Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer - publicatie met betrekking tot het vestigen van het recht van opstal voor het clubhuis van Wind Surf Club Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 20

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Aalsmeer - publicatie met betrekking tot het vestigen van het recht van opstal voor het clubhuis van Wind Surf Club Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 20
Citeertitelhet recht van opstal voor het clubhuis van Wind Surf Club Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 20
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageafbeelding 1 plattegrond kudelstaartseweg 20

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2024Nieuwe regeling

23-05-2024

gmb-2024-228380

Z24-045572

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Aalsmeer - publicatie met betrekking tot het vestigen van het recht van opstal voor het clubhuis van Wind Surf Club Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 20

 

Zaaknummer: Z24-045572

Aanleiding

Op 9 juli 2020 heeft de gemeente Aalsmeer (gemeente) met Wind Surf Club Aalsmeer (WSCA) één-op-één (onderhands) een overeenkomst gesloten voor de vestiging van het recht van opstal voor het clubhuis aan de Kudelstaartseweg 20 te Aalsmeer.

Locatie

Het clubhuis van WSCA is plaatselijk bekend als Kudelstaartseweg 20 en is gelegen op de percelen kadastraal bekend Gemeente Aalsmeer, sectie D, nummers 1775 en 1939, beiden gedeeltelijk ter grootte van ongeveer 202 m².

Motivering

De gemeente dient bij uitgifte van haar eigendommen zich te houden aan de procedurele regels die door de Hoge Raad in het Didam-arrest zijn vastgesteld en een (openbare) selectieprocedure te doorlopen om alle (potentiële) kandidaten op een gelijke wijze mee te laten dingen. De Hoge Raad heeft een uitzondering gemaakt op de vastgestelde regels en aangegeven dat de selectieprocedure achterwege kan blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor uitgifte van de grond. Het vestigen van het recht van opstal op de voornoemde percelen ten behoeve van WSCA is gebaseerd op de hiernavolgende argumentatie:

Op 9 juli 2020 heeft de gemeente en WSCA een opstalovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuw clubhuis aan de Kudelstaartseweg 20. Vanwege de fors gestegen bouwkosten is het plan van WSCA om een nieuw clubhuis te bouwen niet doorgegaan. WSCA heeft de gemeente gevraagd om de lopende overeenkomst te beëindigen en te vervangen door een nieuwe overeenkomst die recht doet aan de feitelijke situatie;

WSCA heeft het clubhuis in het verleden zelf aangelegd en immer zelf gebruikt;

Door de vestiging van het opstalrecht wordt het beheer en onderhoud van het clubhuis bij WSCA ondergebracht en zal de juridische situatie in overeenstemming worden gebracht met de feitelijke situatie.

 

Op basis van het voorstaande is de gemeente Aalsmeer van mening dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria WSCA de enige serieuze kandidaat is, die in aanmerking kan komen voor uitgifte van het perceel voor vestiging recht van opstal ten behoeve van het clubhuis.

Reactietermijn

Als u van mening bent dat u zelf als gegadigde in aanmerking komt voor uitgifte van deze locatie, dan dient u binnen 3 weken na publicatiedatum van deze kennisgeving een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Amsterdam, derhalve tot en met 14 juni 2024. Als u een kortgeding aanhangig gaat maken, dan verzoeken wij u de gemeente hiervan op de hoogte te stellen en een kopie van de dagvaarding per e-mail te sturen aan: vastgoed@amstelveen.nl

 

Met deze publicatie geeft de gemeente Aalsmeer uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Aalsmeer, 23 mei 2024.

Kudelstaartseweg 20