Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Achterhoek

Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek
CiteertitelRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Organisatieverordening Regio Achterhoek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2024nieuwe regeling

08-05-2024

bgr-2024-715

1880672

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek, ieder voor zoveel bevoegd;

 

Overwegende:

 • -

  Dat ten behoeve van een doelmatig beheer en ter optimalisering van de taak- en bevoegdheidsverdeling mandatering van bevoegdheden een aantal zaken wenselijk is

 • -

  De mogelijkheid hiervoor wordt gegeven in artikel 7 van de organisatieverordening Regio Achterhoek

 

Besluiten:

 • I

  de behandeling en beslissing van de zaken, vermeld in de bij dit besluit horende bijlage 1, en de ondertekening van de daarop betrekking hebbende stukken, te mandateren aan de daarbij vermelde ambtenaar;

 • II

  het budgetbeheer te mandateren aan de daarbij vermelde ambtenaar in bijlage 1 en deze aan te wijzen als budgethouder;

 • III

  ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden, verbonden aan de behandeling van de onder in bijlage 1 genoemde zaken, de volgende voorschriften vast te stellen:

 

A. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

 • 1.

  de secretaris als bedoeld in artikel 25 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. De secretaris is tevens algemeen directeur van Regio Achterhoek;

 • 2.

  gemandateerde: de functionaris, aan wie de uitoefening van een aan het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter toegekende bevoegdheid wordt gemandateerd;

 • 3.

  ondergemandateerde: de functionaris, aan wie door een gemandateerde ondermandaat is verleend. Waar in deze voorschriften wordt gesproken van gemandateerde dient daaronder tevens de ondergemandateerde te worden begrepen, tenzij anders is bepaald;

 

B. Mandatering

Artikel 2. Randvoorwaarden mandatering

 • 1.

  De mandateringsregeling geldt niet, indien er sprake is van overschrijding van kredieten.

 • 2.

  De gemandateerde neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen;

  • b.

   de door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur vastgestelde beleidskaders;

  • c.

   de in het overzicht opgenomen specifieke voorschriften.

 

Artikel 3. Bevoegdheden dagelijks bestuur en voorzitter

 • 1.

  Het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter is bevoegd aan de gemandateerde nadere instructies te geven.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 

Artikel 4. Aanwijzing ondergemandateerden

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd ondergemandateerden aan te wijzen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde aanwijzing wordt vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

Artikel 5. Vervanging gemandateerde

In geval van afwezigheid van de gemandateerde worden de aan hem gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door zijn als zodanig formeel aangewezen plaatsvervanger, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van de organisatieverordening c.q. artikel 10 lid 3 van de instructie voor de secretaris. Ondergemandateerden kunnen geen plaatsvervanger aanwijzen.

 

Artikel 6. Verantwoording

 • 1.

  Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratief rechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de betreffende stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie tot welke men zich kan richten.

 • 2.

  De gemandateerde informeert het Dagelijks Bestuur op verzoek daartoe omtrent de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheid.

 

Artikel 7. Ondertekening

Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend.

 • 1.

  Namens het dagelijks bestuur/de voorzitter van de Regio Achterhoek

 • 2.

  (naam, functie en handtekening gemandateerde)

 

C. Slotbepalingen

Artikel 8.

 • 1.

  Deze regeling treedt in de plaats van de “Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en voorzitter van Regio Achterhoek”, vastgesteld op 29 maart 2023 door het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en voorzitter van Regio Achterhoek”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat de door het dagelijks bestuur vastgestelde regeling bekend gemaakt is in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 8 mei 2024.

 

mr. M. Boumans MBA MPM, de voorzitter

drs. S. Veneman MBA , de secretaris

 

 

Bijlage 1 bij Regeling mandatering bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Achterhoek

 

Overzicht van de bevoegdheden waarvan de uitoefening wordt opgedragen aan een ambtena(a)r(en).

Aan de secretaris Regio Achterhoek wordt – voor zover niet betrekking hebbend op de eigen persoon/functie – opgedragen de uitoefening van bevoegdheden, als opgenomen in de bij dit overzicht behorende mandatenlijst.

 

*

 

 

 


*

Naam regeling/bevoegdheden

Mandaatverlening

Ondergemandateerde

Kader

Door

Aan

I. Algemeen

Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Open Overheid

1. het doen van aangifte bij politie inzake schades, toegebracht aan eigendommen van Regio Achterhoek

Voorzitter

Secretaris

2. het beantwoorden van aan het dagelijks bestuur/de voorzitter gerichte correspondentie die betrekking heeft op het taakgebied van de Regio Achterhoek, voor zover het routinematige resp. beheersmatige zaken betreft.

DB/Voorzitter

Secretaris

3. het vertegenwoordigen van de Regio Achterhoek bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van, door of ten behoeve van de Regio Achterhoek te verrichten leveranties en diensten.

Voorzitter

Secretaris

4. het beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet Open Overheid voor zover de gevraagde gegevens berusten bij Regio Achterhoek.

DB

Secretaris

5. correspondentie namens het dagelijks bestuur met betrekking tot de bedrijfsvoering van Regio Achterhoek.

DB

Secretaris

6. voorbereiding en afhandeling van subsidieverzoeken en -beschikkingen

DB

Secretaris

II. Administratie

Archiefwet

1. het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, deurwaardersexploten, expresstukken.

DB

Secretaris

Bestuurssecretariaat

2. het afgeven van ontvangstbevestigingen voor ontvangen stukken.

DB

Secretaris

Bestuurssecretariaat

III. Financiën

Gemeentewet, Wet Gemeenschappelijke regelingen, Regeling budgetbeheer Regio Achterhoek

- budgethouder

DB

Secretaris

- procuratie tot € 50.000

DB

Secretaris

- procuratie tot € 25.000 in geval van interim-secretaris

DB

Secretaris

IV. Personeel

CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

1. de uitvoering van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en de hiervan afgeleide verordeningen en regelingen.

DB

Secretaris

V. Privaatrechtelijke overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek

1. het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud van de bij Regio Achterhoek in gebruik zijnde roerende en onroerende zaken

DB

Secretaris

2. het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de levering van diensten c.q. faciliteiten ten behoeve van de Regio Achterhoek (papier/kantoorbenodigdheden, kopieer-, print-, computer)

DB

Secretaris

3. het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot in- en uitleen van personeel (detacheringen)

DB

Secretaris

VI. Rechtsgedingen, bezwaar en beroep

Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, Burgerlijk Wetboek, Burgerlijke Rechtsvordering

1. het nemen van conservatoire maatregelen

DB

Secretaris

2. het voeren van rechtsgedingen in eerste aanleg in kortgeding en voeging in strafzaken

DB

Secretaris

3. het maken van bezwaar resp. het instellen van beroep, indien ingevolge wettelijk voorschrift een dergelijk recht aan het dagelijks bestuur toekomt

DB

Secretaris

VIII. Verzekeringen

Wetboek van Koophandel

1. het voeren van besprekingen met de assurantiemakelaars van de Regio Achterhoek en met vertegenwoordigers van diverse verzekeringsmaatschappijen over premies, waarde-indexeringen, aanvraag nieuwe polissen, offertes, schadegevallen etc.

DB

Secretaris

Financieel Adviseur

2. het afsluiten, wijzigen of annuleren van alle de Regio Achterhoek omvattende verzekeringen

DB

Secretaris

Financieel Adviseur