Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Subsidieregeling Het beste idee van Tytsjerksteradiel 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Het beste idee van Tytsjerksteradiel 2024
CiteertitelSubsidie regeling Het beste Idee van TD 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2024nieuwe regeling

09-04-2024

gmb-2024-164148

Z2024-01413

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Het beste idee van Tytsjerksteradiel 2024

Het college van Tytsjerksteradiel,

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel,

 

Overwegende dat het college meer aandacht wil voor inclusie.

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Subsidieregeling Het beste idee van Tytsjerksteradiel 2024:

Artikel 1 Inleidende bepaling

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   het beste idee van TD: roept iedereen in de gemeente Tytsjerksteradiel op om een origineel idee te bedenken wat voor verbinding zorgt in de buurt of omgeving (met extra aandacht voor inclusie).

  • b.

   inclusie: staat voor het streven naar gelijke kansen, participatie en het respecteren van diversiteit binnen een gemeenschap of organisatie. Het houdt in dat, hoe je er ook uitziet; of je een beperking hebt, óf en zo ja, welk werk je doet, wat je seksuele voorkeur is, je gender, welke leeftijd of religie je hebt, waar je vandaan komt en of je veel of weinig geld hebt, jij erbij hoort.

  • c.

   tender: is een formele procedure waarbij meerdere aanvragers kunnen meedingen naar een subsidie en waarbij de selectie van subsidieontvangers plaats vindt op basis van vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria en de weging daarvan. De subsidietender voor het beste Idee van TD bevat een prijsplafond van 30.000 euro.

  • d.

   tendersystematiek:

   • -

    De gemeente Tytsjerksteradiel maakt de behoefte aan ideeën op het gebied van inclusie duidelijk en bepaalt de vereisten en specificaties.

   • -

    De gemeente Tytsjerksteradiel stelt de documenten op waaronder een uitnodiging tot inschrijving, aanvraagformulier, websitepagina, criteria, voorwaarden en andere relevante informatie.

   • -

    Aankondiging gebeurt via verschillende kanalen zoals een startbijeenkomst, de website van de gemeente Tytsjerksteradiel, posters en diverse mediakanalen.

   • -

    Inschrijving door geïnteresseerden is mogelijk tussen 15 april en 15 juni en in dient in overeenstemming te zijn met de gestelde vereisten en specificaties.

   • -

    Evaluatie volgt door de beoordeling van een jury, deze beoordeelt in de week na de sluitingsdatum de ontvangen ideeën op basis van de gestelde voorwaarden. De externe jury wordt samengesteld op diversiteit en inclusie en documenteert de beoordeling zorgvuldig in het kader van transparantie in de overwegingen die hebben geleid tot de toekenning/ afwijzing van de aanvragen.

   • -

    Na de uitslag van de jury ontvangen de deelnemers bericht door middel van een schriftelijke kennisgeving per mail en kunnen deelnemers een eenmalige startsubsidie tussen € 500,- en € 5.000, - ontvangen om hun idee verder uit te werken en uit te voeren.

   • -

    Tijdens een feestelijke prijsuitreiking ontvangen de initiatiefnemers een cheque van ‘Het beste idee van TD’ uit handen van wethouder Caroline de Pee op 09 juli 2024.

   • -

    Monitoring en evaluatie: eind 2024 volgt een bijeenkomst waarin de uitgewerkte plannen gepresenteerd worden.

 • 2.

  De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2024 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 3.

  Voor zover in deze regeling bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2024, geldt deze regeling.

Artikel 2 Doel van de regeling

 • 1.

  Het doel van deze regeling is het eenmalig ondersteunen van originele initiatieven die gericht zijn op het versterken van de inclusie in de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • 2.

  Voor 2024 stelt de gemeente zich onder meer ten doel een omgeving te creëren waar iedereen zich gewaardeerd, prettig en gehoord voelt en dit af te stemmen met haar inwoners. Via ‘Het beste idee van Tytsjerksteradiel 2024’ daagt de gemeente Tytsjerksteradiel rechtspersonen en natuurlijke personen uit om vrijwilligersinitiatieven in te zenden waarin de leefwereld van inwoners centraal staat. Een wereld waarin het niet uitmaakt hoe je er uitziet, of je een beperking hebt, of en zo ja welk werk je doet, wat je seksuele voorkeur is, welke leeftijd of religie je hebt, waar je vandaan komt en of je veel of weinig geld hebt.

Artikel 3 Doelgroep en verdeelsystematiek

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend door rechtspersonen en/of natuurlijke personen die activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • 2.

  De beschikbare gelden worden volgens de tendersystematiek verdeeld in volgorde van rangschikking van de aanvragen, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate deze meer voldoet aan de wegingsfactoren genoemd in artikel 6. en op deze wegingsfactoren meer punten scoort.

 • 3.

  De tender wordt eenmaal georganiseerd.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier waarin een omschrijving van de activiteit en de daarmee beoogde doelstelling staan vermeld, aangevuld met de begrote inkomsten en uitgaven van de activiteit.

 • 2.

  De activiteit wordt georganiseerd voor, door en met inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • 3.

  De activiteiten moeten gericht zijn op versterking van inclusie voor de inwoners van Tytsjerksteradiel. Iedereen hoort erbij en moet mee kunnen doen, waarbij leeftijd, beperking, religie, afkomst, seksuele oriëntatie, gender, armoede en participatie niet uitmaakt.

 • 4.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 15-06-2024.

 • 5.

  Met het indienen van een aanvraag geeft de aanvrager tegelijkertijd akkoord voor het gebruik van eventueel gemaakte foto- en videopnames ter promotie van Het Beste Idee van Tytsjerksteradiel.

 • 6.

  Er kan door een aanvrager maximaal één aanvraag per tender worden ingediend en een aanvrager mag slechts bij één aanvraag per jaar betrokken zijn.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt €30.000,-.

 • 2.

  Een aanvrager kan maximaal €5.000,- subsidie ontvangen.

 • 3.

  Als het bedrag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel niet toereikend is, zal er door middel van wegingsfactoren gerangschikt worden tot een bedrag van €30.000,-.

Artikel 6 Beoordelingscriteria

 • 1.

  De initiatieven worden, op basis van het ingevulde aanvraagformulier beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   het initiatief draagt bij aan het versterken van de inclusie in de gemeente Tytsjerksteradiel (zie artikel 2. Doel van de regeling);

  • b.

   het initiatief bevordert de gelijkheid van alle inwoners van Tytsjerksteradiel;

  • c.

   het initiatief laat zien dat alle inwoners van Tytsjerksteradiel erbij horen waarbij je afkomst is, leeftijd, beperking, religie of seksuele identiteit, gender, armoede of arbeidsparticipatie niet uitmaakt.

  • d.

   het initiatief laat zien dat inwoners daadwerkelijk worden benaderd en bereikt;

  • e.

   het initiatief heeft een duurzaam karakter en laat zien dat de uitwerking gewaarborgd wordt;

  • f.

   uit het initiatief spreekt bevlogenheid en enthousiasme;

  • g.

   de begroting is overzichtelijk en van voldoende kwaliteit.

 • 2.

  Een jury beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals opgenomen in dit artikel.

 • 3.

  De activiteit gaat uiterlijk 6 maanden na toekenning van de subsidie van start en is binnen één jaar na toekenning afgerond.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren in het geval dat een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

Artikel 8 Beslissing

 • 1.

  Er wordt uiterlijk 28 juni 2024 beslist op de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie wordt direct vastgesteld, zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van deze regeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.