Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Voucherregeling regenton gemeente Schouwen-Duiveland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoucherregeling regenton gemeente Schouwen-Duiveland 2024
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR234237/1
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691654/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-202431-12-2025besluit regenton gemeente SD

09-04-2024

gmb-2024-196953

Tekst van de regeling

Intitulé

Voucherregeling regenton gemeente Schouwen-Duiveland 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van afdeling Ruimte en Milieu (zaaknummer 1036939);

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023;

overwegende dat de gemeenteraad in het kader van klimaatmaatregelen het aanschaffen van regentonnen door inwoners wil stimuleren;

 

besluit vast te stellen de: Voucherregeling regenton Schouwen-Duiveland 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder: Eigenaar/bewoner: Degene die in de Basisregistratie Personen op het adres staat ingeschreven.

Subsidiegrondslag: De hoogte van de subsidie bedraagt € 50,-.

Verordening: De Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023.

 

Artikel 2  

Doelstelling Doel van deze regeling is het stimuleren van het aanschaf van een regenton om als inwoner een bijdrage te kunnen leveren aan de effecten van klimaatverandering door een veranderend neerslagpatroon.

 

Artikel 3  

Doelgroep Natuurlijke personen, inwoner van de gemeente, die voldoen aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden.

 

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN/CRITERIA

 

 

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

a. De aanvrager staat in de BRP als bewoner geregistreerd op het adres van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

b. De regenton die aangeschaft wordt, wordt geïnstalleerd op dit adres.

c. Subsidie wordt verleend voor de aanschaf van een regenton - hieronder wordt ook verstaan regenzuil of regenmuur - , bedoeld om regenwater te verzamelen zodat het toegepast kan worden voor hergebruik:

d. De aanvraag voor subsidie moet zijn ingediend voordat de regenton is aangeschaft;

e. Per woning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op deze regeling;

f. De regenton waarvoor subsidie wordt verleend, moeten binnen 2 maanden na toekenning aangeschaft en geplaatst zijn, blijkend uit de rekening van het werk;

g. De regenton moet minimaal een inhoud van 100 liter hebben

HOOFDSTUK 3 FINANCIELE ASPECTEN

Artikel 5 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt € 50,-.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 6 Vaststelling van de subsidie

In afwijking van de Verordening zijn de volgende regels van toepassing op de aanvraag.

1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Binnen 1 maand nadat de regenton is aangeschaft en geplaatst, dient de aanvrager door het toesturen van de rekening van de aanschaf aan te tonen dat de regenton daadwerkelijk is aangeschaft.

2. Als binnen 3 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen verantwoording door het college is ontvangen, verlaagt het college de subsidie ambtshalve tot € 0,-. Het college kan in bijzondere omstandigheden op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn en bepaling.

3. De subsidie wordt aan de aanvrager betaald, binnen vier weken nadat aangetoond is dat de regenton aangeschaft en geplaatst is.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

2. Deze regeling vervalt op 31 december 2025.

3. Voor die gevallen en situaties waarin deze nadere regels niet geheel voorzien maar wel aansluiten bij de geest en bedoeling van deze nadere regels kan het college van burgemeesters en wethouders gemotiveerd afwijken.

4. Deze nadere regels zijn aan te halen als Voucherregeling regenton Schouwen-Duiveland 2024.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 9 april 2024

S.J.A. Bronsveld, J.Chr. van der Hoek,