Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Subsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec
CiteertitelSubsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Stede Broec

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2024nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-215544

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec;

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  Artikel 2 Algemene subsidieverordening Stede Broec

 • -

  Artikel 5 lid 4 Algemene subsidieverordening Stede Broec

Overwegende dat:

 • -

  Maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen kwetsbaar zijn voor hoge energielasten

 • -

  Er mogelijk (exploitatie)tekorten ontstaan bij een stijging van energielasten

 • -

  De maatschappelijke opdracht bestaat om te verduurzamen

 • -

  Gelet op de volgende bestaande (subsidie)mogelijkheden

  • Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  • Landelijke regeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

 • -

  In niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijk bestemming onderdak wordt geboden aan diverse gebruikers vanuit de gemeente

 • -

  De activiteiten en diensten die in deze niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming worden aangeboden door kunnen blijven gaan;

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec;

 • aanvrager:

  • 1.

   een non-profit organisatie met een volledige rechtspersoonlijkheid binnen de gemeente Stede Broec die een maatschappelijke voorziening aanbiedt danwel huisvesting biedt aan maatschappelijke organisaties en verenigingen;

  • 2.

   een non-profit organisatie met een volledige rechtspersoonlijkheid binnen de gemeente Stede Broec welke gehuisvest is en gebruik maakt van een gemeentelijk monumentaal pand;

 • voorliggende voorziening: ondersteuningsmogelijkheid waar aanvrager aanspraak op mag maken bij het Rijk, de provincie en/of beschikbare fondsen;

 • voorziening: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het budget Subsidie Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec ten behoeve van het verduurzamen van een niet-gemeentelijk gebouw met een maatschappelijke bestemming;

 • ASV: Algemene Subsidieverordening 2017;

 • Verduurzaming: Het fysiek aanpassen van gebouwen of onderdelen van gebouwen zodat hernieuwbare energie wordt gebruikt en/of dat het energieverbruik wordt verminderd;

 • Investering: de uitgaven die worden gedaan ten gunste van een verduurzamingsmaatregel.

 • Maatschappelijk vastgoed: Vastgoed met een maatschappelijke functie. Bij de maatschappelijke bestemming kan gedacht worden aan een scala van functies, zoals voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, verenigingsleven, opvoeding, kinderopvang, openbaar bestuur en andere openbare en sociale voorzieningen. Hiertoe behoren ook de gebouwen die zijn onderzocht in het kader van de Kerkenvisie Stede Broec en panden met een maatschappelijke bestemming die voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst Stede Broec.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

 • 1.

  Een subsidie kan eens per 10 jaar worden aangevraagd;

 • 2.

  Een subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het pand zoals vermeld in het Kadaster.

 • 3.

  Een subsidie vanuit deze regeling kan worden verleend voor:

  • a.

   Het zodanig aanpassen van niet-gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke bestemming zodat het energieverbruik lager wordt;

  • b.

   Het zodanig aanpassen van niet-gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke bestemming zodat er sprake is van opwekking en gebruik van hernieuwbare energie;

  • c.

   een cofinanciering die nodig is voor het verkrijgen van een andere (overheid)subsidie betreffende verduurzaming.

Artikel 3 Toetsingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende algemene criteria worden voldaan:

 • a.

  de aanvrager is een non-profit organisatie;

 • b.

  de aanvrager is volgens het Kadaster eigenaar van het pand;

 • c.

  De aanvrager dient zelf de energierekening te betalen;

 • d.

  de aanvrager biedt onderdak aan maatschappelijke activiteiten op het grondgebied van de gemeente Stede Broec.

 • e.

  De aanvrager vraagt de subsidie voor de kosten van een of meerdere van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van het gebouw:

  • Zonnepanelen, inclusief dakconstructie;

  • LED verlichting;

  • Isolatiemateriaal

  • Apparatuur voor warmte-/koudeterugwinning;

  • Een warmtepomp;

  • Een energieregistratie- en bewakingssysteem;

  • HR-glas;

  • Een zonnecollectorsysteem;

  • Innovatieve ideeën met betrekking tot omkeerbare ingrepen in de inrichting; of

  • Vernieuwende oplossingen en producten die energiegebruik verminderen.

Extra criteria:

 • f.

  de aanvrager heeft een duidelijk plan waaruit aantoonbaar blijkt wat de resultaten zijn van de verduurzamingsmaatregelen;

 • g.

  de aanvrager levert dit plan inclusief een inhoudelijke onderbouwing, bijvoorbeeld met behulp van extern advies;

 • h.

  de aanvrager heeft aantoonbaar gemaakt dat wat wordt verzocht niet past binnen het overige subsidieprogramma van de gemeente;

 • i.

  Het betreft een verduurzamingsmaatregel die zonder deze subsidie financieel niet realiseerbaar is voor de aanvrager;

 • j.

  de aanvrager heeft zich aantoonbaar ingespannen om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen;

 • k.

  de voorziening die wordt geboden, draagt naar het oordeel van het college bij aan de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld in relevante beleidskaders.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de ingediende begroting tot een maximum van € 25.000, maar bedraagt nooit meer dan het uiteindelijke tekort. Minimaal 50% bestaat uit cofinanciering en/of eigen bijdrage. De cofinanciering kan komen uit landelijke en provinciale regelingen ter bevordering van verduurzaming.

 • 2.

  Dit maximale bedrag kan eens per 10 jaar worden aangevraagd.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien het plafond is bereikt wordt dit gecommuniceerd via de gemeentelijke website.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Voor alle aanvragen geldt:

 • 1.

  De aanvrager moet een aanvraagformulier invullen;

 • 2.

  De aanvraag geschiedt per e-mail naar: gemeente@stedebroec.nl;

 • 3.

  Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend, tenzij het subsidieplafond is bereikt;

 • 4.

  Het college baseert de subsidieverlening op onderstaande documenten:

  Inhoudelijke onderbouwing van de verduurzamingsmaatregelen:

  • a.

   Extern advies

 • Financiële onderbouwing van de verduurzamingsmaatregelen:

  • a.

   Begroting

  • b.

   Offertes

  • c.

   Jaarrekening

  • d.

   Energierekening

 • 5.

  Een aanvraag kan worden ingediend tussen 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangst;

 • 7.

  Bij een overschrijding/overintekening geldt het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden zoals beschreven in de ASV, artikel 13, wordt de aangevraagde subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   aanvrager geen non-profit organisatie is met maatschappelijk vastgoed in eigendom.

  • b.

   de aanvraag naar oordeel van het college niet het beoogde doel, zoals omschreven in artikel 2, lid 3, realiseert;

  • c.

   de aanvrager onvoldoende motiveert op welke manier de voorgestelde verduurzamingsmaatregel een bijdrage levert aan de doelen uit deze subsidieregeling;

  • d.

   er geen sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de voorgestelde werkzaamheden;

  • e.

   de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de verduurzamingsmaatregel(en) te dekken;

  • f.

   het subsidieplafond bereikt is;

  • g.

   er onvoldoende gegevens worden verstrekt, waardoor de subsidie niet kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Het college kan de aanvraag afwijzen indien niet aantoonbaar is voldaan aan de toetsingscriteria omschreven in artikel 3, c tot en met k.

Artikel 7 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond voor een bijdrage voor het verduurzamen van niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming bedraagt per jaar € 25.000;

 • 2.

  Mocht er na beoordeling van alle aanvragen sprake zijn van onderbenutting van deze regeling, gaat dit bedrag terug naar de algemene middelen.

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot verlening van subsidie vindt plaats binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie kan het college op expliciet verzoek van de aanvrager een voorschot verlenen, mits, indien vereist, een omgevingsvergunning is afgegeven.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvraag voor subsidievaststelling dient te worden ingediend via het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling energiemaatregelen´. Bij dit formulier dient de factuur en het betaalbewijs (bank- of giroafschrift en, indien van toepassing, de omgevingsvergunning te worden gevoegd; Alleen werkelijk gemaakte kosten worden gesubsidieerd.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;

 • 3.

  Bij beschikking kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot de verantwoording van de verstrekte subsidie.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen heeft die onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2.

  Het college behoudt het recht om bij overintekening keuzes te maken in de toekenning van de subsidie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de volgende dag, na de datum van bekendmaking en eindigt op een nader te bepalen moment.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Subsidieregeling Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec.