Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes
CiteertitelBevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Inkoopbeleid 2020 gemeente Goes (gewijzigd)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-202401-03-2023nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-164242

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen gemeente Goes

De burgemeester en het college van burgemeester wethouders van de gemeente Goes, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

 

overwegende:

 • dat er een Europese Richtlijn (Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne) is vastgesteld voor de opvang van Oekraïense ontheemden;

 • dat op 1 april 2022 de Nederlandse Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) is vastgesteld;

 • dat in de RooO (artikel 2) is opgenomen dat de burgemeester zorgt voor de opvang van ontheemden, waaronder het aanbieden van een opvangvoorziening, met uitzondering van alleenstaande minderjarige ontheemden.

 • dat in de Tijdelijke wet opvang ontheemden (ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer) het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk wordt voor de opvang van ontheemden (de verantwoordelijkheid van de burgemeester vervalt);

 • dat de gemeente een taakstelling heeft voor het huisvesten van statushouders;

 • dat de gemeente, binnen de Zeeuwse afspraken, een verantwoordelijkheid neemt in de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en asielzoekers;

 • dat de 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' ('Spreidingswet') is aangenomen.

 • dat het om redenen van doelmatigheid en efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden over te dragen aan functionarissen de binnen de gemeentelijke projectorganisatie vluchtelingenopvang;

gelet op:

 • artikelen 160 lid 1 onder e en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet;

 • de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • afdeling 10.1.1. over Mandaat uit de Algemene wet bestuursrecht;

 • het inkoopbeleid van de gemeente Goes;

b e s l u i t :

 

 • 1.

  Aan de programmamanager vluchtelingen en de projectleider Oekraïne mandaat te verlenen om publiekrechtelijke besluiten te nemen zoals onder meer opgenomen in de Regeling opvang ontheemde Oekraïne, voor zover dit strekt tot feitelijk uitvoering geven aan een besluit van het bevoegde bestuursorgaan tot het daadwerkelijk opvangen van ontheemden uit Oekraïne, huisvesten van asielzoekers, statushouders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de gemeente Goes.

 • 2.

  Aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte, de onder 1. vermelde functionarissen binnen de projectorganisatie vluchtelingen en de technisch beheerder Oekraïne machtiging en volmacht te geven tot het sluiten van overeenkomsten namens de gemeente Goes, dit binnen de grenzen van de bij dit besluit behorende inkoopkaarten: werken en leveringen & diensten.

 • 3.

  Dit bevoegdhedenbesluit treedt met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2023.

Goes, 19 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Goes,

C.H. van den Bos

Mr. H.E. Schild

De burgemeester van Goes,

C.H. van den Bos

Inkoopkaart werken op functienaam

 

Bijlage behorende bij bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen (publicatie)

 

Nieuwe locaties (bouw & inrichting)

Beheer bestaande locaties

Asielketen

Geraamde

Opdrachtwaarde (excl. btw)

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot beslissen af te wijken van het Inkoopbeleid

Vanaf Europese drempel

B&W

B&W

B&W

n.v.t.

Van € 1.000.000,- tot Europese drempel

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever 

B&W

Van € 50.000,- tot

€ 1.000.000

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever (schriftelijke melding aan gemeentesecretaris)

Tot € 50.000,-

Projectleider Oekraïne

Projectleider Oekraïne

Programmamanager Vluchtelingen

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Tot € 5.000,-

Projectleider Oekraïne

Projectleider Oekraïne

Programmamanager Vluchtelingen

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Inkoopkaart leveringen en diensten in functienamen

 

Bijlage bij bevoegdhedenbesluit projectorganisatie vluchtelingen (publicatie)

 

Nieuwe locaties (bouw & inrichting)

Beheer bestaande locaties

Asielketen

Geraamde Opdrachtwaarde (excl. btw)

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot aangaan verplichting

Mandaat tot beslissen af te wijken van het Inkoopbeleid

Vanaf Europese drempel

B&W

B&W

B&W

n.v.t.

Van € 100.000,- tot Europese drempel

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

B&W

Van € 30.000,- tot

€ 100.000

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever met schriftelijke melding aan gemeentesecretaris

Tot € 30.000,-

Projectleider Oekraïne

Projectleider Oekraïne

 

Uitzondering: tot € 5.000,- voor reparaties en onderhoud Technisch Beheerder Oekraïne

Programmamanager Vluchtelingen

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever

Tot € 1.000,-

Projectleider Oekraïne

Programmamanager Vluchtelingen

Afdelingshoofd/Ambtelijk opdrachtgever