Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024
CiteertitelUitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-202401-01-2025nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-210248

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,

 

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening,

 

Overwegende dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen ten behoeve van het vergroten van de sociale samenhang dan wel leefbaarheid in de wijk,

 

Besluit:

Vast te stellen de Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • Aanvrager: een bewoner of groep bewoners die een buurtidee bij het college meldt/melden;

 • Buurtidee: initiatief van een bewoner of groep bewoners, gericht op de sociale samenhang dan wel de leefbaarheid in de eigen wijk, dat door de bewoner of bewoners zelf, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk wordt uitgevoerd.

 • College: het college van burgemeester en wethouder van gemeente Albrandswaard;

 • Wijkregisseur: het aanspreekpunt voor de aanvrager. De wijkregisseur ondersteunt de bewoner in het aanvraagproces.

Artikel 2 Buurtideeën

 • 1.

  Buurtideeën in brede zin kunnen worden gemeld bij het college waarna een beoordeling plaatsvindt.

 • 2.

  Buurtideeën kunnen betrekking hebben op onder andere:

  • a.

   Vergroening van de wijk;

  • b.

   Sport en spel;

  • c.

   Ontmoeten;

  • d.

   Activiteit voor een specifieke doelgroep;

  • e.

   Eenzaamheid- of armoedebestrijding;

Artikel 3 Doelgroep

Subsidies worden uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Albrandswaard die aan de in deze uitvoeringsregels opgenomen voorwaarden voldoen.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Een subsidie voor een buurtidee bedraagt ten hoogste € 2.500.

Artikel 6 Wijze van verdeling Buurtideeën

Verstrekking van subsidie voor Buurtideeën geschiedt op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van €20.000,-- voor 2024 is bereikt.

Artikel 7 De melding

 • 1.

  Een melding voor subsidie kan worden ingediend door een natuurlijk persoon die woonachtig is in Albrandswaard.

 • 2.

  De melding wordt digitaal ingediend op de gemeentelijke website door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de melding wordt in ieder geval gevoegd:

  • a.

   een duidelijke beschrijving van het buurtidee dat ten goede komt aan de leefbaarheid in de straat en/of buurt;

  • b.

   een begroting ter onderbouwing van het de aangevraagde subsidiebedrag;

  • c.

   een bewijsstuk waaruit blijkt dat het opgevoerde rekeningnummer op naam van de melder staat;

  • d.

   een overzicht van handtekening van vijf buurtgenoten die het buurtidee ondersteun.

Artikel 8 Aanvullen onvolledige melding

 • 1.

  Indien een melding onvolledig is, wordt een termijn van tien werkdagen verleend om de melding aan te vullen.

 • 2.

  Na ontvangst van een complete melding vindt binnen 5 werkdagen een gesprek plaats met de wijkregisseur om tot een formele aanvraag te komen.

Artikel 9 Meldingstermijn

Een melding om een subsidie kan worden ingediend tot en met 1 oktober 2024.

Artikel 10 Beslistermijn

Het besluit volgt uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 11 Betaling subsidie

Na toekenning van de aanvraag met een schriftelijk besluit vindt de betaling van het toegekende subsidiebedrag binnen tien werkdagen plaats.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het buurtidee voor dezelfde activiteiten in 2024 al een subsidie heeft ontvangen;

 • b.

  het buurtidee gericht is op politieke of religieuze doelstellingen;

 • c.

  het buurtidee een overwegend privébelang heeft met al dan niet een winstoogmerk;

 • d.

  het niet aannemelijk is dat op basis van het activiteitenplan het buurtidee kan worden uitgevoerd;

 • e.

  de aanvraag in strijd is met wet- en regelgeving;

 • f.

  voor de uitvoering van het buurtidee geen sprake is van een vrijwillige inzet, een bijdrage in natura of een financiële bijdrage van de betrokken bewoners;

 • g.

  bij de uitvoering van het buurtidee geen bewoners zijn betrokken;

 • h.

  het buurtidee door discriminerende of racistische uitingen tot uitsluiting van bewoners leidt;

 • i.

  het buurtidee in de openbare ruimte wordt uitgevoerd en er geen rekening wordt gehouden met de kosten voor het structurele beheer en onderhoud na subsidieverlening;

 • j.

  de uitvoering van het buurtidee is gestart voordat de subsidie is aangevraagd.

Artikel 13 verplichtingen voor de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager is gehouden gehoor te geven aan richtlijnen of aanwijzingen van het college met betrekking tot de uitvoering van het buurtidee;

 • 2.

  De aanvrager levert binnen twee maanden na de uitvoering van het buurtidee bewijsstukken van de uitvoering aan bij de wijkregisseur.

Artikel 14 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt direct vastgesteld;

 • 2.

  De wijkregisseur kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op de financiële verantwoording.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024 treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking;

 • 2.

  De Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024 vervalt op 1 januari 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard op dinsdag 26 maart 2024,

de secretaris,

mr. drs. Florus van der Linden

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte