Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031
CiteertitelSubsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-202401-01-2024nieuwe regeling

07-05-2024

gmb-2024-208303

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031

Subsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt gelezen het voorstel van

 

Burgemeester en Wethouders van Doetinchem;

 

Overwegende dat het rijk voor de buurten Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt middelen beschikbaar heeft gesteld vanuit het Volkshuisvestingsfonds, met de volgende doelen:

 

A. Het aanpakken van de energieprestatie van 291 woningen naar minimaal B-niveau (of 3 labelstappen) en waar mogelijk aardgasvrij ready.

 

B. Bij 100 woningen aanpassingen te doen aan de tuin ter bevordering van de klimaatadaptatie.

 

C. Het aanpakken van de fysieke toegankelijkheid en het levensloopbestendig maken van 100 woningen.

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de

 

Subsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling;

 • c.

  Aanvraag: een schriftelijk of digitaal verzoek om subsidie;

 • d.

  Aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  Eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en bewoont deze zelf;

 • f.

  Aanvraagformulier: hiermee start het subsidietraject, op basis van deze aanvraag ontvangt u al dan niet een toekenning van de subsidie.

 • g.

  Uitbetalingsformulier: hiermee dient u alle bewijsstukken van uitvoering in om de subsidie uitgekeerd te krijgen aan het einde van het traject.

 • h.

  Bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

   

Artikel 2. Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Doetinchem die door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 juli 2022 is van toepassing.

 

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Het aanpakken van de energieprestatie van maximaal 291 woningen naar minimaal B-niveau (of 3 labelstappen) en waar mogelijk aardgasvrij ready;

 • 2.

  Klimaatadaptieve maatregelen aan de woning en tuin bij maximaal 100 woningen;

 • 3.

  Het aanpakken van de fysieke toegankelijkheid en het levensloopbestendig maken van maximaal 100 woningen.

 

Artikel 4. Doelgroep

Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners in Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt, zoals aangewezen op het kaartje in bijlage 1.

 

Artikel 5. Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Per adres kan de subsidie per categorie slechts eenmalig worden aangevraagd.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast binnen de criteria van de regeling en voor de categorie energieprestatie de woning definitief is afgemeld met energielabel B of beter of aangetoond is dat 3 labelstappen zijn gemaakt.

 • 4.

  De begunstigde van de subsidie is de eigenaar en bewoner van de woning.

 • 5.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt verstrekt, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen.

 

Artikel 6. Subsidie verbeteren energieprestatie: subsidiabele maatregelen, de criteria en de berekeningswijze

 • 1.

  De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Maatregelen die staan genoemd op de lijst van ISDE regeling https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren (isolatie/warmtepomp/zonneboiler).

 • b.

  Zonnepanelen met een maximum van € 750,00 subsidie.

 • c.

  Overige kleine energiebesparende maatregelen: zoals tochtstrippen, brievenbusborstel, waterzijdig inregelen, radiatorfolie, led lampen. Tot een maximum van € 150,00 subsidie per woning.

 • d.

  Maatwerkadvies met een maximum van € 300,00 subsidie.

 • e.

  Het energierapport en labelvaststelling (met een eigen bijdrage van minimaal 30%).

 • f.

  Voor de woningen in Overstegen – west voor nieuwe gevelpanelen aan de voorzijde met een maximum van € 2.000,00, mits deze gevelpanelen dezelfde uitstraling hebben als de gerenoveerde huurwoningen van Sité.

 • De gevelpanelen op de bovenverdieping moeten de kleur “klassiek eiken” of de kleur “bruin red cedar” krijgen. De kleur moet overeenkomen met de kleur van de gevelpanelen van de huurwoningen in hetzelfde woonblok.

 • De panelen onder het kozijn en aan de zijkant van de deur van de begane grondverdieping moeten de kleur RAL 9001 krijgen.

 • De kozijnen en ramen moeten de kleur RAL 9001 krijgen.

 • Voor het schilderen van de voordeur kunnen dezelfde kleuren gebruikt worden als de kleuren die Sité Woondiensten heeft gebruikt in de gerenoveerde huurwoningen (RAL 7012 of RAL 7014).

 • 2.

  Om voor subsidie voor energiebesparende maatregelen in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende criteria:

 • a.

  Het huidige energielabel is C of slechter.

 • b.

  Het nieuwe energielabel is minimaal 3 stappen beter of tenminste B wat u ook laat vaststellen en registreren.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal 70% van het factuurbedrag van de maatregelen genoemd in de lijst voor energiemaatregelen onder lid 1 sub a.

 • a.

  Indien de woning nu label G is, bedraagt de subsidie maximaal 70% van € 22.891 (€ 16.023,70) om ten minste op label D te komen.

 • b.

  Indien de woning nu label F is, bedraagt de subsidie maximaal 70% van € 19.631 (€ 13.741,70) om ten minste op label C te komen.

 • c.

  Indien de woning nu label E is, bedraagt de subsidie maximaal 70% van € 16.187 (€ 11.330,90) om ten minste op label B te komen.

 • d.

  Indien de woning nu label D is, bedraagt de subsidie maximaal 70% van € 12.306 (€ 8.614,20) om ten minste op label B te komen.

 • e.

  e. Indien de woning nu label C is, bedraagt de subsidie maximaal 70% van € 8.430 (€ 5.901,00) om ten minste op label B te komen.

   

Artikel 7. Subsidie klimaatadaptatie: subsidiabele maatregelen, de criteria en de berekeningswijze
 • 1.

  De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Het planten van bomen voor schaduw;

 • b.

  Het ontstenen en vergroenen van tuinen;

 • c.

  Het afkoppelen van het dakoppervlak;

 • d.

  Het realiseren van een groene erfscheiding als vervanging van niet groene erfscheiding;

 • e.

  Het aanleggen van een groendak;

 • f.

  Het aanleggen van een groengevel.

 • 2.

  De eigenaar-bewoner draagt minimaal 25% van de subsidiabele kosten zelf.

 • 3.

  De maximale subsidie voor klimaatadaptatie is € 750,00 per adres.

 • 4.

  Voor klimaatadaptieve maatregelen kan voor eenzelfde maatregel slecht eenmaal van een gemeentelijke subsidieregeling gebruikt gemaakt worden.

 

Artikel 8. Subsidie langer zelfstandig wonen: subsidiabele maatregelen, de criteria en de berekeningswijze

 • 1.

  De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Toegankelijker maken van de woning (bijvoorbeeld drempels verwijderen, niveauverschillen overbruggen, traplift).

 • b.

  Bruikbaarder en veiliger maken van de woning (bijvoorbeeld bediening ramen, aanpassen badkamer en toilet, beugels, rookmelders, Domotica en 2e trapleuningen).

 • 2.

  Minimaal één bewoner (ingeschreven bij de gemeente) van het adres valt onder de doelgroep 60 plus.

 • 3.

  De eigen bijdrage is minimaal 25% van de subsidiabele kosten.

 • 4.

  Er wordt maximaal € 3.750,00 subsidie uitgekeerd per adres.

   

Artikel 9. Subsidieplafonds
 • 1.

  Het subsidieplafond voor Verbeteren energieprestatie, artikel 6 in deze regeling, wordt vastgesteld op € 2.000.000.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor Klimaatadaptatie, artikel 7 in deze regeling, wordt vastgesteld op € 75.000.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor Langer zelfstandig wonen, artikel 8 in deze regeling, wordt vastgesteld op € 375.000.

   

Artikel 10. Wijze van verdeling
 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

   

Artikel 11. Aanvraagprocedure
 • 1.

  Voor het doen van de subsidieaanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde (digitale) aanvraagformulier via het portaal van het Energieloket Achterhoek (www.energieloketachterhoek.nl). Lukt het digitale indienen niet, dan kan telefonisch contact op worden genomen het Energieloket Achterhoek en kan op verzoek hulp geboden met het invullen.

 • 2.

  Energieloket Achterhoek beoordeelt de aanvragen binnen vier weken na ontvangst. Deze termijn kan met eenmaal vier weken worden verlengd. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Een complete aanvraag bevat:

 • a.

  Een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende digitale aanvraag

 • b.

  Offerte(s) of een kostenindicatie voor de maatregelen. In deze documenten moeten de maatregelen zijn gespecificeerd en de hoeveelheden duidelijk zijn aangegeven (aantal/m2/enz.)

 • c.

  Bij het zelf uitvoeren van maatregelen dient de aanvrager naast de digitale aanvraag en de factuur/facturen een korte beschrijving van de werkzaamheden in te dienen. Daarnaast moeten er ten minste twee foto’s per maatregel worden ingediend die laten zien dat de maatregel is aangebracht. Uit de factuur/facturen en een korte beschrijving moet blijken welke materialen (met isolatiewaarde) zijn gebruikt en hoeveel vierkante meters is geïsoleerd.

 • 4.

  Wanneer de aanvraag niet volledig is, stelt Energieloket Achterhoek de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken te completeren.

 • 5.

  Wanneer de aanvraag niet binnen deze termijn is gecompleteerd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Zodra het subsidieplafond bereikt is, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Wel zullen niet in behandeling genomen aanvragen op een wachtlijst gezet worden, zodat deze alsnog recht op subsidie krijgen op het moment dat er aanvragers afzien van subsidie of als het plafond wordt verhoogd.

 • 7.

  Energieloket Achterhoek stuurt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van een complete subsidieaanvraag naar de aanvrager. Op deze ontvangstbevestiging is de ontvangstdatum gemeld.

8. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 1 januari 2024.

9. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 31 december 2031.

10. De maatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2031, waarvoor de factuurdatum van de facturatie bepalend is. Kosten gemaakt vóór 1 januari 2024 komen niet subsidie in aanmerking.

 

Artikel 12. Subsidieverlening

 • 1.

  Energieloket Achterhoek neemt binnen acht weken na de ontvangst van een complete aanvraag een besluit. Deze termijn kan eenmaal met vier weken wordt verlengd.

 • 2.

  Wanneer de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden stuurt Energieloket Achterhoek een voorlopige beschikking naar de aanvrager.

 

Artikel 13. Weigeringsgronden

Deze subsidie wordt niet verleend wanneer:

 • a.

  Niet voldaan is aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  De versterkte gegevens onjuist zijn.

Artikel 14. Voorwaarden
 • 1.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 2.

  Het geregistreerde label op het moment van aanvragen geldt als uitgangspunt. Als er geen label bekend is, dient vooraf een label vastgesteld te worden.

 • 3.

  Maatregelen mogen in eigen beheer (doe het zelf) worden uitgevoerd. Enkel de kosten voor materialen komen in aanmerking, kosten voor eigen uren worden niet vergoed.

 • 4.

  Na toekenning van de subsidie heeft de eigenaar-bewoner een termijn van 24 maanden om zijn voorgestelde maatregelen uit te voeren. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op subsidie. Eventueel betaalde subsidies moeten binnen 1 maand terugbetaald worden aan de gemeente Doetinchem.

 • 5.

  Zes weken voor het verstrijken van de termijn van 24 maanden kan, voorzien van een motivering, een verlenging van maximaal 12 maanden aangevraagd worden. De verlengde termijn kan niet na 31december 2031 liggen.

 • 6.

  De subsidieontvanger verplicht zich een door de gemeente aangestelde toezichthouder op zijn verzoek toe te laten in de woning en op het woonperceel om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 

Artikel 15. Uitbetaling en vaststelling

 • 1.

  Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de laatste factuur (bij energiebesparende maatregelen het definitieve vastgestelde energielabel), doch uiterlijk 1 januari 2032 bij het Energieloket Achterhoek binnen zijn.

 • 2.

  Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 3.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

 • a.

  dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

 • b.

  dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de woning, voorzien van foto’s en of tekeningen,

 • c.

  officieel bewijs van het nieuwe energielabel.

 • 8.

  Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd stuurt de aanvrager de factuur (en eventueel de foto’s) naar Energieloket Achterhoek. Wanneer de gegevens in de factuur aan de voorwaarden voldoet, wordt de subsidie vastgesteld. Energieloket Achterhoek stuurt een brief met de definitieve beschikking naar de aanvrager.

 • 9.

  De factuur moet op de naam van de aanvrager (eigenaar-bewoner) staan. Energieloket Achterhoek stuurt een kopie van de beschikking met een betaalinstructie voor de verleende subsidie door naar gemeente Doetinchem. Gemeente Doetinchem betaalt de subsidie binnen uiterlijk zes weken na het besluit tot vaststelling van de subsidie.

   

Artikel 16. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2032. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2032 zijn ingediend. Aanvragen ingediend na 31 december 2031 worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toekomstbestendige particuliere woningen Overstegen - west, Muziekbuurt en Schrijvers en dichtersbuurt 2023-2031.

 

Doetinchem, 7 mei 2024

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage I Kaart