Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijsbesluit Cameratoezicht Boulevard de Favauge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Cameratoezicht Boulevard de Favauge
CiteertitelAanwijsbesluit Cameratoezicht Boulevard de Favauge
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-202401-10-2024nieuwe regeling

10-04-2024

gmb-2024-164599

2024/589475

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Cameratoezicht Boulevard de Favauge

De burgemeester van Zandvoort,

 

Overwegende:

 

dat ik op grond van artikel 1 van de Verordening Cameratoezicht 2015 juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heb om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera's voor een de duur van 5 jaar ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar mijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

Proportionaliteit

Op de Boulevard de Favauge wordt jaarlijks de openbare orde ernstig verstoord als gevolg van de massale toestroom van bezoekers naar het strand en Boulevard op warme dagen. Dit gaat gepaard met overlast, criminaliteit en verstoringen van de openbare orde zoals diefstal, overlast als gevolg van alcoholgebruik, intimiderend gedrag en openlijke geweldpleging.

 

Subsidiariteit

Ter handhaving van de openbare orde op de Boulevard de Favauge wordt cameratoezicht gericht ingezet om de overlast en de verstoringen van de openbare orde terug te dringen. Ook wordt er ingezet door politie en gemeente om de overlast terug te dringen. De ervaring leert dat dit niet zal leiden tot substantiële vermindering van de ordeverstoringen en de overlast.

 

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is, in aanvulling op de bestaande maatregelen, noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde. Het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds zijn tegen elkaar afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy. De (verstoringen van de) openbare orde op bovengenoemde locatie worden permanent gevolgd en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Gelet op artikel 1 van de Verordening Cameratoezicht 2015 juncto artikel 151c Gemeentewet;

 

Besluit

 • 1.

  De volgende locatie aan te wijzen voor de plaatsing van camera’s ten behoeve van toezicht:

  • -

   Boulevard de Favauge ter hoogte van het Palace Hotel;

  • -

   Boulevard de Favauge ter hoogte van het Burgemeester van Fennemaplein;

  • -

   Boulevard de Favauge ter hoogte van het Schuitengat;

  • -

   Boulevard de Favauge ter hoogte van het Badhuisplein;

 • 2.

  Dat dit besluit geldt voor de periode van 17 april 2024 tot en met 1 oktober 2024;

 • 3.

  Dat dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en met onmiddellijke ingang in werking treedt;

 • 4.

  Dat de camerabeelden onder regie van de Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland worden opgeslagen en gedurende 28 dagen worden bewaard;

Zandvoort, 10 april 2024

De Burgemeester van Zandvoort,

D. Moolenburgh

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met het besluit, dan stuurt u binnen zes weken na datum van dit besluit uw bezwaar naar: Burgemeester van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

In je bezwaar vermeldt u de datum, naam en adres, waar u bezwaar tegen maakt en de reden voor uw bezwaar. Als iemand anders voor u bezwaar maakt, dan meldt u ook de gegevens van deze persoon.

 

Bent u inwoner van de gemeente Zandvoort, dan kunt u uw bezwaar ook digitaal sturen. Dit kan met uw elektronische handtekening (DigiD) via het Digitaal loket Zandvoort: https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit/