Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand 2022.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2024nieuwe regeling

09-04-2024

gmb-2024-172091

1497125/1348533

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer d.d. 9 april 2024;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand 1994 en artikel 156 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

het volgende Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen:

Artikel 1 - Begripsbepaling

Het Reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (vastgesteld bij wet 14 oktober 1993, stb 555);

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid twee en drie, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentedienst is, als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid twee en drie, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • f.

  gemeentehuis: elk huis of ruimte als zodanig aangewezen (zie artikel 5 van dit reglement).

Artikel 2 - (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimumaantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 - Benoeming

 • 1.

  Ambtenaren van de burgerlijke stand worden maximaal benoemd voor de periode dat zij in dienst van de gemeente of van een andere gemeente zijn.

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd voor een in het desbetreffende benoemingsbesluit te bepalen periode.

 • 3.

  De onder het tweede lid bedoelde periode eindigt in ieder geval op de 1e dag van de maand volgende op die waarin de benoemde de leeftijd van 72 jaar zal bereiken.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent de benoembaarheid van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 5.

  Voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie komen in aanmerking:

  • -

   Personen die in een andere gemeente in Nederland benoemd en beëdigd zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4 - Leiding

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer beslist op verzoeken tot eenmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die al elders die functie bekleedt.

Artikel 5 - Huwelijkslocaties

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden in het “huis der gemeente” dan wel op het terrein van het huis der gemeente.

 • 2.

  Het gehele grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is aangewezen als “huis der gemeente”.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels voor aanwijzing van vaste en eenmalige trouwlocaties.

Artikel 6 - Openstelling bureau van de burgerlijke stand

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a.

  voor huwelijkssluiting en registratie van het partnerschap in de gemeentelijke locaties:

  • -

   van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Tussen twee huwelijken in wordt steeds 30 minuten gepland zodat bruidsparen elkaar niet verdringen bij de entree en er voldoende tijd is voor het eventueel aanpassen van de ruimte voor het volgende huwelijk.

  • -

   zaterdag en zondag tussen 09.00 en 16.00 uur. Tussen twee huwelijken in wordt steeds 30 minuten gepland zodat bruidsparen elkaar niet verdringen bij de entree en er voldoende tijd is voor het eventueel aanpassen van de ruimte voor het volgende huwelijk;

 • b.

  voor de eenvoudige ceremonie: maandag en dinsdag om 10.00 en om 14:30 uur;

 • c.

  voor huwelijkssluiting en registratie van het partnerschap in verzoeklocaties: van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur;

 • d.

  voor kosteloze huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie: dinsdag om 09.00 uur en 09.30 uur;

 • e.

  voor overige werkzaamheden: conform de openingstijden van de gemeente, met uitzondering van de avondopenstelling.

Artikel 7 - Sluiting of openstelling bureau in bijzondere gevallen

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in artikel 6 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende- of daarmee gelijkgestelde feestdag als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan, op verzoek van een belanghebbende aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen waarop het bureau gesloten is, indien wordt aangetoond, dat met het verrichten van de werkzaamheden, gelet op het spoedeisende karakter ervan, niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is voor het publiek beperkt open worden gesteld op door het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer besluiten tot afwijking van de in dit reglement vastgestelde openingsuren.

Artikel 8 - Overige- en slotbepalingen

 • 1.

  Het Reglement Burgerlijke Stand 2022 vastgesteld bij besluit van het college van 01-01-2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 9 april 2024.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2024”.

Vastgesteld in de vergadering van 9 april 2024 .

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester

Artikelsgewijze toelichting op het Reglement burgerlijke stand 2024

Artikel 1 tot en met 3

Het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, eerste lid BW).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand geldt het navolgende:

 • 1.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of een andere gemeente;

 • 2.

  de ambtenaar is 18 jaar of ouder;

 • 3.

  de ambtenaar is belast met het opnemen van akten van de burgerlijke stand en daaraan toe te voegen latere vermeldingen in de onder hem berustende registers van de burgerlijke stand en verder met al hetgeen de instandhouding van die registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d boek 1 BW). Hoewel het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid opent tot benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand die in dienst zijn van een andere gemeente, gaat uit praktische overwegingen de voorkeur uit naar benoeming van personen die in dienst zijn van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ambtenaren uit een andere gemeente worden uitsluitend voor eenmalige huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie op verzoek benoemd.

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de navolgende bepalingen:

 • 1.

  de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan in dienst zijn van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of van een andere gemeente;

 • 2.

  de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan een persoon zijn die niet in dienst is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of een andere gemeente;

 • 3.

  de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met huwelijkssluiting, partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

Overige benoemingsvereisten

In Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn geen leeftijdsvereisten of onverenigbare betrekkingen opgenomen. In principe is eenieder, mits handelingsbekwaam, benoembaar. Het staat de gemeente echter vrij om eisen te stellen. Onverminderd het daarover in het Burgerlijk Wetboek bepaalde, geldt voor benoeming tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het volgende:

 • 1.

  men moet minimaal 18 (handelingsbekwaam) en mag maximaal 71 jaar zijn;

 • 2.

  men mag niet, om welke reden dan ook, onder curatele zijn gesteld;

 • 3.

  men dient blijkens een te overleggen verklaring omtrent het gedrag van onbesproken gedrag te zijn;

 • 4.

  men dient aantoonbaar te beschikken over relevante kennis op het gebied van de burgerlijke stand of bereid te zijn deze kennis door middel van opleiding te vergaren;

 • 5.

  men dient aantoonbare ervaring te hebben met het spreken in het openbaar, het houden van toespraken en het opstellen van speeches;

 • 6.

  men heeft bij voorkeur kennis van de meest gangbare vreemde talen en heeft zich enigszins verdiept in relevante achtergronden van andere culturen;

 • 7.

  tegen het sluiten van een huwelijk of de registratie van een partnerschap tussen personen van gelijk geslacht bestaan geen gewetensbezwaren.

Benoeming

In artikel 3 is conform het gestelde in artikel 16, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd voor welke periode ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. De maximale benoemingsduur is verbonden aan de duur van het gemeentelijk dienstverband. Burgemeester en wethouders kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit de periode bepalen. Eenzelfde regeling geldt voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Als maximale periode waarvoor benoeming kan plaatsvinden geldt:

 • 1.

  voor leden van het bestuur van de gemeente: voor de periode, dat de benoemde deel uitmaakt van dit bestuur;

 • 2.

  voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente: voor de periode dat de benoemde in dienst van de gemeente zal zijn;

 • 3.

  in alle andere gevallen: voor een nader vast te stellen periode, maar uiterlijk tot de 1e dag van de maand volgende op die waarin de benoemde 72 jaar wordt.

Artikel 4

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden op grond van het Burgerlijk Wetboek benoemd door het college. In het geval van een verzoek tot eenmalige huwelijkssluiting vindt benoeming echter plaats door het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer die daartoe via het Mandaatbesluit bevoegd is.

Bij verzoeken om huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie op een niet gemeentelijke locatie beslist het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Het verzoek wordt getoetst aan de “Uitvoeringsregeling Burgerlijker stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024”, waarin de eisen waaraan een niet-gemeentelijke locatie moet voldoen zijn vastgelegd.

 

Artikel 5

Het gehele grondgebied wordt aangewezen als “huis der gemeente”. Aanstaande bruidsparen of partners kunnen daardoor zelf een gewenste locatie binnen de grenzen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gelegen aandragen. De aangedragen locatie moet wel voldoen aan de in de “Uitvoeringsregeling burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp” vastgestelde eisen.

 

Artikel 6, 7 en 8

Een nadere toelichting is niet van noodzakelijk.