Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Mandaatbesluit IZA gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit IZA gemeente Hoorn
CiteertitelMandaatbesluit IZA gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2024nieuwe regeling

26-04-2024

gmb-2024-209527

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit IZA gemeente Hoorn

Het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heiloo ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Integraal Zorgakkoord (IZA),

 

overwegende dat:

 

 • In het IZA afspraken gemaakt zijn om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over domeinoverstijgende samenwerking;

 • Het Rijk ten behoeve van de uitvoering van deze IZA-afspraken per regio middelen ter beschikking stelt middels een specifieke uitkeringsregeling (SPUK);

 • De IZA-SPUK regeling deze middelen voor gemeenten slechts aan één door de regiogemeenten aan te wijzen gemeente ter beschikking zal stellen;

 • De gemeenten van de regio Noord-Holland Noord te weten Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest mandaat verlenen aan gemeente Hoorn voor het ontvangen, beheren en uitgeven van de IZA-middelen;

 • De IZA middelen 2024-2026 voor de regio NHN bedragen per jaar maximaal € 5.407.422,- exclusief btw;

 • Deze middelen uit de SPUK-IZA aangewend worden om de doelstellingen uit het Regioplan IZA NHN te realiseren, waaronder de vijf ketenaanpakken en de IZA Werkagenda van de VNG;

 • De gemeente Hoorn zich onder voorwaarden, zoals omschreven in artikel 2, bereid heeft verklaard de rol van mandaatgemeente op zich te nemen, het mandaat als zodanig aanvaardt en daarmee nadrukkelijk kan instemmen;

Besluit:

 

Vast te stellen het mandaatbesluit IZA gemeente Hoorn

Artikel 1 - Reikwijdte mandaat

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn wordt mandaat verleend om in het kader van het IZA de volgende bevoegdheden en werkzaamheden uit te oefenen binnen de bestaande bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur in de zorgkantoorregio:

 

 • a.

  Het aanvragen, ontvangen, beheren en uitgeven van de middelen binnen de kaders van een jaarlijks vastgestelde begroting, vastgesteld in ambtelijk en bestuurlijk overleg met subregionale vertegenwoordiging;

 • b.

  Het afleggen van verantwoording over het bepaalde onder a. aan de subsidieverstrekker;

 • c.

  Het Regioplan (december 2023) opstellen en uitwerken op basis van het Regiobeeld (juni 2023), namens en in afstemming met de regiogemeenten;

 • d.

  Uitvoering geven aan het Regioplan IZA, dit gebeurt in samenwerking met de regiogemeenten en de georganiseerde zorg en welzijnspartijen die zijn geclusterd in NHNG;

 • e.

  Het zijn van aanspreekpunt voor de partijen in de regio en hun achterban voor zover betreft de onder c. en d. genoemde afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de Werkagenda en het Regioplan.

Artikel 2 - Voorwaarden mandaat

De regiogemeenten erkennen de randvoorwaarden die de gemeente Hoorn heeft verbonden aan het mandaat van een vertegenwoordigende gemeente namelijk:

 

 • a.

  Het commitment van de regiogemeenten, zodat de gemeente Hoorn gesteund wordt bij het uitvoeren van deze nieuwe uitdagende opgave, in nauwe samenwerking met de regiomeenten.

Artikel 3 – Vervolg

 • a.

  De vertegenwoordigers van de subregio’s en mandaat gemeente Hoorn komen in afstemming met de regiogemeenten uiterlijk eind april 2024 tot samenwerkingsafspraken, ten behoeve van de noodzakelijke uitwerking van dit besluit.

 • b.

  De regiogemeenten en de gemeente Hoorn verrichten, ter uitvoering van dit besluit, alle noodzakelijke inspanningen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit Mandaatbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Hoorn, treedt in werking met ingang van 26 maart 2024.

Aldus vastgesteld op 26 maart 2024.

Namens het College van burgemeester en wethouders van Heiloo,

T. Kemper

Gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate

Burgemeester

Namens de burgemeester van Heiloo,

M. ten Bruggencate