Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Jubilea Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jubilea Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Jubilea Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2024nieuwe regeling

14-05-2024

gmb-2024-221763

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jubilea Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Jubilea Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jubileum: viering van het 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.

 • b.

  Maatschappelijke organisatie: Stichting of vereniging op het gebied van sport, cultuur, welzijn en ontmoeting, gevestigd in de gemeente Heerde.

 • c.

  Receptie: feestelijke bijeenkomst van mensen.

 • d.

  Uitvoering: Het tonen van een act of optreden aan een publiek.

 • e.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van een receptie of uitvoering vanwege een jubileum.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

In afwijking van artikel 6 legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  een begroting van de kosten voor de activiteit.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie wordt als volgt berekend:

  • 1.

   Maximaal € 250,- bij een 25-jarig jubileum;

  • 2.

   Maximaal € 500,- bij een 50-jarig jubileum;

  • 3.

   Maximaal € 750,- bij een 75-jarig jubileum;

  • 4.

   Maximaal € 1.000,- bij een 100-jarig jubileum;

  • 5.

   Maximaal € 1.250,- bij een 125-jarig jubileum;

  • 6.

   Maximaal € 1.500,- bij een 150-jarig jubileum.

 • b.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de in artikel 2 genoemde activiteit.

Hierbij gelden de maximale gemeentelijke bijdragen genoemd in lid a.

Artikel 5 – Verdeelregels subsidieplafond

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  De subsidie wordt verdeeld volgens het principe: ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De in artikel 2 genoemde activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

 • b.

  De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Heerde.

Artikel 7 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de eerstvolgende dag na publicatie en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Jubilea Heerde.

Heerde, 14 mei 2024

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.