Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Gemeentewet
 4. Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2024nieuwe regeling

24-04-2024

bgr-2024-677

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024

Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte afdoening van zaken wenselijk wordt geacht om een aantal besluiten te mandateren en volmacht of machtiging te verlenen voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de functionaris aan wie volmacht wordt verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, tevens volmacht heeft van de voorzitter van het bestuur tot het ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de betreffende rechtshandeling of het daarbij anderszins vertegenwoordigen van de Dienst in en buiten rechte;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, de op basis van de gemeenschappelijke regelgeving overgedragen wetten en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en bepalingen:

 

BESLUIT:

 

 • I.

  De uitoefening van de in de bij dit besluit behorende bevoegdheden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de vermelde specifieke bepa¬lingen van toepassing te verklaren;

 • II.

  Volmacht te verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, tot het ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de betreffende rechtshandelingen of het daarbij anderszins vertegenwoordigen van de Dienst in en buiten rechte, ten aanzien van de op de bijlage voorkomende privaatrechtelijke aangelegenheden;

 • III.

  Te bepalen dat op de onder I en II bedoelde opdracht de volgende regels van toepassing zullen zijn:

  • a.

   De beslissing wordt voorbehouden aan het bestuur, respectievelijk de voorzitter indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van zichzelf of ten aanzien van boven hem geplaatste functionarissen.

  • b.

   Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het bestuur of de voorzitter te worden voorgelegd in de volgende gevallen:

   • 1.

    Het besluit strijdig zou zijn met een bestaande beleidslijn;

   • 2.

    Indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

   • 3.

    Indien het bestuur, de voorzitter of de verantwoordelijke portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

   • 4.

    Bij voorbaat vast staat dat de visie van de mandans en de mandataris uiteenlopen.

  • c.

   De directeur of diens plaatsvervanger, die als mandataris is aangewezen, is bevoegd om -voor zover dit in het mandateringsbesluit niet is geregeld- een ondermandaat te verlenen aan een aan hem/haar ondergeschikte.

   De mandans en – indien dit ondermandaat tevens het aangaan van financiële verplichtingen omvat- de teamleider Financieel Beheer, worden hiervan vooraf in kennis gesteld. De plaatsvervangers van de directeur zijn de teamleider Financieel Beheer of de Teamleider Interne Zaken.

  • d.

   Bij afwezigheid van de mandataris treedt zijn/haar vervanger als zodanig op. Vervanging van de ondermandataris is slechts mogelijk door de leidinggevende van de mandataris.

  • e.

   Uit het krachtens mandaat genomen besluit en correspondentie, dient te blijken dat deze voortvloeit uit een gemandateerde bevoegdheid. Ondertekening krachtens mandaat geschiedt namens het bestuur of de voorzitter van de Dienst met aanduiding van naam en functie van de mandataris.

  • f.

   Voor zover niet anders aangeduid wordt met de teamleider bedoeld de teamleider (dan wel diens vervanger) van het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

  • g.

   Voor zover niet anders aangeduid wordt met de Consulent Inkomen of de Casemanager Werk en Participatie bedoeld de Consulent Inkomen/ Casemanager Werk en Participatie die valt onder het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

 • IV.

  Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht indien dat mandaat tevens de bevoegdheid omvat tot het mogen aangaan van financiële verplichtingen bovendien de volgende regels van toepassing zullen zijn:

  • a.

   Financiële verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de mandataris heeft geconstateerd dat het budget toereikend is en dat het aangaan van de verplichtingen direct verband houdt met de realisering van de budget-taakstelling.

  • b.

   De mandataris laat de verplichtingen zodanig door de teamleider Financieel Beheer van de Dienst vastleggen, dat de actuele stand van het totale toegekende budget steeds in de administratie zichtbaar is.

  • c.

   De teamleider Financieel Beheer is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten en draagt er zorg voor, dat de mandataris op elk gewenst moment inzicht kan hebben in de uitgaven, inkomsten en verplichtingen aangaande het aan hem / haar toegewezen budget.

  • d.

   Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de aangewezen mandataris. De teamleider Financieel Beheer laat geen betaaldocumenten vervaardigen, indien de daaraan ten grondslag liggende documenten niet van een akkoordverklaring van de mandataris zijn voorzien.

  • e.

   De mandataris verstrekt de teamleider Financieel Beheer alle gegevens en stukken, die ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie van de Dienst nodig zijn.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2024.

 • VI.

  Het MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT 2022 wordt per gelijke datum ingetrokken.

 • VII.

  Dit besluit zal op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

Franeker, 24 april 2024.

Namens het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

drs. M.J. Jellema,

secretaris/directeur

mevr. J. Hoekstra-Sikkema,

voorzitter

Mandaatregister.

 

MANDATERINGSBESLUIT 2024

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Gemandateerd aan

Ondermandaat verleend aan

Bijzonderheden

1. Uitvoering van taken van de dienst

1-A. Het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag, het verstrekken, afwijzen, opschorten, wijzigen dan wel afstemmen en beëindigen van uitkeringen dan wel inkomensvoorzieningen, voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van de Participatiewet, daarbij inbegrepen borgstellingen,

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), alsmede het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van deze taken (bijv. overeenkomst leenbijstand of opdracht verstrekking rolstoel)

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Juridisch adviseur, Consulent Inkomen, Adviseur Wmo en Jeugdwet, Medewerker adm. Wmo en Jeugdwet

Het (onder) mandaat geldt ook voor het verstrekken van een aanvul- dan wel een hersteltermijn voor het verstrekken van gegevens in het kader van de Awb (art. 4:5 lid 1 sub c) en de Participatiewet (art.54 lid 2).

 

Wanneer het een toekenning betreft van een woonvoorziening op grond van de Wmo, waarvan de kosten meer bedragen dan € 50.000,-- dan wordt voorafgaande aan het nemen van een besluit de betreffende gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen een besluit te nemen.

 

Ondermandaat Consulent Inkomen geldt alleen voor medewerkers die daartoe persoonlijk ondergemandateerd zijn.

1-B. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een voorziening op grond van de Wmo.

Bestuur

Directeur

Teamleider en Medewerker adm. Wmo en Jeugdwet

Het betreft hier besluiten naar aanleiding van een mutatie.

1-C. Het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken dan wel afwijzen van een verzoek tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering

Bestuur

Directeur

Teamleider, Administrateur inkomensadmin. Medewerker inkomensadmin.

1-C.1. Het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en het toekennen dan wel afwijzen van een aanvraag in het kader van het minimabeleid voor zover het minimabeleid aan de Dienst is overgedragen.

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Juridisch adviseur, Consulent Inkomen

Het (onder) mandaat geldt ook voor het verstrekken van een aanvultermijn voor het verstrekken van gegevens.

1-D. Het nemen van besluiten met betrekking tot persoonlijke trajectplannen dan wel plan van aanpak t.b.v. uitstroom uitkeringsgerechtigden Participatiewet, IOAW en niet-uitkeringsgerechtigden, incl. het nemen van besluiten ten aanzien van het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in art.9 lid 1 sub c Participatiewet

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Consulent Inkomen en Casemanager Werk en Participatie

Voor zover passend binnen de kaders van het inkoop-contract Ondermandaat Consulent Inkomen en Casemanager Werk & Participatie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-E. Het ondertekenen van besluiten ingevolge de Participatiewet m.b.t. aanmelding en het contracteren van re-integratiebedrijven en opleidingsinstellingen, alsmede het nemen van besluiten met betrekking tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van premies dan wel andere vergoedingen of voorzieningen, zoals geregeld in de Verordening Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, Wet Inburgering en het nemen van besluiten in het kader van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Consulent Inkomen en Casemanager Werk en Participatie,

Regiehouder Inburgering

Ondermandaat Consulent Inkomen Casemanager Werk & Participatie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn Het ondermandaat voor het contracteren van re-integratiebedrijven en opleidingsinstellingen door de casemanager Werk & Participatie geldt tot maximaal € 10.000,--. Bij bedragen boven de € 10.000,-- is dit voorbehouden aan de teamleider/directeur.

1-F. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van voorzieningen in het kader van de Wet inburgering (WI)

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein en Consulent Inkomen, Casemanager Werk en Participatie, Regiehouder Inburgering

Ondermandaat Consulent Inkomen geldt alleen voor medewerkers die geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1-G. Het nemen van besluiten tot het doen van een aanbod of het weigeren van integrale schuldhulpverlening, dan wel het buiten behandeling stellen van een aanvraag om schuldhulpverlening, alsmede het uitvoeren en beëindigen van de schuldhulpverlening, op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, voor zover het betreft besluiten in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein en Consulent Inkomen

Ondermandaat Consulent Inkomen geldt alleen voor medewerkers die geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1-H. Het nemen van besluiten m.b.t. herziening, intrekking, terugvordering en verhaal op grond van de Participatiewet, de IOAW en de Wmo

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur Sociaal domein, Adviseur Wmo en Jeugdwet, Medewerker TVB (Terugvordering, Verhaal, Boete) en Juridisch adviseur

Ondermandaat medewerker TVB geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en alleen voor vordering tot € 10.000,-

1-I. Het nemen van besluiten met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de hoogte van betalingsverplichtingen bij terugvorderingen in het kader van de Participatiewet en IOAW, alsmede het ondertekenen van een dwangbevel bij het niet nakomen van een betalingsverplichting, voortvloeiend uit een terugvorderingsbesluit

Bestuur

Directeur

Teamleider, Medewerker Debiteurenadmin. en Medewerker TVB

Ondermandaat Medewerker Debiteurenadministratie en medewerker TVB geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en voor wat betreft vaststellen / wijziging hoogte betalings-verplichtingen alleen voor vordering tot € 10.000,--

1-J. Het nemen van besluiten tot het buiten invordering stellen van vorderingen uit de Participatiewet, IOAW, Wmo en uit onverschuldigde betaling

Bestuur

Directeur

Teamleider, Juridisch adviseur

1.K. Opleggen dan wel wijzigen of intrekken van een boete in het kader van de Wet aanscherping handhaving, Wet Inburgering en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Bestuur

Directeur

Teamleider, Medewerker TVB

1-L. Het nemen van een besluit inzake paragraaf 4.1.3.2 Awb (Dwangsom bij niet tijdig beslissen)

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur Sociaal domein, Projectleider en medewerker die betreffende aanvraag afhandelt dan wel heeft afgehandeld.

Betreft besluiten omtrent verschuldigd zijn van een dwangsom en de hoogte daarvan, voor zover niet van rechtswege geregeld.

1-M. Het nemen van besluiten tot het indienen van verzoekschriften m.b.t. verhaal in rechte en tot wijziging van een rechterlijke verhaalsuitspraak op grond van de WWB en Participatiewet.

Bestuur

Directeur

Teamleider

1-N. Opstarten van procedures voortvloeiende uit onverschuldigde betaling voor zover dit niet valt onder 1-H.

Voorzitter

Directeur

Juridisch adviseur, Adviseur sociaal domein en Medewerker TVB

1-O. Vertegenwoordiging van de dienst in en buiten rechte m.b.t. terugvordering en verhaal in het kader van de WWB, Participatiewet, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo 2015 en Jeugdwet, alsmede m.b.t. zaken die voortvloeien uit onverschuldigde betaling.

Voorzitter

Directeur

Teamleider, Juridisch adviseur, Medewerker TVB en Medewerker bezwaar en beroep

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het voeren van verweer en het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1-P. Indienen van een beroeps- of verweerschrift en vertegenwoordiging van het bestuur bij bestuursrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit, hierbij inbegrepen de uitvoering van de Bbz 2004 en de Ioaz

Bestuur

Directeur

Teamleider, Juridisch adviseur en Medewerker bezwaar en beroep

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1-Q. Het vertegenwoordigen van de dienst bij het passeren van notariële akten tot vestiging en royering van hypotheken in verband met zekerheidstelling ingevolge de Abw, WWB en Participatiewet, alsmede het geven van goedkeuring aan het vestigen van een hypotheek door derden.

Voorzitter

Directeur

Teamleider, Adviseur Sociaal domein, Juridisch adviseur en medewerker TVB

De (onder) mandataris is bevoegd om de notaris te machtigen om de notariële akte te passeren.

1-R. Het nemen van besluiten (toekennen, wijzigen of beëindigen) op grond van de Wet kinderopvang (Wk)

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Consulent Inkomen en Casemanager Werk & Participatie

Ondermandaat Consulent Inkomen en Casemanager Werk & Participatie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-S. Afsluiten van contracten met natuurlijke en rechtspersonen, in het kader van de Participatiewet, Wet Inburgering, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, incl. het nemen van een besluit tot gunning aan partijen en het opleggen van een boete conform het contract bij het niet nakomen van hetgeen is overeengekomen

Voorzitter

Directeur

Met inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding

1-T. Het nemen van besluiten omtrent niet persoonsgebonden aanvragen op grond van de Wmo ter voorkoming van aanvragen om individuele voorzieningen

Bestuur

Directeur

Teamleider en Adviseur sociaal domein en adviseur Wmo & Jeugwet.

1-U. Opstellen / wijzigen uitvoeringsrichtlijnen en het vaststellen van formulieren ten behoeve van aanvragen en onderzoeken 

Bestuur

Directeur

Teamleider en Adviseur sociaal domein

1-V. Het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo) en het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperken verwerking en overdragen persoonsgegevens, zoals bedoeld in de artikelen 15, 16, 17, 18 en 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur sociaal domein, Projectleider, Juridisch adviseur, Privacy Officer, Consulent Inkomen en Casemanager Werk en Participatie

Ondermandaat Consulent Inkomen/ Casemanager Werk & Participatie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

 

Het ondermandaat geldt niet wanneer het om bestuurlijke of personeels-aangelegenheden gaat

1-W. Het afhandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 Awb

Bestuur

Directeur

Teamleiders en Projectleider

Met inachtneming interne-klachtenprocedure

1-X. Het nemen van besluiten op bezwaarschriften en verzoeken om een proceskostenvergoeding, alsmede op verzoeken om schadevergoeding met betrekking tot al dan niet vermeend onrechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit

Bestuur

Directeur

Voor wat betreft bezwaarschriften geldt het mandaat alleen bij dreigende termijnoverschrijding en onder voorwaarde dat de leden van het Bestuur vooraf op de hoogte zijn gesteld en gebleken is dat deze geen bezwaar hebben tegen het te nemen besluit

1-IJ. Het afgeven van verklaringen ex artikel 285 lid 1 onder f Faillissementswet

Bestuur

Directeur KBNL

Betreft verklaring inzake Verzoekschrift toepassen schuldsaneringsregeling

1.1-A. Het nemen van een verleningsbesluit jeugdhulp ex artikel 2.3 Jeugdwet

Bestuur

Directeur

Teamleider, Adviseur Wmo en Jeugdwet en contractmanager Jeugd

1.1.-A1. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een voorziening op grond van de Jeugdwet 

Bestuur

Directeur

Teamleider, contractmanager Jeugd, Medewerker adm. Wmo en Jeugdwet

Het betreft hier besluiten naar aanleiding van een mutatie incl. beschikking op grond van artikel 3 lid 3 van de verordening Jeugdhulp

1.1.-B. Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming met betrekking tot gezag ex artikel 2.4 Jeugdwet

Bestuur

Directeur

Coördinator en Teamleider gebiedsteam / coördinator Jeugdteam

1.1.-C. Het nemen van een verleningsbesluit gesloten jeugdhulp ex artikel 6.1.2 lid 5 en artikel 6.1.4 lid 3 Jeugdwet

Bestuur

Directeur

Coördinator en Teamleider gebiedsteam / coördinator Jeugdteam

1.1.- D. Het doen van een verzoek tot het verkrijgen van een spoedmachtiging of een (voorwaardelijke) machtiging in het kader van vrijwillig gesloten jeugdhulp op grond van artikel 6.1.8. Jeugdwet binnen kantoortijden.

Bestuur

Directeur

Directeur, Teamleiders en jeugdzorg-medewerker Regiecentrum Bescherming en veiligheid, William Schrikker Stichting en het Leger des Heils

De onder- gemandateerden worden tevens gemachtigd in dit kader.

1.1.-D1. Het doen van een verzoek tot het verkrijgen van een spoedmachtiging in het kader van vrijwillig gesloten jeugdhulp op grond van artikel 6.1.8. Jeugdwet buiten kantoortijden.

Bestuur

Directeur

Directeur, Teamleiders en jeugdzorg-medewerker Regiecentrum Bescherming en veiligheid

De onder- gemandateerden worden tevens gemachtigd in dit kader.

1.1.-E. Het vertegenwoordigen van de Dienst bij de Kinderrechter in het kader van de Jeugdwet

Bestuur

Directeur

Coördinator en Teamleider gebiedsteam / coördinator Jeugdteam, Medewerker gebiedsteam/ jeugdteam en medewerker GI

Hieronder valt onder meer een verzoek ingevolge artikel 6.1.8 Jeugdwet

Degene die het verzoekschrift als bedoeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet heeft ondertekend, is bij voorkeur tijdens de zitting van de Rechtbank aanwezig.

Mogelijk vereist de rechtbank een machtiging per zaak!

1.1. -F. Besluiten tot het herzien, intrekken en terugvorderen van een individuele voorziening op grond van de Verordening Jeugdhulp 

Bestuur

Directeur

Teamleider, contractmanager Jeugd, Adviseur Sociaal Domein, Adviseur Wmo en Jeugdwet

2. Personeelsaangelegenheden

2-A. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het nemen van beslissingen ter uitvoering van de arbeidsovereenkomsten met ambtenaren die hiërarchisch vallen onder de gevolmachtigde leidinggevende

Bestuur

Directeur

De volmacht geldt, conform punt II van dit besluit, ook voor het ondertekenen van overeenkomsten of het anderszins vertegenwoordigen van de Dienst in en buiten rechte

2-B. Het aangaan van overeenkomsten tot het aantrekken van uitzendkrachten

Voorzitter

Directeur

Teamleider

Met inachtneming van Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding

2-C. Het vaststellen van de functiebeschrijvingen van ambtenaren (met uitzondering van de functiebeschrijving van de directeur) en het vaststellen van het functieboek.

Bestuur

Directeur

Bij wijzigingen van taken, aanwijzen van nieuwe functiebeschrijvingen en/of indeling in (nieuwe) functiebeschrijvingen als bedoeld in artikel 2, 5 en 7 Procedureregeling HR21 (m.u.v. wijzigingen of vaststelling o.b.v. een organisatiebrede functiebeschrijvingsronde of een organisatorische verandering als bedoeld in de WOR (art. 24-26 WOR)), en het periodiek vaststellen van het functieboek, wordt het mandaat bij de directeur gelegd.

2-D. Het vaststellen van personeelsregelingen

Bestuur

2-E. Het afsluiten van contracten in het kader van de salarisadministratie, het arbodienstverleningsplan, re-integratieactiviteiten en van werk-naar werk trajecten.

Voorzitter

Directeur

Functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding

2-F. Het afnemen van een eed/belofte bij indiensttreding

Voorzitter

Directeur

3. Beheer van de dienst

3-A. Afsluiten van overeenkomsten t.b.v.

 

 • Algemene centrale inkoop

 • levering/onderhoud/ verkoop kantoormateriaal- en meubilair

Voorzitter/ Bestuur

Directeur

Functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding

3- A.1 Afsluiten van overeenkomsten t.b.v. gegevensverwerking (art. 28 lid 3 AVG)

Voorzitter

Directeur

Alle teamleiders

3-B. WA. Schadegevallen van derden vallende binnen het eigen risico

Bestuur

Directeur

3-C. Gunning van werken binnen de begroting

Bestuur

Directeur

Functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding

3-D. Ondertekening van correspondentie voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur genomen beslissingen

Voorzitter

Directeur

3-E. Ontzeggen toegang tot de locaties van de dienst bij wangedrag

Voorzitter

Directeur

Alle teamleiders

Het betreft hier gedrag zoals bedoeld in het agressie-protocol Ondermandaat geldt wanneer daarvoor een spoedeisend belang is