Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Klachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden
CiteertitelKlachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2024nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-215114

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden

 

b e s l u i t:

 

 • 1.

  De Klachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden vaststellen.

Leusden, 2 april 2024

 

Burgemeester en wethouders van Leusden,

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leusden;

 • b. de klachtbehandelaar: degene die op grond van artikel 7 van deze regeling gehouden is de beslissing over een klacht voor te bereiden;

 • c. klachtencoördinator: degene die op grond van artikel 8 van deze regeling de klachtbehandelaar ondersteunt en de klachten coördineert;

 • d. de Nationale ombudsman: het bureau van de Nationale ombudsman te ’s-Gravenhage dat als onafhankelijke externe instantie onderzoek verricht naar de feiten die aanleiding gaven tot de klacht; het bureau rapporteert aan het gemeentebestuur over zijn bevindingen en geeft een behoorlijkheidsoordeel over de gedraging, eventueel voorzien van aanbevelingen;

 • e. klager: de ontheemde die op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne ( de RooO) rechtmatig in de gemeentelijke opvang verblijft, die zich met een klacht tot het bestuursorgaan wendt over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens deze persoon heeft gedragen;

 • f. klacht: de mededeling dat men het niet eens is met een gedraging van een bestuursorgaan, of van iemand of een instantie waarvoor een bestuursorgaan verantwoordelijk is, zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze klachtenregeling heeft tot doel het geven van interne procedureregels en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de klachtbehandeling en klachtanalyse. De klachtenregeling is erop gericht de relatie tussen de bewoners van de Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke bestuursorganen, en de onder hun verantwoordelijkheid werkende personen, waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast biedt de klachtenregeling de mogelijkheid om medewerkers van de gemeentelijke bestuursorganen te beschermen tegen ongefundeerde klachten.

 • 2.

  Deze klachtenregeling geldt voor klachten zoals bedoeld in artikel 9:1 van de Awb en de interne behandeling hiervan.

Artikel 3 Indieningsvereisten

 • 1.

  De klacht dient schriftelijk middels het door de gemeente beschikbaar gestelde klachtenformulier te worden ingediend en moet het volgende bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum waarop de klacht wordt ingediend en de inhoud van de klacht.

 • 2.

  Het klachtenformulier wordt zowel in het Engels, Oekraïens en het Russisch beschikbaar gesteld door de gemeente.

Artikel 4 Niet in behandeling nemen

 • 1.

  Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

  • a.

   een van de leden van artikel 9:8 lid 1 onder a t/m f Awb van toepassing is;

  • b.

   niet is voldaan aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 9:4 bij een schriftelijke klacht;

  • c.

   klager de gegevens die voor de behandeling vereist zijn niet binnen veertien dagen verstrekt nadat hij door de klachtencoördinator is verzocht om deze aan te vullen; of

  • d.

   de klacht anoniem is ingediend.

 • 2.

  De wettelijke termijn voor afhandeling van de klacht wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de gemeente klager uitnodigt de klacht aan te vullen, tot de dag waarop de klacht is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Artikel 5 Trajecten in de klachtenbehandeling

De klachtbehandeling kent meerdere trajecten, namelijk:

 

 • a.

  Bij een informele behandeling probeert de klachtbehandelaar de klacht direct op te lossen. Als de klager geen informele behandeling wenst of als de klager niet tevreden is over de uitkomst van de informele behandeling dan gaat de formele klachtenprocedure in.

 • b.

  Bij een formele behandeling wordt de ingediende klacht eerst intern behandeld, dat wil zeggen door het betrokken bestuursorgaan. Dit gebeurt volgens de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb.

 • c.

  als de klager niet tevreden is met de uitkomst van de interne formele behandeling van de klacht, dan kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Artikel 6 Formele behandeling (intern)

Het voorbereiden van de beslissing over de klacht gebeurt door:

 

 • a.

  de gemeentesecretaris, als het een gedraging van een medewerker betreft;

 • b.

  de burgemeester, als het een gedraging van de gemeentesecretaris en de klachtencoördinator betreft;

 • c.

  de locoburgemeester en de gemeentesecretaris als het een gedraging van de burgemeester betreft;

Artikel 7 De klachtbehandelaar

 • 1.

  De klachtbehandelaar neemt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager om te proberen de klacht informeel op te lossen. Als de klager niet instemt met de informele afhandeling, of de informele behandeling leidt niet tot een oplossing, dan wordt de klacht formeel, schriftelijk behandeld.

 • 2.

  Als de klacht informeel is afgehandeld, wordt dit schriftelijk bevestigd door de klachtbehandelaar. In die bevestiging wordt geconcludeerd dat de klacht is afgehandeld. De klachtencoördinator ontvangt een kopie van dit bericht.

 • 3.

  Bij het doorlopen van het formele traject stelt de klachtbehandelaar de klager en, als dat van toepassing is, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid om te worden gehoord. De klachtbehandelaar stelt hen tevens in de gelegenheid op elkaars standpunt te reageren. Het horen geschiedt onder voorzitterschap van de klachtbehandelaar of de klachtencoördinator. De klachtencoördinator voert het secretariaat. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Horen vindt niet in het openbaar plaats.

 • 4.

  Bij het doorlopen van het formele traject draagt, de klachtbehandelaar, in samenwerking met de klachtencoördinator, zorg voor de voorbereiding van de beslissing op de klacht.

Artikel 8 De klachtencoördinator

 • 1.

  De klachtencoördinator is een medewerker die door het college aangewezen is.

 • 2.

  De klachtencoördinator ziet erop toe dat de behandeling van een klacht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb en het bepaalde in deze regeling plaatsvindt en bevordert, in samenwerking met de klachtbehandelaar, een zorgvuldige, voortvarende en tijdige behandeling van klachten.

 • 3.

  De klachtencoördinator draagt zorg voor de registratie van elke schriftelijk ingediende klacht en draagt zorg voor het opstellen van een jaarverslag. Deze wordt uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal gepubliceerd op de website van de gemeente Leusden.

 • 4.

  De klachtencoördinator kan in voorkomende gevallen, wanneer de afhandeling van een klacht niet voortvarend plaatsvindt, gevraagd of ongevraagd rapporteren aan de gemeentesecretaris.

 • 5.

  Bij de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman is de klachtencoördinator contactpersoon voor de Nationale ombudsman.

Artikel 9 Nationale ombudsman

 • 1.

  Na het doorlopen van de interne formele klachtenprocedure, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 • 2.

  Van de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman wordt mededeling gedaan bij de afhandeling van de schriftelijke klacht.

 • 3.

  De klachtencoördinator informeert het college minimaal één keer per jaar over de klachten die bij de Nationale ombudsman over de gemeente Leusden zijn ingediend.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Klachtenregeling Gemeentelijke Opvanglocaties Ontheemden Oekraïne Leusden”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden

Namens deze,

R.B. van den Brink

directeur-secretaris

F.T.J.M. Backhuijs

(wnd.) burgemeester