Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Titel 5.2. Toezicht op de naleving
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-202401-01-2024Nieuwe regeling

14-05-2024

gmb-2024-221272

Z24-045025

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Zaaknummer: Z24-045025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 25 april 2024;

gelet op:

- artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

- titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11 t/m 5:20);

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Artikel 1  

1.1 De directeur van de GGD Amsterdam wordt aangewezen als toezichthouder voor de Wmo 2015.

1.2 De directeur wordt mandaat verleend om personen werkzaam bij of voor de GGD Amsterdam aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2  

2.1 Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte