middelharnis centrum.

 • o

  informeert ondernemers over ontwikkelingen in het centrum.

 • o

  verspreidt materialen onder de ondernemers, zoals flyers en posters.

 • o

  legt ideeën in een vroeg stadium voor vanuit de ondernemers en vanuit de gemeente.

 • o

  vangt de eerste vragen vanuit de ondernemers en de gemeente op

 • o

  bereidt de ondernemers voor op veranderingen en werkzaamheden.

 • -

  Heeft tijd beschikbaar om fysiek langs de ondernemers te gaan om de verschillende meningen op te halen. Om de gemeente en de BIZ een onafhankelijk advies te kunnen geven waardoor zaken vooraf goed zijn afgestemd met de gebruikers in Middelharnis centrum;

 • -

  Communiceert met het Bedrijvencontactpunt van de gemeente over basale onderwerpen in het openbaar gebied in Middelharnis centrum.

 • -

  Fungeert als verbindende schakel tussen ondernemers en het bestuur van de BIZ.

 • -

  Zet i.s.m. bestuur en gemeente een samenwerkingsstructuur op tussen vastgoedeigenaren, ondernemers, maatschappelijke partijen en de gemeente. Op deze manier kunnen nieuwe samenwerkingen en ideeën ontstaan en wordt leegstand tegengegaan.

 • -

  Werkt aan het vertrouwen van de ondernemers in Middelharnis centrum.

 • -

  Zorgt voor een goede communicatie met de ambulante handel in Middelharnis centrum.

 • -

  Spreekt de taal van de ondernemers, maar weet ook wat er bij de gemeente speelt.

 • -

  Onderhoudt contact met de andere centrummanager(s) op Goeree-Overflakkee. Bijvoorbeeld om:

 • o

  de samenwerking en integraliteit tussen de centrumgebieden te stimuleren;

 • o

  schaalvoordeel en kostenbesparing door gezamenlijke inkoop en het organiseren van gezamenlijke trainingen te verwezenlijken.

 • o

  eilandbrede acties zoals kassabonnenacties, eilandelijke detailhandelsdag, eilandelijke cadeaubon, eilandbrede koopavonden te stimuleren.

 • o

  uniforme uitstraling van de centrumgebieden te stimuleren.

 • o

  bijdrage te leveren aan het strategisch spreiden van bezoekers tussen de centrumgebieden, bijvoorbeeld door een op de gebieden afgestemde evenementenplanning.

 

Uitvoerende taken

 • -

  De centrummanager zorgt voor effectieve communicatie en uitvoeringskracht.

 • -

  Speelt een ondersteunende rol bij een mogelijke verlenging van de BI-zone in Middelharnis Centrum.

 • -

  Speelt mogelijk een ondersteunende rol bij een mogelijke invoering van een BI-zone in Oude-Tonge Centrum

 • -

  Pikt signalen op met betrekking tot de openbare ruimte, veiligheid en ondermijning.

 

Marketing en promotie en activiteiten

 • -

  Onderzoekt draagvlak en mogelijkheden bij de ondernemers voor initiatieven die lokaal winkelen stimuleren.

 • -

  Is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering inzake de uitstraling van het gebied.

Denk hierbij aan:

 • o

  Feestverlichting;

 • o

  Hanging baskets;

 • o

  Regelmatig vernieuwen vlaggen en banners

 • o

  Informatieborden

 • -

  Werkt nauw samen met Stichting Eilandmarketing voor de promotie van Middelharnis centrum.. Primair taak Bestuur BIZ, ondersteund door centrummanager.

 

Evenementen

 • -

  Houdt zich op hoofdlijnen bezig met evenementen.

 • -

  Brengt de uitvoering onder in werkgroepen.

 • -

  Aanjager van een divers jaarprogramma.

 • -

  Maakt een handige toolbox/handboek voor evenementen organisaties (tips & trics)

 

Schoon, heel en veilig

 • -

  Monitort beheer – en onderhoud: ziet toe op het niveau van onderhoud (SLA).

 • -

  Stimuleert ondernemers kortparkeervakken niet bezet te houden

 • -

  Neemt deel aan werkgroepen inzake schoon, heel en veilig, al dan niet ondergebracht in een keurmerk.

 

Compact en aantrekkelijk centrum

 • -

  Levert een ondersteunende bijdrage aan het compacter maken van het Middelharnis centrum.

 • -

  Vervult een onafhankelijke rol en staat dichtbij ondernemers en vastgoedeigenaren met oog op leegstand en transformatievraagstukken in samenwerking met de gemeente en bestuur BIZ.

 • -

  Draagt bij aan de optimalisering van vestigingsfactoren voor bestaande en nieuwe ondernemers. Bijvoorbeeld door een leegstandsonderzoek of behoefte onderzoek.

 • -

  Speelt een ondersteunende rol in de nadere uitwerking van de acties die voortkomen uit de gebiedsvisies die de afgelopen jaren zijn opgesteld in samenwerking met de gemeente en BIZ.

 • -

  Levert in samenwerking met Eilandmarketing en bestuur BIZ een ondersteunende bijdrage aan:

 • o

  de daling van leegstand in Middelharnis centrum.

 • o

  een toename van het aantal bezoekers in het Middelharnis centrum.

 • o

  een toename van het aantal bestedingen in Middelharnis centrum.

 • o

  een verlenging van de verblijfsduur in Middelharnis centrum.

 • o

  een toename van het aantal herhalingsbezoeken in Middelharnis centrum.

 • o

  de beleving van Middelharnis centrum.

 • o

  de kwaliteit van de buitenruimte van Middelharnis centrum.

 • -

  Draagt bij aan het voorkomen van leegstaande etalages.

 • -

  Het zo mogelijk compacter maken van het kernwinkelgebied en de opties voor transformatie van rand- en aanloopstraten in beeld brengen;

 • -

  Gaat met ondernemers en vastgoedeigenaren in gesprek over verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied en over herbestemming van panden in het gebied buiten het kernwinkelgebied.

 • -

  Onderzoekt de mogelijkheden voor een gevelschouw en bijbehorende toolbox om de gevels op te knappen samen met deskundige van Ruimtelijke Ordening.

 

Evaluatie

Jaarlijks evalueren we gezamenlijk de taken en werkzaamheden van de centrummanager. Dit gebeurt op basis van de bovengenoemde thema’s en punten. Onderdeel van de evaluatie is een jaarlijkse peiling bij de ondernemers in Middelharnis centrum.. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen vragenlijst die voor de komende drie jaar wordt vastgelegd.

Op basis van deze evaluatie kan de gemeente bijsturen in het geval dat benodigd is.

 

De evaluaties kunnen gebruikt worden om het vervolg van centrummanagement te bepalen.

Indien de afspraken naar tevredenheid worden nagekomen, kan de subsidie voor een nader te bepalen periode verlengd worden. De gemeente kan, op basis van de evaluaties, besluiten de subsidie na drie jaar af te bouwen of stop te zetten of te verhogen.

Bijlage 2: Functieomschrijving centrummanager Ouddorp

Functieomschrijving centrummanager Ouddorp gekoppeld aan de subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee.

De werkzaamheden en taken van de centrummanager zijn onderverdeeld in thema’s.

Van de centrummanager wordt per thema het volgende verwacht:

 

Aanspreekpunt en samenwerking

 • -

  Fungeert als relatiebeheerder en centraal aanspreekpunt voor de ondernemers in Ouddorp centrum en is de ingang naar de gemeente o.b.v. operationele zaken.

 • -

  Fungeert als centraal aanspreekpunt voor de gemeente en;

 • o

  zorgt voor effectieve communicatie en informatievoorziening richting de ondernemers in Ouddorp centrum.

 • o

  legt ideeën in een vroeg stadium voor vanuit de ondernemers en vanuit de gemeente.

 • o

  vangt de eerste vragen vanuit de ondernemers en de gemeente op.

 • o

  bereidt de ondernemers voor op veranderingen en werkzaamheden.

 • -

  Heeft tijd beschikbaar om fysiek langs de ondernemers te gaan om de verschillende meningen op te halen en zo de gemeente en de BIZ een onafhankelijk advies te kunnen geven waardoor zaken vooraf goed zijn afgestemd met de gebruikers in Ouddorp centrum

 • -

  Communiceert met het Bedrijvencontactpunt van de gemeente over basale onderwerpen in het openbaar gebied in Ouddorp centrum.

 • -

  Fungeert als verbindende schakel tussen ondernemers en het bestuur van de BIZ.

 • -

  Zet i.s.m. bestuur en gemeente een samenwerkingsstructuur op tussen vastgoedeigenaren, ondernemers, maatschappelijke partijen en de gemeente. Op deze manier kunnen nieuwe samenwerkingen en ideeën ontstaan en wordt leegstand tegengegaan.

 • -

  Werkt aan het vertrouwen van de ondernemers in Ouddorp centrum.

 • -

  Zorgt voor een goede communicatie met de ambulante handel in Ouddorp centrum.

 • -

  Spreekt de taal van de ondernemers, maar weet ook wat er bij de gemeente speelt.

 • -

  Onderhoudt contact met de andere centrummanager(s) op Goeree-Overflakkee.

  Bijvoorbeeld om:

 • o

  de samenwerking en integraliteit tussen de centrumgebieden te stimuleren;

 • o

  schaalvoordeel en kostenbesparing door gezamenlijke inkoop en het organiseren van gezamenlijke trainingen te verwezenlijken.

 • o

  eilandbrede acties zoals kassabonnenacties, eilandelijke detailhandelsdag, eilandelijke cadeaubon, eilandbrede koopavonden te stimuleren.

 • o

  uniforme uitstraling van de centrumgebieden te stimuleren.

 • o

  bijdrage te leveren aan het strategisch spreiden van bezoekers tussen de centrumgebieden, bijvoorbeeld door een op de gebieden afgestemde evenementenplanning.

 

Uitvoerende taken

 • -

  De centrummanager zorgt voor effectieve communicatie en uitvoeringskracht.

 • -

  Speelt een ondersteunende rol bij een mogelijke verlenging van de BI-zone in Ouddorp Centrum.

 • -

  Speelt mogelijk een ondersteunende rol bij een mogelijke invoering van een BI-zone in Oude-Tonge Centrum

 • -

  Pikt signalen op met betrekking tot de openbare ruimte, veiligheid en ondermijning.

 

Marketing en communicatie

Informeert ondernemers over ontwikkelingen in het centrum.

Verspreidt materialen onder de ondernemers, zoals flyers en posters.

 

Promotie en activiteiten(werkgroep buitenruimte in samenwerking met de centrummanager)

Onderzoekt draagvlak en mogelijkheden bij de ondernemers voor initiatieven die lokaal winkelen stimuleren.

Is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering inzake de uitstraling van het gebied.

Denk hierbij aan:

Feestverlichting;

Hanging baskets;

Regelmatig vernieuwen vlaggen en banners

Informatieborden

Werkt nauw samen met Stichting Eilandmarketing voor de promotie van Ouddorp centrum. Primair taak Bestuur BIZ, ondersteund door centrummanager.

 

Evenementen (werkgroep evenementen in samenwerking met de centrummanager)

Houdt zich op hoofdlijnen bezig met evenementen.

Brengt de uitvoering onder in werkgroepen.

Aanjager van een divers jaarprogramma.

Maakt een handige toolbox/handboek voor evenementen organisaties (tips & trics)

 

Schoon, heel en veilig

Monitort beheer – en onderhoud: ziet toe op het niveau van onderhoud (SLA).

Stimuleert ondernemers kortparkeervakken niet bezet te houden

Neemt deel aan werkgroepen inzake schoon, heel en veilig, al dan niet ondergebracht in een keurmerk.

 

Compact en aantrekkelijk centrum

Levert een ondersteunende bijdrage aan het compacter maken van het Ouddorp centrum.

Vervult een onafhankelijke rol en staat dichtbij ondernemers en vastgoedeigenaren met oog op leegstand en transformatievraagstukken in samenwerking met de gemeente en bestuur BIZ.

Draagt bij aan de optimalisering van vestigingsfactoren voor bestaande en nieuwe ondernemers. Bijvoorbeeld door een leegstandsonderzoek of behoefte onderzoek.

Speelt een ondersteunende rol in de nadere uitwerking van de acties die voortkomen uit de gebiedsvisies die de afgelopen jaren zijn opgesteld in samenwerking met de gemeente en BIZ.

Levert in samenwerking met Eilandmarketing en bestuur BIZ een ondersteunende bijdrage aan:

de daling van leegstand in Ouddorp centrum.

een toename van het aantal bezoekers in het Ouddorp centrum.

een toename van het aantal bestedingen in Ouddorp centrum.

een verlenging van de verblijfsduur in Ouddorp centrum.

een toename van het aantal herhalingsbezoeken in Ouddorp centrum.

de beleving van Ouddorp centrum.

de kwaliteit van de buitenruimte van Ouddorp centrum.

Draagt bij aan het voorkomen van leegstaande etalages.

 • Het zo mogelijk compacter maken van het kernwinkelgebied en de opties voor transformatie van rand- en aanloopstraten in beeld brengen;

 • Gaat met ondernemers en vastgoedeigenaren in gesprek over verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied en over herbestemming van panden in het gebied buiten het kernwinkelgebied.

Onderzoekt de mogelijkheden voor een gevelschouw en bijbehorende toolbox om de gevels op te knappen samen met deskundige van Ruimtelijke Ordening.

 

 

Evaluatie

Jaarlijks evalueren we gezamenlijk de taken en werkzaamheden van de centrummanager. Dit gebeurt op basis van de bovengenoemde thema’s en punten. Onderdeel van de evaluatie is een jaarlijkse peiling bij de ondernemers in Ouddorp centrum. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen vragenlijst die voor de komende drie jaar wordt vastgelegd.

Op basis van deze evaluatie kan de gemeente bijsturen in het geval dat benodigd is.

 

De evaluaties kunnen gebruikt worden om het vervolg van centrummanagement te bepalen.

Indien de afspraken naar tevredenheid worden nagekomen, kan de subsidie voor een nader te bepalen periode verlengd worden. De gemeente kan, op basis van de evaluaties, besluiten de subsidie na drie jaar af te bouwen of stop te zetten of te verhogen.

 

Bijlage 3: Aanvraagformulier Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

Aanvraag subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

 

 

Aanvrager (organisatie)

 

Naam organisatie : .....................................................................................................................

 

Contactpersoon : ........................................................................................................................

 

Postadres : .................................................................................................................................

 

Postcode en plaats : ..................................................................................................................

 

Telefoonnummer : ......................................................................................................................

 

E-mailadres : ..............................................................................................................................

 

 

Bankgegevens

 

Bankrekeningnummer (IBAN) : ..................................................................................................

 

Tenaamstelling bij bank : ...........................................................................................................

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : .................................................................................

 

BTW-nummer (indien BTW-plichtig) : ……….............................................................................

 

 

Ondertekening door hoofdaanvrager

 

Plaats en datum : .....................................................................................................................

 

Naam voorzitter : ........................................... Handtekening: ...................................................

 

Naam secretaris : .......................................... Handtekening: ...................................................

 

Naam penningmeester : .................................Handtekening: ...................................................

 

Aantal aan te vragen uren per week: ………………………………………………………………………………

 

Onderbouwing ....................................................................................................................................

 

Aantal vertegenwoordigde ondernemers:....................................................................................................

 

Dit blad niet meesturen a.u.b.!

 

Op deze subsidieaanvraag is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Goeree-Overflakkee van toepassing en de aanvullende subsidieregeling Subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee (www.goeree-overflakkee.nl/subsidie)

 

Aanvraag tijdig indienen!

U dient een subsidie voor een kalenderjaar aan te vragen voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan dit kalenderjaar. 2024 is hierop een uitzondering. In 2024 dient u uw aanvraag in te dienen voor 1 juli 2024.

 

Verantwoording van uw subsidie

Gelet op de hoogte wordt de subsidie direct bij verlening vastgesteld. Controle achteraf vindt plaats op basis van een steekproef. Dit volgt uit artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en de Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee.

 

Vragen of hulp nodig?

Als u vragen heeft over (of hulp nodig heeft bij) het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met Thom Drenth, Junior Beleidsadviseur Economische Zaken. Bereikbaar per e-mail via t.drenth@goeree-overflakkee.nl.

 

Aanvraag verzenden naar:

Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de vereiste bijlagen opsturen naar:

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

 

U kunt de aanvraag na invulling en ondertekening met de bijbehorende bijlagen ook mailen naar info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).

Bijlage 4: Enquête centrummanagement Middelharnis Centrum

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten.

 

 • 1.

  Kent u de centrummanager van uw winkelgebied?

 • Ja

 • Nee (ga door naar vraag 10)

 •  

 • 2.

  Bent u bekend met de werkzaamheden van de centrummanager?

 • Ja

 • Nee

 

 • 2.1

  Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar contact gehad met de centrummanager?

 • 0 keer

 • 1 á 2 keer

 • 3-5 keer

 • Meer dan 5 keer

 •  

  • 2.2

   Vind u dit afdoende?

De frequentie van het contact is goed zo.

Ik heb behoefte aan meer contact.

Ik heb behoefte aan minder contact.

 

Bij de volgende vragen kunt u een score toekennen van een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 de laagste score is en 10 de hoogste score.

 

 • 3.

  Hoe beoordeelt u de centrummanager over de mate waarin hij: (cijfer 0 – 10)

 

Communicatie en informatievoorziening

 • a.

  Uw eerste vragen opvangt.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • b.

  Voor u als eerste aanspreekpunt richting de gemeente fungeert.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • a.

  U (vroegtijdig) informeert over ontwikkelingen in Middelharnis Centrum. Denk hierbij aan het voorbereiden op afsluitingen – en werkzaamheden in het centrum, veranderingen in de openbare ruimte en dergelijke zaken.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • c.

  Duidelijk en helder communiceert.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • d.

  U ten alle tijden terugkoppeling geeft bij vragen of ontwikkelingen.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

Zichtbaarheid en toegankelijkheid

 • a.

  Zichtbaar en fysiek aanwezig is in Middelharnis Centrum.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • b.

  Makkelijk te bereiken is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • c.

  Laagdrempelig benaderbaar is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • d.

  Vertrouwelijk met uw informatie omgaat.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

De gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting BIZ Middelharnis Centrum, Politie, Brandweer en PVO (Platform Veilig Ondernemen) werken samen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen, ook wel KVO. Dit keurmerk ziet toe op de thema’s schoon, heel en veilig.

 

 • 4.

  Hoe beoordeelt u de rol/aanpak van de centrummanager bij het thema:

 • a.

  Schoon (schone gevel, openbare ruimte, graffiti, afval, bladeren e.d.)

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • b.

  Heel (bankjes, afvalbakken, sfeerverlichting e.d.)

 • Denk hierbij ook aan het tijdig ophangen, repareren of laten repareren als er iets defect is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • c.

  Veilig (verlichting, onveilig gevoel, hangjeugd, e.d.)

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • 5.

  Hoe beoordeelt u de rol/aanpak van de centrummanager in voorbereiding op een evenement (denk hierbij bijvoorbeeld aan informatievoorziening).

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • 6.

  Hoe beoordeelt u de rol/aanpak van de centrummanager ten tijde van een evenement. (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • 7.

  Hoe beoordeelt u de rol van de centrummanager bij promotionele activiteiten (aankleding van het centrum, hanging baskets, banners, vlaggen e.d.).

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • 8.

  Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van de centrummanager in het centrumgebied.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 • Kunt u dit toelichten?

 •  

 • 9.

  Wilt u nog iets anders kwijt?

 •  

 • 10.

  Wilt u kennis maken met de centrummanager, laat dan uw gegevens achter.

Ja, vul uw gegevens in

Nee

 

Bijlage 5: Enquête centrummanagement Ouddorp Centrum

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten.

 

 • 1.

  Kent u de centrummanager van uw winkelgebied?

 • Ja

 • Nee (ga door naar vraag 8)

 •  

 • 2.

  Bent u bekend met de werkzaamheden van de centrummanager?

 • Ja

 • Nee

 •  

  • 2.1

   Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar contact gehad met de centrummanager?

 • 0 keer

 • 1 á 2 keer

 • 3-5 keer

 • Meer dan 5 keer

 

 • 2.2

  Vind u dit afdoende?

 • De frequentie van het contact is goed zo.

Ik heb behoefte aan meer contact.

 • Ik heb behoefte aan minder contact.

 

Bij de volgende vragen kunt u een score toekennen van een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 de laagste score is en 10 de hoogste score.

 

 • 3.

  Hoe beoordeelt u de centrummanager over de mate waarin hij: (cijfer 0 – 10)

 

Communicatie en informatievoorziening

 • b.

  Uw eerste vragen opvangt.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • c.

  Voor u als eerste aanspreekpunt richting de gemeente fungeert.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • d.

  U (vroegtijdig) informeert over ontwikkelingen in Ouddorp Centrum. Denk hierbij aan het voorbereiden op afsluitingen – en werkzaamheden in het centrum, veranderingen in de openbare ruimte en dergelijke zaken.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • e.

  Duidelijk en helder communiceert.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • f.

  U ten alle tijden terugkoppeling geeft bij vragen of ontwikkelingen.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

Zichtbaarheid en toegankelijkheid

 • a.

  Zichtbaar en fysiek aanwezig is in Ouddorp Centrum.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • b.

  Makkelijk te bereiken is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • c.

  Laagdrempelig benaderbaar is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • d.

  Vertrouwelijk met uw informatie omgaat.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

De gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting BIZ Ouddorp Centrum, Politie, Brandweer en Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken samen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen, ook wel KVO. Dit keurmerk ziet toe op de thema’s schoon, heel en veilig.

 

 • 5.

  Hoe beoordeelt u de rol/aanpak van de centrummanager bij het thema:

 • a.

  Schoon (schone gevel, openbare ruimte, graffiti, afval, bladeren e.d.)

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • b.

  Heel (bankjes, afvalbakken, sfeerverlichting e.d.)

 • Denk hierbij ook aan het tijdig ophangen, repareren of laten repareren als er iets defect is.

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 •  

 • c.

  Veilig (verlichting, onveilig gevoel, hangjeugd, e.d.)

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 

 • 6.

  Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van de centrummanager in het centrumgebied?

 • (cijfer 0 – 10)

 • Ik kan dit niet beoordelen

 • Kunt u dit toelichten?

 •  

 • 7.

  Wilt u nog iets anders kwijt?

 •  

 • 8.

  Wilt u kennis maken met de centrummanager, laat dan uw gegevens achter.

Ja, vul uw gegevens in

Nee

 

Bijlage 6: Vaststellingsformulier subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

Verzoek vaststelling subsidieregeling centrummanagement Goeree-Overflakkee

 

 

Aanvrager (organisatie)

 

Naam organisatie : .....................................................................................................................

 

Contactpersoon : ........................................................................................................................

 

Postadres : .................................................................................................................................

 

Postcode en plaats : ..................................................................................................................

 

Telefoonnummer : ......................................................................................................................

 

E-mailadres : ..............................................................................................................................

 

Project

 

Naam van het project : ....................................................................................................................

Aanvraagnummer : ........................................

Is de uitvoering anders dan het oorspronkelijk ontwerp dat u eerder met ons heeft gedeeld?

nee ja

Zo ja, beschrijf hieronder wat anders is in het ontwerp dan wat u eerder met ons heeft gedeeld. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Ondertekening door hoofdaanvrager

 

Plaats en datum : .....................................................................................................................

 

 

Naam voorzitter : ........................................... Handtekening: ...................................................

 

 

Naam secretaris : .......................................... Handtekening: ...................................................

 

 

Naam penningmeester : .................................Handtekening: ...................................................

 

Dit blad niet meesturen a.u.b.!

 

Verzoek indienen

Dit formulier volledig invullen met de betaalbewijzen opsturen naar:

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

 

U kunt uw verzoek na invulling en ondertekening met de bijbehorende bijlagen ook mailen naar info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).