Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Aanwijsbesluit wapenverbod Midden-Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit wapenverbod Midden-Groningen
CiteertitelAanwijsbesluit wapenverbod Midden-Groningen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:76a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Groningen 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2024nieuwe regeling

06-05-2024

gmb-2024-217409

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit wapenverbod Midden-Groningen

Aanwijsbesluit tot een verbod op het dragen van messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt ingevolge artikel 2:76a eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Groningen 2024.

 

De burgemeester besluit tot,

 

een aanwijsbesluit op grond van artikel 2:76a eerste lid APV, waarin staat dat het verboden is op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

 

 

 

Artikel 1 Doelstelling

 

Overwegende dat:

 

  • het (steek)wapen bezit en –gebruik toeneemt;

 

  • de afgelopen tijd ernstige incidenten hebben plaatsgevonden met steekwapens, waarvan één met dodelijke afloop;

 

  • deze incidenten de openbare orde ernstig hebben verstoord en de vrees bestaat dat deze wederom ernstig kan worden verstoord;

 

  • de samenloop van alcohol- en drugsgebruik in het openbaar gebied en de aanwezigheid van wapens het risico op een geweldsdelict met een wapen vergroot;

 

  • de politie heeft geadviseerd om artikel 2:76a messenverbod in de APV op te nemen en het gehele grondgebied van de gemeente Midden-Groningen aan te wijzen als gebied waar dit verbod geldt;

 

  • de gemeenteraad artikel 2:76a messenverbod in de APV 2024 heeft opgenomen;

 

  • het in het kader van handhaving van de openbare orde, het tegengaan van geweld en overige geweldsdelicten, noodzakelijk is gebruik te maken van de bevoegdheid ex. artikel 2:76a APV eerste lid.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebied

Als gebied waar het verboden is op openbare plaatsen messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben wordt aangewezen:

 

Het gehele grondgebied van de gemeente Midden-Groningen.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en duur

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 4 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Aanwijsbesluit wapenverbod Midden-Groningen"

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 mei 2024

De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen,

Mr. A. Hoogendoorn