Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Nadere regels subsidie Doe-Het-Zelvers voor particuliere woningen gemeente Schouwen-Duiveland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie Doe-Het-Zelvers voor particuliere woningen gemeente Schouwen-Duiveland 2024
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 3 lid 2 van Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2024Nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-189221

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie Doe-Het-Zelvers voor particuliere woningen gemeente Schouwen-Duiveland 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

gezien het voorstel van afdeling Ruimte en Milieu van 13 februari 2024 (zaaknummer 1002877);

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023;

overwegende dat het college in het kader van klimaatmaatregelen het isoleren van particuliere woning wil stimuleren;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels subsidie Doe-Het-Zelvers voor particuliere woningen gemeente Schouwen-Duiveland 2024.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

Eigenaar/bewoner: Degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die tevens in de

Basisregistratie Personen op het adres staat ingeschreven.

Energielabel: Een energielabel als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid, van het besluit energieprestatie

gebouwen (https;//wetten.overheid.nl) laat zien hoe energiezuinig het huis is. Energielabel A is voor een

zeer energiezuinig huis. Energielabel G voor een huis dat veel energie gebruikt. Een definitief energielabel

moet opgesteld worden door een erkend adviseur.

Natuur inclusief isoleren: bij het natuur inclusief isoleren wordt op grond van de wet natuurbescherming

rekening gehouden met beschermde diersoorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Er wordt

onderzocht of er beschermde diersoorten gehuisvest zijn. Als er ingrepen gebeuren die impact hebben op

het leefgebied van beschermde diersoorten, dan moeten er maatregelen worden genomen (o.a. zorgen

voor alternatieve nestgelegenheden).

Isolatienormen: de isolatienormen zoals opgenomen in titel 4.5 van de regeling nationale EZK- en LNV

subsidie, https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2024-01-16/0#Hoofdstuk4, titeldeel 4.5.

Verordening: De Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023.

Omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning is de officiële toestemming van een overheidsinstantie aan burgers,

bedrijven en andere overheden om bepaalde activiteiten te verrichten in de fysieke leefomgeving.

Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bouwwerk. Het wijzigen van een rijksmonument.

Artikel 2 Doelstelling

Doelen van deze regeling zijn:

a. Het nemen van isolerende maatregelen aan bestaande woningen te stimuleren teneinde het

energieverbruik terug te dringen en daardoor bij te dragen aan een energieneutraal SchouwenDuiveland in 2040.

b. Terugdringen van de energierekening van inwoners met een laag inkomen en een hoog

energieverbruik (label D, E, F en G).

Artikel 3 Doelgroep

Natuurlijke personen, tevens eigenaar van een woning, die voldoen aan de in artikel 4 gestelde

voorwaarden.

 

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN/CRITERIA

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

a. De aanvrager is eigenaar van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

b. De aanvrager staat in de BRP als bewoner geregistreerd op het adres van de woning

waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Eigenaren die nog niet ingeschreven staan in verband

met renovatie komen ook in aanmerking voor subsidie.

c. Alleen woningen met een energielabel D of lager komen in aanmerking voor de subsidie.

d. Subsidie wordt verleend voor isolatiematerialen die zelf worden aangebracht in de woning

zoals:

a. Vloerisolatie

b. Binnen dakisolatie

c. Binnenmuurisolatie

d. Voorzetramen (buiten en binnen)

e. Buisisolatie

f. Isolerende deuren

g. Overige isolerende maatregelen die zelf zijn uit te voeren.

e. De subsidie wordt alleen verstrekt ten behoeve van de aanschaf van materialen.

f. De materialen worden aangebracht op het adres van de aanvrager. Dit moet bewezen worden

met fotomateriaal.

g. De aanvraag voor subsidie moet zijn ingediend voorafgaand aan de aanschaf van materialen.

h. De kosten van de te nemen maatregelen moeten blijken uit een factuur.

i. De aanvrager is verantwoordelijk om te controleren of er een omgevingsvergunning nodig is

voor de door hem uit te voeren maatregelen.

j. Bij de plaatsing van materialen moet:

a. Bij dakisolatie rekening worden gehouden met beschermde diersoorten zoals vleermuizen,

huismussen en gierzwaluwen (Natuur Inclusief Isoleren).

b. Er wordt voldaan aan de isolatienormen zoals opgenomen in titel 4.5 van de regeling

nationale EZK- en LNV subsidie, https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2024-01-

16/0#Hoofdstuk4, titeldeel 4.5.

k. Per woning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op de Nadere regels subsidie Doe-het-Zelvers Schouwen-Duiveland 2024.

l. Deze subsidie kan gestapeld worden met andere subsidies.

m. De isolerende maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend, moeten binnen 6 maanden na

toekenning uitgevoerd worden.

 

HOOFDSTUK 3 FINANCIELE ASPECTEN

Artikel 5 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

1. Aanvragen kunnen meerdere maatregelen betreffen.

2. Het subsidiebedrag is maximaal € 1.000,00 voor woningeneigenaren.

 

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE EN VASTSTELLING

Artikel 6 Aanvraagprocedure

1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2. Bij een aanvraag dienen de volgende bijlagen te worden bijgevoegd:

a. Foto’s van de beginsituatie.

b. Een bewijs van een voorlopig of definitief energielabel.

c. Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning.

3. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het subsidiebudget nog toereikend is.

Artikel 7 vaststelling van de subsidie

1. Binnen 6 maanden nadat de subsidie is toegekend dient de aanvrager per aanvraag een

onderbouwing in van de kosten voorzien van bewijsstukken (facturen e.d. en foto’s van de

eindsituatie). Op de facturen dient het zaaknummer vermeld te worden. Steekproefsgewijs zal er

controle uitgevoerd worden.

2. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten tot een maximum van de hoogte van

de subsidietoekenning.

3. Als binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen verantwoording aan het college is

ontvangen, verlaagt het college de subsidie ambtshalve tot € 0,-. Het college kan in bijzondere

omstandigheden op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn.

4. De subsidie wordt aan de aanvrager betaald, binnen vier weken nadat de subsidie is vastgesteld.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

1. Deze Nadere regels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

2. Voor die gevallen en situaties waarin deze nadere regels niet geheel voorzien maar wel aansluit bij de

geest en bedoeling van deze regeling kan het college van burgemeesters en wethouders gemotiveerd

afwijken.

3. Deze Nadere regels zijn aan te halen als Nadere regels subsidie Doe-Het-Zelvers voor particuliere

woningen Schouwen-Duiveland 2024.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 13 februari 2024.

S.J.A. Bronsveld, A.M.J. van Burg

Secretaris, locoburgemeester