Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Subsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024
CiteertitelSubsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpSubsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Den Haag 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-202401-01-2025nieuwe regeling

09-04-2024

gmb-2024-182358

RIS318565 DSB/10732901

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024

Toelichting

 

Er ligt het voornemen om een zero-emissiezone in te voeren in Den Haag. Gestart wordt in het centrum in 2025. In 2026 wordt de zone uitgebreid richting de kust. Het doel hiervan is onder andere om de depositie van stikstof in de Natura 2000 gebieden te reduceren.

 

Het invoeren van een zero-emissiezone vraagt van Haagse ondernemers een extra inspanning. Naast de reeds bestaande landelijke regelingen (subsidies voor de aanschaf of leasen van bestelauto’s, fiscale voordelen, leningen tegen lage rente), is deze subsidieregeling vastgesteld voor de demontage van niet-emissieloze bestelauto’s. Deze regeling is een aanvulling op andere maatregelen die ondernemers voldoende tijd moeten geven en helpen om te verduurzamen, zoals een overgangsperiode, vrijstellingen, ontheffingen en ander flankerend beleid. Verder worden er mobiliteitsmakelaars beschikbaar gesteld voor een persoonlijk adviesgesprek of wagenparkscan.

 

Besluitvorming

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020,

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bestelauto:

voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwd motorvoertuig met ten minste vier wielen met de voertuigclassificatie N1, zoals bedoeld in de richtlijn 2007/46/EG van het Europees parlement en de raad, met een technisch toegestane maximummassa tot 3.500 kg;

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

demontageverklaring:

verklaring, waarmee een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW erkenning “bedrijfsvoorraad” met het onderdeel bevoegdheid “Online Registratie Auto Demontage”, verklaart om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van het voertuig in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens verklaart dat het demontagebedrijf zich verplicht ook het voertuig in eigen beheer te demonteren en het voertuig niet in eigendom over te dragen of te exporteren;

emissieloos:

zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes;

ondernemer:

rechtspersoon, eenmanszaak of een VOF die blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevestigd is in Den Haag.

Artikel 1:2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2:2 bedoelde activiteit.

 

Hoofdstuk 2 Het doel, de activiteit en de doelgroep

 

Artikel 2:1 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidieregeling is om zoveel mogelijk Haagse bestelauto’s die niet emissieloos zijn van de weg te halen.

 • 2.

  De koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Den Haag en het ondersteunen van Haagse ondernemers bij de invoering van de zero-emissiezone.

 

Artikel 2:2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de demontage van een, blijkens de gegevens in het kentekenregister van het RDW, bestelauto die niet emissieloos is.

 • 2.

  Het vervoersmiddel als bedoeld in het eerste lid moet, blijkens de gegevens in het kentekenregister van het RDW, uiterlijk op 1 januari 2024 op naam van de aanvrager zijn gesteld.

 • 3.

  Het vervoersmiddel als bedoeld in het eerste lid mag niet, blijkens de gegevens in het kentekenregister van het RDW, vóór inwerkintreding van onderhavige regeling zijn gedemonteerd.

 

Artikel 2:3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een ondernemer met een niet-emissieloze bestelauto in eigendom die volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel uiterlijk op 1 januari 2024 is gevestigd in de gemeente Den Haag.

 

Hoofdstuk 3 De subsidie

 

Artikel 3:1 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 3.500,- voor de demontage van een niet-emissieloze bestelauto van een ondernemer die volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel uiterlijk op 1 januari 2024 is gevestigd in de gemeente Den Haag;

 

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond en verdeling

 

Artikel 4:1 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidievaststelling op grond van deze regeling geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding tot en met 31 december 2024 een subsidieplafond van € 250.000,-.

 • 2.

  Het college kan bij besluit de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

 

Artikel 4:2 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Hoofdstuk 5 Besluitvorming subsidie

 

Artikel 5:1 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt binnen 2 maanden na afgifte van de demontageverklaring via een door het college beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier, ingediend.

 • 2.

  In afwijking van de op grond van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 over te leggen gegevens, legt de aanvrager bij het digitaal aanvraagformulier de volgende gegevens over:

  a. een demontageverklaring;

  b. een kopie van een inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan twee weken;

  c. een de-minimisverklaring voor zover de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon;

  d. bankafschrift op naam van de onderneming.

 

Artikel 5:2 Beslistermijn subsidievaststelling

In afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020, beslist het college binnen zes weken nadat de volledige subsidieaanvraag is ingediend.

 

Artikel 5:3 Subsidievaststelling zonder verlening vooraf

Het college stelt de subsidie direct vast.

 

Artikel 5:4 Uitbetaling of verstrekking subsidie

Verstrekking van de subsidie vindt plaats binnen vier weken nadat het college een toewijzend besluit heeft genomen tot subsidievaststelling.

 

Artikel 5:5 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 wordt de subsidie geweigerd als:

 • a. het kentekenbewijs voor het te demonteren voertuig ingevolge artikel 60, eerste lid, onder b of c, van de Wegenverkeerswet 1994 is ingevorderd of ongeldig is verklaard;

  b. het te demonteren voertuig is opgenomen in een bedrijfsvoorraad van een bedrijf dat beschikt over de RDW-erkenning “bedrijfsvoorraad”.

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

 

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze regeling afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 6:2 Slotbepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na datum uitgifte in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2025.

 • 3.

  De bepalingen van deze regeling blijven van toepassing op aanvragen die zijn ontvangen voor 1 januari 2025 en op bezwaar- en beroepsschriften waarop op 1 januari 2025 nog niet is beslist.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling demontage bestelauto’s ondernemers Den Haag 2024.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2:3

Om te garanderen dat het om Haagse ondernemers gaat, moet de onderneming uiterlijk per 1 januari 2024 gevestigd zijn in de gemeente Den Haag.

 

Artikel 5:1

Een vrijwaringsbewijs wordt niet als een demontageverklaring beschouwd.

 

Artikel 5:3, onder a

Het kentekenbewijs voor het te demonteren voertuig mag niet ongeldig zijn verklaard of zijn ingevorderd. Het gaat hier om zogenaamde WOK-voertuigen. WOK betekent Wachten Op Keuring en geldt bijvoorbeeld voor een auto waarvan het kenteken na een zware aanrijding is ingenomen.

 

Artikel 5:3, onder b

Subsidie wordt onder andere geweigerd voor voertuigen die in de bedrijfsvoorraad van een autobedrijf zijn opgenomen, om te voorkomen dat autobedrijven via deze regeling van hun niet verkoopbare voorraad afkomen.

 

Den Haag, 9 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Ilma Merx

 

de burgemeester,

Jan van Zanen