Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026
CiteertitelNadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. De Mens Zien. Actieplan Dementie 2024-2026
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024Nieuwe regeling

23-04-2024

gmb-2024-190825

Z24-039139

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026

Zaaknummer: Z24 - 039139

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op De Mens Zien. Actieplan Dementie 2024-2026, vastgesteld door gemeenteraad d.d. 31 januari 2024;

gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026

Artikel 1 Doelstelling Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026

Met deze nadere regels wil de gemeente Amstelveen inwoners en organisaties stimuleren om bij te dragen aan een dementievriendelijk Amstelveen, een van de speerpunten uit De Mens zien. Actieplan Dementie 2024-2026. De subsidieregeling is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan een of meer van onderstaande doelstellingen:

 • 1.

  Meer bewustwording en begrip over dementie.

 • 2.

  Het langer mee kunnen blijven doen aan activiteiten voor inwoners met dementie.

 • 3.

  Een meer dementievriendelijke buitenruimte.

Artikel 2 Criteria voor dementievriendelijke initiatieven

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de aanvraag (1) bij te dragen aan een of meer van de doelen zoals omschreven in artikel 1 en (2) te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  Het gaat om activiteiten, projecten of producten waarbij de inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend is ten opzichte van het huidige aanbod, en

 • b.

  Het initiatief betreft het terrein van de Wmo, zorg en welzijn, maar kan raakvlakken hebben met sport, cultuur, onderwijs, Participatiewet, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, en

 • c.

  De voorgestelde innovatie heeft betrekking op zorg/ondersteuning aan en welzijn van de inwoners van Amstelveen met dementie, en is voor inwoners beschikbaar en bereikbaar, onafhankelijk van hun inkomen, en

 • d.

  Het initiatief kan niet op andere wijze in aanmerking komen voor financiering, subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm ook.

Artikel 3 Doelgroep

Op basis van de Nadere regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026 kan subsidie worden verstrekt aan inwoners, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen die zich richten op zorg en ondersteuning voor inwoners met dementie.

Artikel 4 Duur subsidieperiode

Deze subsidieregeling beslaat de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 december 2026.

Artikel 5 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor 2024, 2025 en 2026 bedraagt jaarlijks € 60.000,-

 • 2.

  Indien het in het eerste lid genoemde subsidieplafond is bereikt, wordt geen subsidie meer verleend.

 • 3.

  Een subsidie bedraagt voor een maatschappelijke organisatie of commerciële partij ten hoogste € 30.000,- per aanvraag. Voor een inwoner bedraagt de subsidie ten hoogste € 5.000,- per aanvraag.

Artikel 6 Cofinanciering

Voor commerciële partijen geldt een co-financieringseis van 25% van de totale projectkosten, die ingevuld kan worden met financiële middelen of inzet van mensuren.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag een projectvoorstel dat voldoet aan de doelstellingen en criteria van de subsidieregeling, waarin beschreven wordt:

  • a.

   het initiatief;

  • b.

   de doelgroep;

  • c.

   beoogde activiteit/project/product;

  • d.

   de gewenste resultaten;

  • e.

   een tijdspad en een begroting;

  • f.

   het verzochte subsidiebedrag;

  • g.

   hoe het initiatief bijdraagt aan de in artikel 1 genoemde doelstellingen.

 • 2.

  De subsidie wordt gezien als een projectsubsidie met een looptijd van (uiterlijk) twee jaar. Uiterlijk na een jaar stuurt de aanvrager een (tussentijdse) evaluatie naar de gemeente. De subsidie wordt na afronding van het project verantwoord volgens de regels van de Algemene Subsidie Verordening Amstelveen 2023.

 • 3.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op het door de gemeente beschikbaar gesteld formulier voor projectsubsidies. De aanvrager mag aanvullende documenten ter ondersteuning bij zijn aanvraag voegen.

 • 4.

  Conform de vigerende algemene subsidieverordening (artikel 14 en artikelen 16 en 17) dient een aanvrager na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in tenzij vaststelling al geschiedde (conform artikel 15).

Artikel 8 De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Voor zover loonkosten subsidiabel zijn, worden daartoe uitsluitend de loonkosten van het rechtstreeks bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit betrokken personeel gerekend.

 • 3.

  Overheadkosten bedragen niet meer dan 20% van de subsidiabele projectkosten. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers die de activiteit als bedoeld in artikel 2 uitvoeren.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekken van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, als onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 mei 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Amstelveen Dementievriendelijk 2024-2026.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens