Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Beleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet 2024 gemeente Tytsjerksteradiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet 2024 gemeente Tytsjerksteradiel
CiteertitelBeleidsregels werknemersvoorzieningen 2024 gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatieverordening 2023 gemeente Tytsjerksteradiel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2024nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-175421

S2024-06512

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet 2024 gemeente Tytsjerksteradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel,

 

overwegende dat:

 • het gewenst is om beleidsregels vast te stellen over werknemersvoorzieningen;

 • de gemeente op grond van de Participatiewet en de Participatieverordening 2023 gemeente Tytsjerksteradiel verantwoordelijk is voor persoonlijke ondersteuning bij werk;

gelet op:

 • artikel 21 tot en met 24 van de Participatieverordening 2023 Gemeente Tytsjerksteradiel;

b e s l u i t:

vast te stellen, de navolgende Beleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet 2024 gemeente Tytsjerksteradiel

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;

  • b.

   Doelgroep loonkostensubsidie: als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet: personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

  • c.

   Intermediaire activiteit: Persoonlijke dienstverlening die gericht is op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of beperking geheel of gedeeltelijk ontbrekende auditieve, visuele of motorische lichaamsfunctie.

  • d.

   Kandidaat: de persoon met een uitkering zoals omschreven onder sub b);

  • e.

   Professional: een medewerker in dienst van de gemeente of een daartoe door de gemeente gecontracteerde (uitvoerings-)organisatie (bv. het UWV.);

  • f.

   Proefplaats: Het tijdelijk verrichten van reguliere werkzaamheden met behoud van uitkering gedurende twee maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier maanden;

  • g.

   Structurele functionele belemmering: een ziekte of beperking die een kandidaat belemmert bij het werk.

  • h.

   Structurele fysieke belemmering: een fysieke of motorische beperking die de bewegingsmogelijkheid verstoort.

Artikel 2. Doel werknemersvoorzieningen

Het doel van werknemersvoorzieningen is om structurele functionele of fysieke belemmeringen te verminderen of weg te nemen om werk mogelijk te maken voor inwoners die een arbeidsbeperking hebben en tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren.

Artikel 3. Vormen van werknemersvoorzieningen

De gemeente Tytsjerksteradiel biedt de volgende werknemersvoorzieningen:

 • 1.

  Vervoersvoorziening die de kandidaat in staat stelt om zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie te bereiken.

 • 2.

  Meeneembare voorziening voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, de inrichting van de opleidingslocatie of de proefplaats en de bij het werk of opleiding te gebruiken hulpmiddelen.

 • 3.

  Noodzakelijke intermediaire activiteit voor op de werkplaats, proefplaats of opleidingslocatie wanneer er sprake is van een motorische beperking.

Artikel 4. Algemene voorwaarden werknemersvoorzieningen

Om voor een werknemersvoorziening in aanmerking te komen moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • 1.

  de voorziening is noodzakelijk;

 • 2.

  de kandidaat woont in de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • 3.

  de kandidaat behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie;

 • 4.

  er is sprake van;

  • a.

   een arbeidsovereenkomst voor ten minste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week, of;

  • b.

   een proefplaats;

 • 5.

  de aanvrager/kandidaat kan geen aanspraak maken op een voorliggende voorziening (zoals WMO, UWV of Zorgverzekeringswet);

 • 6.

  het college biedt de meest adequate en goedkoopste oplossing, kwalitatief verantwoord.

Artikel 5. Specifieke voorwaarden

Naast algemene voorzieningen zijn er per type werknemersvoorziening aanvullende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor vergoeding.

 • 1.

  Vervoersvoorziening

 • Bij de beoordeling van een vervoersvoorziening gelden de volgende specifieke voorwaarden:

  • a.

   Door de beperking is zelfstandig reizen of gebruik maken van het openbaar vervoer niet mogelijk.

  • b.

   De vervoersvoorziening is voor woon/ werkverkeer.

  • c.

   Alleen de meerkosten boven de kosten voor het gebruik van regulier openbaar vervoer worden vergoed;

  • d.

   De vervoersvoorziening kan in natura of als vergoeding worden verstrekt.

  • e.

   De kosten van de vervoersvoorziening moeten proportioneel zijn, dat wil zeggen dat de investering in de vervoersvoorziening moet opwegen teven de opbrengsten van uitstroom naar werk. Bij de beoordeling of de kosten proportioneel zijn wordt onder andere meegewogen:

   • -

    de kosten van de vervoersvoorziening.

   • -

    de duur van de arbeidsovereenkomst in termen van looptijd (aantal maanden/jaren/bepaalde tijd/onbepaalde tijd);

   • -

    de omvang van de arbeidsovereenkomst in termen van het aantal uren per week en het aantal dagen dat de kandidaat per week reist.

 • 2.

  Meeneembare voorzieningen

 • Bij de beoordeling van een meeneembare voorziening zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

  • a.

   In aanvulling op voorwaarde 4 genoemd in artikel 4 kan het toekennen van een meeneembare voorziening gedurende de proefplaatsing tot de mogelijkheden behoren op voorwaarde dat de intentie is dat na de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst volgt van minimaal 6 maanden.

  • b.

   Een professional beoordeelt of een meeneembare voorziening noodzakelijk is.

  • c.

   De meeneembare voorziening wordt in principe in bruikleen beschikbaar gesteld. In bijzondere gevallen kan het college besluiten de voorziening in eigendom te verstrekken.

  • d.

   Er geldt een drempelbedrag van € 176,76 [normbedrag UWV op 1-1-2024] voor alle voorzieningen.

  • e.

   Het drempelbedrag wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld. Het college past het bedrag toe dat op 1 januari van het betreffende jaar geldt.

  • f.

   Voorzieningen die minder dan het drempelbedrag kosten, worden niet vergoed. Voorzieningen die meer kosten dan het drempelbedrag worden volledig vergoed.

 • 3.

  Intermediaire activiteit bij visuele of motorische beperking

 • Bij de beoordeling van de toepassing van een intermediaire activiteit bij visuele of motorische beperking zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

  • a.

   Er is sprake van een aantoonbare visuele of motorische beperking die, wanneer nodig, wordt vastgesteld door een arbeidsdeskundige.

  • b.

   Het aantal uren van de intermediaire activiteiten is maximaal 1 uur per week.

  • c.

   Het uurtarief is € 24,10 [normbedrag UWV op 1-1-2024].

  • d.

   Het drempelbedrag wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld. Het college past het bedrag toe dat op 1 januari van het betreffende jaar geldt.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De kandidaat vraagt een werknemersvoorziening aan bij de woongemeente.

 • 2.

  Het college handelt de aanvraag af binnen 8 weken.

 • 3.

  Wanneer nodig vraagt het college schriftelijk aanvullende informatie op of nodigt de kandidaat uit voor een gesprek waarin aanvullende informatie kan worden gevraagd.

 • 4.

  In aanvulling op het voorgaande lid kan een kandidaat ook uitgenodigd worden door een arbeidsdeskundige of een door het college aangewezen arts.

Artikel 7. Besluit

 • 1.

  Na het besluit ontvangt kandidaat een toekennings- of afwijzingsbeschikking.

 • 2.

  In geval van een meeneembare voorziening koopt de gemeente de voorziening in bij één van haar leveranciers. De leverancier bezorgt de voorziening kosteloos bij de kandidaat.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze beleidsregel in een individueel geval leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college hiervan ten gunste van de kandidaat afwijken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na publicatie. Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels vervallen de beleidsregels genoemd: ‘Beleidsregel Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2016’.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels werknemersvoorzieningen 2024 gemeente Tytsjerksteradiel.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op 2 april 2024

de secretaris/directeur,

drs. J. Krul

de burgemeester,

drs. L.J. Gebben

Toelichting Werknemersvoorzieningen

Artikel 1Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2Doel werknemersvoorzieningen

Werknemersvoorzieningen zijn bedoeld om structurele functionele of fysieke belemmeringen te verminderen of weg te nemen zodat inwoners met een arbeidsbeperking hun werk kunnen doen.

Bij een structurele functionele belemmering is er sprake van een ziekte of beperking die een kandidaat belemmert bij het werk. Bij een functionele beperking is er sprake van een fysieke of motorische beperking die de bewegingsmogelijkheid verstoort. Onder deze diverse groep beperkingen vallen onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming of artritis. Onder structureel verstaan we levenslang.

 

Artikel 3Vormen van werknemersvoorzieningen

De werknemersvoorzieningen vallen uiteen in drie categorieën:

 • 1.

  Vervoersvoorziening.

 • 2.

  Meeneembare voorziening.

 • 3.

  Intermediaire activiteit bij een motorische beperking;

Artikel 4Algemene voorwaarden werknemersvoorzieningen

Dit artikel regelt welke algemene voorwaarden gelden wanneer een werknemersvoorziening wordt aangevraagd.

 

Artikel 5Specifieke voorwaarden

Dit artikel regelt per werknemersvoorziening de specifieke voorwaarden.

 

Vervoersvoorzieningen

Bij vervoersvoorzieningen gaat het om bijvoorbeeld een taxi of een elektrische fiets. Een medewerker van de gemeente bepaalt per geval op basis van maatwerk waar behoefte aan is. Daarnaast maakt de professional een redelijkheidsoverweging. De kosten van de voorziening moeten in redelijke verhouding staan tot de baten. Tot slot geldt dat alleen de meerkosten boven de kosten voor het gebruik van regulier openbaar vervoer worden vergoed.

 

Meeneembare voorziening

Een meeneembare voorziening is een voorziening die kan worden meegenomen, met andere woorden de voorziening is niet aan de specifieke werkplek gebonden. We noemen dit ook wel dat de voorziening niet aard- en nagelvast is. Hoewel een werkgever de plicht heeft om zijn werknemers van deugdelijk materiaal te voorzien, kan het toch nodig en redelijk zijn om deze kosten als gemeente te dragen.

 

We maken dit in een voorbeeld duidelijk. In een aantal beroepen is het vanuit veiligheidsvoorschriften nodig dat er werkschoenen (met stalen neuzen) worden gedragen. De werkgever is verplicht om deze te verstrekken. Heeft een werknemer een zodanige beperking dat er een noodzaak bestaat tot het dragen van aangepast orthopedisch schoeisel, dan kunnen aangepaste orthopedische werkschoenen als een voorziening worden verstrekt.

 

In de Participatiewet wordt niet nader beschreven wat meeneembare voorzieningen zijn. Te denken valt aan de volgende type voorzieningen:

 • Orthopedisch werkschoeisel;

 • Hulpmiddelen voor alarmeren/signaleren;

 • Hulpmiddelen bij het schrijven;

 • Handgereedschap;

 • Meetinstrumenten;

Bovenstaande lijst met meeneembare voorzieningen is niet limitatief. Er geldt een drempelbedrag van € 176,76 [normbedrag UWV op 1-1-2024] voor alle voorzieningen. Voorzieningen die minder dan het drempelbedrag kosten, worden niet vergoed en komen voor rekening van de werkgever. Voorzieningen die meer kosten dan het drempelbedrag worden volledig vergoed.

 

Intermediaire activiteit bij visuele of motorische beperking

Bij een intermediaire activiteit gaat het bijvoorbeeld om een voorleeshulp, hulp bij het openen van de post of bij het zoeken van informatie op internet. Het is de bedoeling dat alle werknemersvoorzieningen die in verband met een visuele beperking op termijn worden verstrekt, beoordeeld en bekostigd door het UWV. Naar verwachting is dit op 1 januari 2024.

 

Artikel 6Aanvraag

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7Besluit

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8Hardheidsclausule

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.