Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Besluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee
CiteertitelBesluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Omgevingswet
 3. Besluit bouwwerken leefomgeving
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024nieuwe regeling

26-02-2024

gmb-2024-175879

Z-24-159956/177306

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

besluiten vast te stellen het Besluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee.

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • mandaat: mandaat als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb en machtiging als bedoeld in artikel 10:12 van de Awb;

 • VRR: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 2 Afdoening gebruiksmeldingen

 • 1.

  De algemeen directeur van de VRR heeft mandaat voor het behandelen en beoordelen van gebruiksmeldingen en het uitoefenen van de bevoegdheden bedoeld in artikel 6.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

 • 2.

  De algemeen directeur van de VRR is bevoegd het mandaat gegeven in het eerste lid in ondermandaat door te geven aan zijn ondergeschikten.

Artikel 3 Aanwijzing toezichthouders

De algemeen directeur van de VRR heeft mandaat om op grond van artikel 18.6 van de Omgevingswet toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb, die belast zijn met het toezicht op de naleving van regels gesteld bij of krachtens de Omgevingswet die brandveilig gebruik of brandveiligheid betreffen.

Artikel 4 Kaders en overleg

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden waarvoor in dit besluit mandaat verleend is, worden de volgende kaders in acht genomen:

  • a.

   algemene instructies en instructies per geval van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; en

  • b.

   de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de door het gemeentebestuur vastgestelde beleidskaders.

 • 2.

  Voorafgaand aan de uitoefening van een bevoegdheid waarvoor in dit besluit mandaat verleend is, wordt overlegd met de gemeente, indien:

  • a.

   de uitoefening in afwijking zou zijn van het bepaalde in het eerste lid onder a;

  • b.

   de uitoefening naar verwachting politieke of maatschappelijke gevolgen kan hebben; of

  • c.

   voorzien wordt dat zij tot aansprakelijkstelling of anderszins aanspreken van de gemeente zal leiden.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit mandaat gebruiksmeldingen VRR gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 26 februari 2024 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Hierbij verklaar ik in te stemmen met het verleende mandaat.

De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

mr. drs. A. Littooij