Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Besluit Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies
CiteertitelBesluit Kwaliteitsteam Hollandse waterlinies
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2024nieuwe regeling

04-04-2024

bgr-2024-628

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies

Het gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

 

Gelet op

Artikel 9, eerste lid sub b van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

 

Besluit

vast te stellen:

 

Besluit Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies,

Artikel 1: Begripsbepalingen

Op dit besluit zijn de begripsbepalingen uit artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling site-holderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 

a.

Coördinator Bescherming

De voorzitter van de werkgroep Bescherming.

b.

Gemeenschappelijk Orgaan

het gemeenschappelijk orgaan werelderfgoed Hollandse Waterlinies, bedoeld in de regeling, artikel 3, eerste lid,

c.

Linieteam

Het Linieteam Hollandse Waterlinie als bedoeld in Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies Art 3,

d.

Provincies

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland of Noord-Brabant,

e.

Secretaris:

de secretaris als bedoeld in artikel 5 van dit Besluit,

f.

Sitebureau Hollandse Waterlinies:

de ambtelijke organisatie die het gemeenschappelijk orgaan ondersteunt, als bedoeld in artikel 8 van de regeling,

g.

Voorzitter:

De voorzitter van het Kwaliteitsteam,

h.

Werelderfgoed:

Het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies,

i.

werkgroep Bescherming:

de werkgroep van het sitebureau die zich richt op het thema ‘beschermen’ van het werelderfgoed, als bedoeld in Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies Art 4.

Artikel 2: Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies

 • 1.

  Het Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies werkt in opdracht van het Gemeenschappelijk Orgaan;

 • 2.

  Het Kwaliteitsteam heeft als opdracht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen of vraagstukken binnen de begrenzing van het werelderfgoed en daarbuiten die mogelijk impact hebben op de Outstanding Universal Value;

 • 3.

  het Kwaliteitsteam is geen adviseur zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, art. 3.5;

 • 4.

  Het Kwaliteitsteam heeft een interdisciplinaire samenstelling van onafhankelijke experts uit de kennisdomeinen cultuurhistorie, landschapsarchitectuur, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, planologie en planeconomie;

 • 5.

  Het Kwaliteitsteam bestaat uit minimaal vier en maximaal zes leden.

Artikel 3: Benoeming

 • 1.

  Een lid van het Kwaliteitsteam wordt benoemd door het Gemeenschappelijk Orgaan. De bestaande leden van het Kwaliteitsteam kunnen hiervoor een voordracht doen bij het hoofd van het sitebureau.

 • 2.

  Een lid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met een maximum van drie termijnen.

Artikel 4: Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een lid van het kwaliteitsteam eindigt:

  • a.

   op het moment dat de termijn waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

  • b.

   door het vervallen of intrekken van dit Besluit;

  • c.

   door het nemen van ontslag als lid;

  • d.

   door het overlijden van het lid;

  • e.

   door een daartoe strekkend besluit van het Gemeenschappelijk Orgaan.

 • 2.

  Indien een lid voornemens is ontslag te nemen, geeft hij hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden voordat hij zijn lidmaatschap wenst te beëindigen hiervan kennis aan de voorzitter en het hoofd van het sitebureau.

Artikel 5: Secretaris van het kwaliteitsteam

 • 1.

  Het Kwaliteitsteam wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding, coördinatie en verslaglegging van de werkzaamheden van het Kwaliteitsteam.

 • 3.

  De secretaris heeft een adviserende stem in de vergaderingen van het Kwaliteitsteam.

 • 4.

  De secretaris is met betrekking tot zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het Kwaliteitsteam.

 • 5.

  De secretaris neemt structureel deel aan de werkgroep Bescherming.

 • 6.

  De secretaris kan een beroep doen op het sitebureau voor ondersteuning bij de organisatie van de vergaderingen en andere bijeenkomsten die het Kwaliteitsteam initieert.

 • 7.

  De leden van het Managementoverleg van de Hollandse Waterlinies zorgen voor de beschikbaarheid van een ter zake kundige ambtenaar uit eigen organisatie als secretaris van het Kwaliteitsteam.

 • 8.

  De voorzitter van het Kwaliteitsteam heeft adviesrecht bij het aanstellen van de beoogde secretaris.

Artikel 6: Behandeling adviezen

 • 1.

  Adviesverzoeken kunnen bij de secretaris worden ingediend door het Gemeenschappelijk Orgaan, het Linieteam, het Sitebureau en provincies. Provincies kunnen ook verzoeken van gemeenten aandragen. De secretaris weegt vervolgens met de voorzitter en coördinator Bescherming af welke verzoeken en voorstellen daadwerkelijk worden behandeld door het Kwaliteitsteam. Daarbij gebruiken zij een daartoe strekkend protocol;

 • 2.

  De secretaris informeert hoofd Sitebureau Hollandse Waterlinies welke adviesverzoeken het Kwaliteitsteam in behandeling neemt;

 • 3.

  Indien het Kwaliteitsteam dat noodzakelijk acht kan hij in afwijking van het vorige lid ongevraagd adviseren.

 • 4.

  Het Kwaliteitsteam brengt in voorkomend geval zijn advies uit aan de indiener en na instemming van de indiener aan het betrokken bevoegde gezag.

 • 5.

  Het Kwaliteitsteam bepaalt per advies en in voorkomend geval na instemming van de indiener of hij het advies uitbrengt aan het Gemeenschappelijk Orgaan.

 • 6.

  Het Kwaliteitsteam bepaalt per advies en in voorkomend geval na instemming van de indiener of hij het Sitebureau vraagt om de adviesvraag en het advies te publiceren op de partnerwebsite van de Hollandse Waterlinies.

 • 7.

  Jaarlijks brengt het Kwaliteitsteam een jaarverslag uit met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en uitgebrachte adviezen.

Artikel 7: Vergaderingen

 • 1.

  Een van de leden vervult de functie van voorzitter.

 • 2.

  Het Kwaliteitsteam komt zo vaak bij elkaar als de voorzitter dit noodzakelijk acht.

 • 3.

  Aan de vergadering nemen in ieder geval de leden, de secretaris en coördinator Bescherming deel.

 • 4.

  Het Kwaliteitsteam kan inhoudelijke deskundigen van de bij het te bespreken onderwerp betrokken partijen of thematische experts uitnodigen om inhoudelijk bij te dragen aan een onderwerp van de vergadering.

Artikel 8: Financiën

 • 1.

  De kosten voor de werkzaamheden van de leden van en de faciliteiten voor het Kwaliteitsteam worden gedragen door het Gemeenschappelijk Orgaan.

 • 2.

  Jaarlijks stelt het Gemeenschappelijk Orgaan het hiervoor beschikbare budget in de Begroting vast.

 • 3.

  Het hoofd van het sitebureau is belast met de afhandeling van de financiën voor het Kwaliteitsteam.

Artikel 9: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 10: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwaliteitsteam Hollandse waterlinies.

Vastgesteld in de vergadering van het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies van 4 april 2024.

Peter Drenth

Voorzitter Gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies

Bas Nijenhuis-Vesseur

Secretaris Gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies